Debian 11 (bullseye) released


2024-02-10: Debian 12.5 (bookworm) Released
2019-07-06: Debian 10 (bullseye) Released
2017-06-17: Debian 9 (stretch) Released
2015-04-25: Debian 8 (jessie) Released

các Phiên Bản Debian
Tải Về
Hướng dẫn Cài Đặt
Ghi Chú các Phiên Bản
Có Gì Mới (amd64)
Ghi Chú Nâng Cấp (amd64)
Những trụ trặc cần lưu ý (amd64)
Errata (Bảo Mật)Debian
Portal/IDB/icon-news-32x32.png Tin Tức
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Giới Thiệu
Portal/IDB/icon-hdd-32x32.png ?Cách Cài Debian
Portal/IDB/icon-community-32x32.png ?Cộng Đồng

Người Dùng
Portal/IDB/icon-display-32x32.png ?Máy Tính Để Bàn
Portal/IDB/icon-application-32x32.png ?Phần Mềm
Portal/IDB/icon-device-32x32.png ?Phần Cứng
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png ?Quản lý Gói

Quản Trị Viên
Portal/IDB/icon-system-32x32.png ?Quản Trị Hệ Thống
Portal/IDB/icon-network-32x32.png ?Dịch Vụ Mạng
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png ?Giao Diện Dòng Lệnh

Nhà Phát Triển
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png ?Phát Triển Debian
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png ?Lập Trình
Portal/IDB/icon-development-32x32.png ?Công Cụ

Trang Bách Khoa (Wiki) này là nguồn tài nguyên và tài liệu hỗ trợ cho dự án Debian. Trang Wiki có thể được biên tập bởi bất kỳ ai, và ?chúng tôi luôn cần sự đóng góp của bạn để cải thiện trang mạng.

Muốn tìm gì đó? hãy thử dùng Tìm kiếm | Mục Lục Chữ | Mục Lục Đề | Mới Cập Nhật | Trang Bừa .

Xem DebianWiki/Contact để tìm thông tin liên lạc những người vận hành trang Wiki này. Còn đây là trạng thái chuyển đổi trang Wiki..


CategoryProjectNews