Debian Việt

Debian "Etch" sẽ là phiên bản Debian thứ nhất hỗ trợ tiếng Việt. Bộ cài đặt Debian đã được dịch xong, cũng như Sổ Tay Cài đặt (cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến). Để giúp đỡ bạn thiết lập các gói bạn muốn cài đặt, chúng tôi cũng đã dịch xong các biểu mẫu cấu hình Debconf. Như thế thì bạn có khả năng cài đặt và cấu hình hệ thống Debian mới hoàn toàn bằng tiếng Việt. :)

Rất nhiều gói phần mềm trong bản phát hành Debian cũng đã được dịch. Xem trang của Nhóm Việt Hoá Phần Mềm Tự Do để tìm chi tiết. Chẳng hạn, toàn bộ môi trường GNOME đã được dịch (gồm GIMP), cũng như một phần môi trường KDE và Xfce, và nhiều ứng dụng phổ biến. Cũng có Ghi Chú Phát Hành và Thẻ Tham Chiếu sẵn sàng bằng tiếng Việt.

Tuy nhiên, có rất nhiều tài liệu (nơi Mạng, trang hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn v.v.) vẫn còn cần dịch, cũng nhữ các phần mềm chưa dịch. Mời bạn tham gia. :)

Công đồng người Việt cần sự giúp đỡ của bạn, và bạn sẽ cũng học hiểu nhiều trong các dự án quốc tế hoá. Liên lạc với Clytie (địa chỉ: clytie ở riverland chấm net chấm au) nhé. Trang của Nhóm Việt Hoá Phần Mềm Tự Do hiển thị địa chỉ liên hệ cho mỗi dự án.

Chúng ta hãy tạo bản phát hành Debian tiếng Việt tốt đẹp ! :)


CategoryLocalization | CategoryTeams