Các bản dịch: العربية - বাংলা - Brasileiro - English - Español - Français - Indonesia - Italiano - Melayu - Русский - Svenska - 简体中文

(!) ?Thảo luận (bằng tiếng Anh)


http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Chào mừng đến với giao diện dòng lệnh của Debian


Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Giống như mọi hệ thống GNU/Linux và Unix khác, Debian có một giao diện dòng lệnh mạnh mẽ. Giao diện này mang lại quyền kiểm soát mạnh mẽ, đầy đủ và hiệu quả với bất kỳ ai, dù đó là người mới hay là một chuyên gia.


Các bài viết chung

Hướng dẫn nhanh

Các trình thông dịch dòng lệnh

Các lệnh cơ bản

Cấu hình

Viết các scripts ("kịch bản")

Các đường dẫn tham khảo