-e reins

dpkg

#: src/archives.c:1028
#, c-format
msgid ""
"dpkg: package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you "
"request.\n"
msgstr ""
"dpkg: pakiet %s wymaga reinstalacji, ale zostanie usunięty według żądania.\n"

#: src/archives.c:1031
#, c-format
msgid "dpkg: package %s requires reinstallation, will not remove.\n"
msgstr "dpkg: pakiet %s wymaga reinstalacji i nie zostanie usunięty.\n"

#: src/cleanup.c:83
#, c-format
msgid ""
"unable to remove newly-installed version of `%.250s' to allow reinstallation "
"of backup copy"
msgstr ""
"nie można usunąć zainstalowanej nowej wersji `%.250s', aby umożliwić "
"reinstalację kopii zapasowej"

#: src/configure.c:130
msgid ""
"Package is in a very bad inconsistent state - you should\n"
" reinstall it before attempting configuration."
msgstr ""
"Pakiet jest w złym stanie - powinien zostać przeinstalowany\n"
" przed próbą jego skonfigurowania."

#: src/enquiry.c:81
msgid ""
"The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
"installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
"that depend on them) to function properly:\n"
msgstr ""
"W przypadku niżej wymienionych pakietów wystąpiły problemy podczas\n"
"instalowania. Aby te pakiety (oraz inne, zależne od nich) działały\n"
"poprawnie, muszą zostać przeinstalowane.\n"

#: src/main.c:319
#, c-format
msgid ""
"%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
" warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
" stop with error:  --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
" Forcing things:\n"
" all [!]        Set all force options\n"
" downgrade [*]     Replace a package with a lower version\n"
" configure-any     Configure any package which may help this one\n"
" hold          Process incidental packages even when on hold\n"
" bad-path        PATH is missing important programs, problems "
"likely\n"
" not-root        Try to (de)install things even when not root\n"
" overwrite       Overwrite a file from one package with another\n"
" overwrite-diverted   Overwrite a diverted file with an undiverted "
"version\n"
" bad-verify       Install a package even if it fails authenticity "
"check\n"
" depends-version [!]  Turn dependency version problems into warnings\n"
" depends [!]      Turn all dependency problems into warnings\n"
" confnew [!]      Always use the new config files, don't prompt\n"
" confold [!]      Always use the old config files, don't prompt\n"
" confdef [!]      Use the default option for new config files if one\n"
"             is available, don't prompt. If no default can be "
"found,\n"
"             you will be prompted unless one of the confold or\n"
"             confnew options is also given\n"
" confmiss [!]      Always install missing config files\n"
" conflicts [!]     Allow installation of conflicting packages\n"
" architecture [!]    Process even packages with wrong architecture\n"
" overwrite-dir [!]   Overwrite one package's directory with another's "
"file\n"
" remove-reinstreq [!]  Remove packages which require installation\n"
" remove-essential [!]  Remove an essential package\n"
"\n"
"WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
"Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
msgstr ""
"%s - opcje wymuszenia - działania w przypadku wystąpienia problemów:\n"
" ostrzeż, ale kontynuuj: --force-<opcja>,<opcja>,...\n"
" wstrzymaj i zgłoś błąd: --refuse-<opcja>,<opcja>,... | --no-force-"
"<opcja>,...\n"
" Opcje wymuszenia:\n"
" all [!]        Ustaw wszystkie opcje wymuszenia\n"
" downgrade [*]     Zastąp pakiet wcześniejszą wersją\n"
" configure-any     Skonfiguruj wszystkie pakiety mogące pomóc "
"bieżącemu\n"
" hold         Przetwarzanie pakietów, które zostały wstrzymane\n"
" bad-path       Zignorowanie braków programów w ścieżce zmiennej "
"PATH\n"
" not-root       Próba (de)instalacji, gdy dpkg nie uruchomił root\n"
" overwrite[*]     Nadpisanie plików z innych pakietów\n"
" overwrite-diverted  Napisanie ominiętych plików nieominiętymi\n"
" bad-verify      Zignorowanie problemów z potwierdzeniem "
"autentyczności\n"
" depends-version [!]  Zignorowanie problemów z wersją przy zależnościach\n"
" depends [!]      Zignorowanie wszelkich problemów z zależnościami\n"
" confnew [!]      Użycie nowego pliku konfiguracyjnego bez pytania\n"
" confold [!]      Użycie poprzedniego pliku konfiguracyjnego bez "
"pytania\n"
" confdef [!]      Użycie domyślnej opcji dla plików konfig. bez\n"
"            pytania, chyba że nie uda się jej znaleźć, a nie\n"
"            podano również opcji confold ani confnew.\n"
" confmiss [!]     Zainstalowanie brakujących plików konfig. bez "
"pytania\n"
" conflicts [!]     Zainstalowanie pakietów tworzących konflikt\n"
" architecture [!]   Przetwarzanie pakietów dla innej architektury\n"
" overwrite-dir [!]   Nadpisanie katalogów plikami z innych pakietów\n"
" remove-reinstreq [!] Usunięcie pakietów wymagających reinstalacji\n"
" remove-essential [!] Usunięcie istotnych pakietów\n"
"\n"
"UWAGA - użycie opcji oznaczonej [!] może poważnie uszkodzić instalację.\n"
"Opcje oznaczone [*] są domyślnie włączone.\n"

#: src/remove.c:149
msgid ""
"Package is in a very bad inconsistent state - you should\n"
" reinstall it before attempting a removal."
msgstr ""
"Pakiet jest w złym stanie - powinien zostać przeinstalowany\n"
" przed usunięciem."

#: scripts/dpkg-divert.pl:27
#, perl-format
msgid ""
"Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
"\n"
"Commands:\n"
" [--add] <file>      add a diversion.\n"
" --remove <file>     remove the diversion.\n"
" --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
" --truename <file>    return the diverted file.\n"
"\n"
"Options:\n"
" --package <package>   name of the package whose copy of <file> will "
"not\n"
"               be diverted.\n"
" --local         all packages' versions are diverted.\n"
" --divert <divert-to>   the name used by other packages' versions.\n"
" --rename         actually move the file aside (or back).\n"
" --admindir <directory>  set the directory with the diversions file.\n"
" --test          don't do anything, just demonstrate.\n"
" --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
" --help          show this help message.\n"
" --version        show the version.\n"
"\n"
"When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
"When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
"Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
"divert.\n"
msgstr ""
"Użycie: %s [<opcja> ...] <polecenie>\n"
"\n"
"Polecenia:\n"
" [--add] <plik>      dodaje ominięcie.\n"
" --remove <plik>     usuwa ominięcie.\n"
" --list [<wzorzec-glob>] pokazuje ominięcia pliku.\n"
" --truename <plik>    zwraca ominięty plik.\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" --package <pakiet>    nazwa pakietu, którego kopia <pliku> nie\n"
"              będzie ominięta.\n"
" --local         wszystkie wersje pakietu są omijane.\n"
" --divert <divert-to>   nazwa używane przez wersje innych pakietów.\n"
" --rename         natychmiast zmienia nazwę pliku.\n"
" --admindir <katalog>   ustawia katalog zawierający plik diversions.\n"
" --test          nic nie robi, tylko pokazuje, co byłoby "
"zrobione.\n"
" --quiet         tryb cichy, komunikaty ograniczone do minimum.\n"
" --help          wyświetla ten komunikat pomocy\n"
" --version        wyświetla informacje o wersji.\n"
"\n"
"Domyślne opcje podczas dodawania: --local i --divert <oryginał>.distrib.\n"
"Podczas usuwania: --package lub --local i --divert muszą pasować, jeśli "
"podano.\n"
"Skrypty przed/poinstalacyjne muszą zawsze podawać --package i --divert.\n"

apt

#: cmdline/apt-get.cc:585
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu przeinstalowywanych, "

#: apt-pkg/algorithms.cc:247
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr ""
"Pakiet %s ma zostać przeinstalowany, ale nie można znaleźć jego archiwum."

aptitude

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:101
#, c-format
msgid "%s is not currently installed, so it will not be reinstalled.\n"
msgstr ""
"Pakiet %s nie jest zainstalowany, więc nie zostanie ponownie zainstalowany.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:601
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu ponownie instalowanych, "

#: src/main.cc:146
#, c-format
msgid ""
" reinstall  - Download and (possibly) reinstall a currently installed "
"package\n"
msgstr ""
" reinstall  - Pobranie i ponowna instalacja już zainstalowanego pakietu\n"

#: src/pkg_columnizer.cc:323
msgid "reinstall"
msgstr "ponowna instalacja"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:542
msgid ""
"Packages to be reinstalled\n"
" These packages will be reinstalled."
msgstr ""
"Pakiety do ponownej instalacji\n"
" Te pakiety zostaną zainstalowane ponownie."

synaptic

#: ../gtk/glade/window_preferences.glade.h:50
msgid "Marked for reinstallation:"
msgstr "Zaznaczone do ponownej instalacji:"