-e resolv

dpkg

#: src/configure.c:390
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: warning - conffile `%.250s' resolves to degenerate filename\n"
" (`%s' is a symlink to `%s')\n"
msgstr ""
"dpkg: %s: ostrzeżenie - plik konfiguracyjny \"%.250s\" jest dowiązaniem do "
"błędnego pliku\n"
" (\"%s\" jest dowiązaniem do \"%s\")\n"

#: src/trigproc.c:238
#, c-format
msgid ""
"\n"
" packages' pending triggers which are or may be unresolvable:\n"
msgstr ""
"\n"
" zaplanowanych wyzwalaczy, które są lub mogą być nierozwiązywalne:\n"

apt

#: ftparchive/writer.cc:158 ftparchive/writer.cc:188
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Nie udało się przetłumaczyć nazwy %s"

#: cmdline/apt-get.cc:1445 cmdline/apt-get.cc:1733
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Następujące informacje mogą pomóc rozwiązać sytuację:"

#: cmdline/apt-get.cc:1958 cmdline/apt-get.cc:1966
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Błąd wewnętrzny, rozwiązywanie problemów wszystko popsuło"

#: methods/connect.cc:165 methods/connect.cc:184
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Nie udało się przetłumaczyć nazwy \"%s\""

#: methods/connect.cc:190
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Tymczasowy błąd przy tłumaczeniu \"%s\""

#: methods/connect.cc:193
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i)"
msgstr "Coś niewłaściwego stało się przy tłumaczeniu \"%s:%s\" (%i)"

aptitude

#: src/apt_options.cc:345
msgid "Automatically resolve dependencies of a package when it is selected"
msgstr ""
"Automatyczne uzupełnianie zależności pakietu zaznaczonego do instalacji"

#: src/apt_options.cc:346
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will use a simple heuristic to "
"immediately resolve the dependencies of each package you flag for "
"installation.  This is much faster than the built-in dependency resolver, "
"but may produce suboptimal results or fail entirely in some scenarios."
msgstr ""
"Włączenie tej opcji powoduje, że aptitude będzie używać prostej heurystyki "
"do natychmiastowego uzupełniania zależności każdego pakietu zaznaczanego do "
"instalacji. Jest to o wiele szybsze niż wbudowany mechanizm rozwiązywania "
"zależności, ale może dawać nieoptymalne wyniki lub całkowicie zawieść w "
"pewnych przypadkach."

#: src/apt_options.cc:355
msgid ""
"If this option is enabled, and you perform an install run while some "
"packages are broken, aptitude will automatically apply the current "
"suggestion of the problem resolver.  Otherwise, aptitude will prompt you for "
"a solution to the broken dependencies."
msgstr ""
"Włączenie tej opcji powoduje, że podczas przeprowadzania instalacji pakietów "
"z niespełnionymi zależnościami aptitude będzie automatycznie stosować "
"bieżącą sugestię mechanizmu rozwiązywania problemów. W przeciwnym wypadku "
"aptitude będzie prosić o wskazanie rozwiązania dla niespełnionych zależności."

#: src/apt_options.cc:363
msgid ""
"If this option is enabled and \"automatically resolve dependencies\" is also "
"enabled, aptitude will attempt to install the recommendations of newly "
"installed packages in addition to their outright dependencies.  Suggestions "
"will not be automatically installed.\n"
"If this option is enabled and \"Remove unused packages automatically\" is "
"enabled, packages that are recommended by an installed package will not be "
"automatically removed."
msgstr ""
"Jeśli ta opcja jest włączona oraz \"automatyczne uzupełnianie zależności\" "
"jest również włączone, aptitude będzie próbować instalować pakiety polecane "
"przez nowo instalowane pakiety oprócz ich zwykłych zależności. Sugerowane "
"pakiety nie będą automatycznie instalowane.\n"
"Jeśli ta opcja jest włączona oraz włączone jest \"automatyczne usuwanie "
"nieużywanych pakietów\", pakiety polecane przez zainstalowane pakiety nie "
"będą automatycznie usuwane."

#: src/apt_options.cc:394
msgid ""
"If this option is enabled, then whenever aptitude solves a dependency "
"problem, it will consider modifying held packages, or installing forbidden "
"package versions.  With this option disabled, these solutions will be "
"rejected by default.\n"
"NOTE: At present, this restriction only applies to situations in which "
"aptitude's dependency resolver (the red bar at the bottom of the screen) is "
"activated.  aptitude will still break holds when automatically installing "
"the dependencies of a package that has just been selected for installation "
"or upgrade, due to apt bug #470035."
msgstr ""
"Włączenie tej opcji powoduje, że rozwiązując problemy z zależnościami "
"aptitude będzie uwzględniać modyfikację zatrzymanych pakietów lub instalację "
"zabronionych wersji pakietów. Przy wyłączeniu tej opcji takie rozwiązania "
"domyślnie będą odrzucane.\n"
"UWAGA: Aktualnie to ograniczenie obowiązuje tylko w sytuacjach, gdy jest "
"aktywowany mechanizm rozwiązywania zależności (czerwony pasek u dołu "
"ekranu). Z powodu błędu apt #470035, aptitude nadal nie uwzględnia zatrzymań "
"pakietów podczas automatycznej instalacji zależności dla pakietu ostatnio "
"zaznaczonego do instalacji lub aktualizacji."

#: src/broken_indicator.cc:252
msgid "Unable to resolve dependencies."
msgstr "Nie można uzupełnić zależności."

#: src/broken_indicator.cc:263
msgid "Fatal error in resolver"
msgstr "Błąd krytyczny rozwiązywania problemów z zależnościami"

#: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:266
#, c-format
msgid ""
"Unable to safely resolve dependencies, try running with --full-resolver.\n"
msgstr ""
"Nie można bezpiecznie rozwiązać problemów z zależnościami, proszę spróbować "
"uruchomić z opcją --full-resolver\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:994
msgid "run the automatic dependency resolver to fix the broken dependencies."
msgstr ""
"uruchomienie automatycznego rozwiązywania problemów w celu uzupełnienia "
"niespełnionych zależności."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:97 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:720
#, c-format
msgid "Error writing resolver state to %s"
msgstr "Błąd w czasie zapisu stanu rozwiązywania problemów do %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:196
msgid ""
"abort automatic dependency resolution; resolve dependencies by hand instead"
msgstr ""
"przerwanie automatycznego uzupełniania zależności; zamiast tego uzupełnienie "
"zależności ręcznie"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:508
#, c-format
msgid ""
"Would resolve dependencies, but dependency resolution is disabled.\n"
"   (%s::ProblemResolver::StepLimit = 0)\n"
msgstr ""
"Można by uzupełnić niespełnione zależności, ale uzupełnianie zależności jest "
"wyłączone.\n"
"   (%s::ProblemResolver::StepLimit = 0)\n"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:517
msgid "I want to resolve dependencies, but no dependency resolver was created."
msgstr ""
"Chciano uzupełnić niespełnione zależności, ale rozwiązywanie zależności nie "
"zostało właściwie przygotowane."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:615
msgid "The following actions will resolve these dependencies:"
msgstr "Następujące działania rozwiążą problemy z zależnościami:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:659 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:766
msgid "Abandoning all efforts to resolve these dependencies."
msgstr "Porzucono próby rozwiązania problemów z zależnościami."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:712
msgid "File to write resolver state to: "
msgstr "Plik do zapisu stanu rozwiązywania problemów: "

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:778
msgid "Unable to resolve dependencies!  Giving up..."
msgstr "Nie można rozwiązać problemów z zależnościami!  Rezygnacja..."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:963
msgid ""
"The resolver timed out after producing a solution; some possible upgrades "
"might not be performed."
msgstr ""
"Rozwiązywanie zależności mając rozwiązanie trwało za długo, niektóre "
"aktualizacje mogą nie zostać wykonane."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:970
msgid ""
"Unable to resolve dependencies for the upgrade (the resolver timed out)."
msgstr ""
"Nie można rozwiązać problemów z zależnościami dla aktualizacji "
"(rozwiązywanie zależności trwało za długo)."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:984
msgid "Unable to resolve dependencies for the upgrade (no solution found)."
msgstr ""
"Nie można rozwiązać problemów z zależnościami dla aktualizacji (nie "
"znaleziono rozwiązania)."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:999
#, c-format
msgid "Unable to resolve dependencies for the upgrade (%s)."
msgstr "Nie można rozwiązać problemów z zależnościami dla aktualizacji (%s)."

#: src/main.cc:639
#, c-format
msgid ""
"The options --safe-resolver and --full-resolver are not meaningful\n"
"for %s, which always uses the safe resolver.\n"
msgstr ""
"Opcje --safe-resolver i --full-resolver są nieznaczące dla %s,\n"
"ponieważ i tak używane jest bezpieczne rozwiązywanie zależności.\n"

#: src/solution_fragment.cc:296
#, c-format
msgid "Leave the following dependencies unresolved:%n"
msgstr "Pozostawienie następujących problemów z zależnościami:%n"

#: src/solution_item.cc:606
#, c-format
msgid "-> Leave the dependency \"%s recommends %s\" unresolved."
msgstr "-> Pozostawienie niespełnionej zależności \"%s poleca %s\"."

#: src/solution_screen.cc:157
msgid "The following actions will resolve this dependency:"
msgstr "Następujące działania rozwiążą problem z tą zależnością:"

#: src/solution_screen.cc:305
msgid "Leave the following recommendations unresolved:"
msgstr "Pozostawienie następujących problemów z zależnościami:"

#: src/ui.cc:1357
#, c-format
msgid ""
"Ran out of time while trying to resolve dependencies (press \"%s\" to try "
"harder)"
msgstr ""
"Przy rozwiązywaniu problemów z zależnościami przekroczono limit czasu "
"(wciśnij \"%s\" by próbować dalej)"

#: src/ui.cc:2050
msgid "Error while dumping resolver state"
msgstr "Błąd w czasie zapisu stanu procedury rozwiązywania zależności"

#: src/ui.cc:2060
msgid "File to which the resolver state should be dumped:"
msgstr "Plik do zapisu stanu procedury rozwiązywania zależności:"

synaptic

#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2785
msgid "Failed to resolve dependency problems!"
msgstr "Nie udało się rozwiązać niespełnionych zależności!"

#: ../gtk/glade/dialog_unmet.glade.h:1
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Could not mark all packages for "
"installation or upgrade</span>\n"
"\n"
"The following packages have unresolvable dependencies. Make sure that all "
"required repositories are added and enabled in the preferences."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nie można zaznaczyć wszystkich "
"pakietów do instalacji lub aktualizacji</span>\n"
"\n"
"Następujące pakiety posiadają niespełnione zależności. Upewnij się czy "
"wszystkie wymagane repozytoria są dodane i czy są włączone w ustawieniach."

#: ../gtk/glade/dialog_upgrade.glade.h:1
msgid ""
"<b><big>Mark upgrades in a smart way?</big></b>\n"
"\n"
"The default upgrade method skips upgrades that would introduce conflicts or "
"require installation of additional packages.\n"
"\n"
"The smart upgrade (dist-upgrade) attempts to resolve conflicts and to fulfil "
"all dependencies of upgrades in a smart way.\n"
"\n"
"<b>Note:</b> The upgrades will be marked only. You still have to apply them "
"afterwards."
msgstr ""
"<b><big>Inteligentne zaznaczanie pakietów do aktualizacji?</big></b>\n"
"\n"
"Domyślna metoda aktualizacji pomija pakiety, które zawierają konflikty lub "
"wymagają zainstalowania nowych pakietów.\n"
"\n"
"Inteligenta metoda (dist-upgrade) próbuje rozwiązać te konflikty i uzupełnia "
"zależności pakietów.\n"
"\n"
"<b>Uwaga:</b> Operacja ta zaznacza tylko odpowiednie pakiety. Aby wprowadzić "
"zmiany należy je później \"wykonać\"."