You're better off looking at my Ubuntu Wiki page. https://wiki.ubuntu.com/tsimonq2/

;)