Các bản dịch: English - Italiano

(!) ?Thảo luận


?Trình thông dịch dòng lệnh > Script


Một script lệnh là một script ("kịch bản") được viết để chạy trong một ?trình thông dịch dòng lệnh (giống như các tập tin *.bat và *.cmd trên Windows).

Kiểu MIME là application/x-shell-script

Chúng là các tập tin văn bản với dòng đầu tiên chỉ ra trình thông dịch được sử dụng (như bash, dash, csh, tcsh). Vì thế, với dòng đầu tiên là

Debian sẽ biết đây là một script dòng lệnh (các tên file không cần phải kết thúc với *.?sh).

Đường dẫn bên ngoài