Translation(s) : English - Français - Italiano - ?Slovak - Русский - 简体中文

Pozor: zastaralé informácie

Tento návod bol naposledy aktualizovaný v roku 2015 a v dnešnej dobe sa skôr hodí do historického múzea. Anglická verzia môže, ale nemusí, poskytovať o niečo menej archeologické informácie.


LAMP, Linux Apache MySQL PHP

Inštalácia

Prev než začneme inštaláciu, uistite sa že mate zaktualizovaný system. (Znak '#' indikuje že toto musíte robiť ako root):

 # aptitude update && aptitude upgrade

MySQL

Ďalej nainštalujeme mysql použitím nasledujúceho príkazu:

 # aptitude install mysql-server mysql-client

Po skončení inštalácie MySQL serveru, by sme mali zmeniť heslo pre roota:

 # /usr/bin/mysqladmin -u root password 'sem-vloz-tvoje-dobre-nove-heslu'

Nikdy nesmiete použiť root účet a heslo pri spustení databázy. Účet roota je privilegovaný účet ktorý môžete používať len pre administrátorské nastavenia. Potrebujete si vytvoriť oddelený účet pre pripojenie sa do vašej MySQL databázy z PHP skriptu. Môžete pridať užívateľov do MySQL databázy cez control panel ako je phpMyAdmin kde ľahko vytvorite, alebo priradíte práva k databáze pre užívateľov.

apache2

Webový server môžete nainštalovať takto:

 # aptitude install apache2 apache2-doc

Konfigurácia užívateľských priečinkov pre Apache Web server

Aktivácia modulu

# a2enmod userdir

Konfigurácia Apache modulu pre priečinok je v /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf následne:

<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir public_html
    UserDir disabled root

    <Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride All
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch
        <Limit GET POST OPTIONS>
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Limit>
        <LimitExcept GET POST OPTIONS>
            Order deny,allow
            Deny from all
        </LimitExcept>
    </Directory>
</IfModule>

Vytvor priečinok ako užívateľ (nie root):

$mkdir /home/$USER/public_html

Zmeň skupinu ako root (substitute your username) a reštartujte server:

# chgrp www-data /home/<username>/public_html
# service apache2 restart

Ak dostanete Forbidden chybu keď pristupujete k domovskému priečinku cez Apache skontrolujte /home/username či má nastavené práva drwxr-xr-x. Ak sú práva zle nastavené opravte ich takto:

# chmod 755 /home/<username>

Aby mohlo PHP pracovať (PHP musí byť nainštalovaný podľa týchto inštrukcií), skontrolujte /etc/apache2/mods-available/php5.conf či je správne:

<IfModule mod_php5.c>
  <FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
    SetHandler application/x-httpd-php
    Require all granted
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\.phps$">
    SetHandler application/x-httpd-php-source
    Require all denied
  </FilesMatch>
  # Pre znovu-zapnutie php pre užívateľské priečinky zakomentuj nasleduúce riadky.
  # (Od <IfModule ...> do </IfModule>.) Nenastavujte to na On
  # Zamedzenie .htaccess súborom to vypnúť.
  #<IfModule mod_userdir.c>
  #  <Directory /home/*/public_html>
  #    php_admin_value engine Off
  #  </Directory>
  #</IfModule>
</IfModule>

Časť "P"

Inštalácia PHP podmnožiny LAMP v Debiane is úplne jednoduché, napíšte ako root v terminály (Znak # je symbol roota):

 # aptitude install php5 php5-mysql libapache2-mod-php5

Ak uprednosťňujete Perl, tak potom by ste mali spustiť:

 # aptitude install perl libapache2-mod-perl2

Ak uprednosťňujete Python, tak potom by ste mali spustiť:

 # aptitude install python libapache2-mod-python

Konfigurácia

Apache2 konfiguračný súbor: /etc/apache2/apache2.conf

V prípade potreby môžete upraviť tento súbor, ale pre väčšinu jednoduchých aplikácií, by to nemalo byť potrebné, pretože väčšina vecí sa teraz vykonáva pomocou conf.d.

Testovanie PHP

Pre testovanie PHP To test the PHP rozhrania, upravte súbor /var/www/apache2-default/test.php:

 # nano /var/www/apache2-default/test.php

a vložte nasledujúci kód.

<?php phpinfo(); ?>

Potom napíšte do svojho prehliadača http://<SERVERIP>/apache2-default/test.php pre spustenie.

phpMyAdmin

Pre jednoduchú konfiguráciu si môžete naištalovať phpMyAdmin:

 # aptitude install phpmyadmin

Pre nastavenie prístupu do phpMyAdmin na vašom webe (i.e. http://example.com/phpmyadmin/ ) všetko čo potrebujete je vloženie nasledovného riadku do /etc/apache2/apache2.conf (potrebné iba pre pred Squeeze, od 6.0 to bude linkované balíčkovým inštalačným skriptom do /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf -> ../../phpmyadmin/apache.conf automaticky):

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Restart Apache:

 # /etc/init.d/apache2 restart

Choď do http://<SERVERIP>/phpmyadmin/ na vyskúšanie. (Použi IP, alebo názov tvojho PC/server namiesto <SERVERIP> (localhost IP je vždy 127.0.0.1).)

PHP: /etc/php5/apache2/php.ini

Obvyklý problém s konfiguráciou PHP je používanie MySQL. Stačí upraviť súbor a vložiť doň nasledujúci riadok (tip: hľadaj mysql)

extension=mysql.so

Poznámka, že by to nemalo byť potrebné od kedy sa používa conf.d.

MySQL : /etc/mysql/my.cnf

Príklady konfigurácií môžete nájsť v /usr/share/doc/mysql-server/examples

Pozri tiež