http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Chào mừng đến Debian Wiki

Portal/IDB/icon-news-32x32.png Tin tức

Portal/IDB/icon-community-32x32.png Cộng đồng

Portal/IDB/icon-moinmoin-32x32.png Đóng góp cho Wiki

Debian
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Giới thiệu nhanh
Portal/IDB/icon-install-32x32.png Cài đặt nhanh
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Gói nhanh

Người dùng
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Môi trường
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Phần mềm
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Phần cứng

Quản trị
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Dòng lệnh
Portal/IDB/icon-system-32x32.png Quản trị hệ thống
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Dịch vụ mạng

Nhà phát triển
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Phát triển Debian
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Lập trình
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Công cụ

Wiki này là một tài nguyên hỗ trợ và tài liệu cho dự án Debian. Tự nhiên của wiki là thay đổi liên tục, và chúng tôi hoan nghênh các bạn đóng góp ý kiến và thông tin (Portal/IDB/bouton-edit.png).

Cũng có thể nói chuyện về wiki này trên trang Thảo luận.

Muốn tìm gì đó thì thử dùng trang Tìm.

Xem DebianWiki/Contact để tìm thông tin liên lạc.