-e override

dpkg

#: src/errors.c:98
#, c-format
msgid ""
"Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
msgstr ""
"Pakiet %s jest wstrzymany i nie będzie przetwarzany. --force-hold wymusza "
"jego przetworzenie.\n"

#: src/filesdb.c:339
msgid "failed to open statoverride file"
msgstr "nie można otworzyć listy pliku statoverride"

#: src/filesdb.c:343
msgid "failed to fstat statoverride file"
msgstr "nie można ustalić stanu pliku statoverride"

#: src/filesdb.c:346
msgid "failed to fstat previous statoverride file"
msgstr "nie można ustalić stanu poprzedniego pliku statoverride"

#: src/filesdb.c:365
#, c-format
msgid "statoverride file `%.250s'"
msgstr "pliku statoverride \"%.250s\""

#: src/filesdb.c:378
msgid "statoverride file contains empty line"
msgstr "plik statoverride zawiera pustą linię"

#: scripts/dpkg-statoverride.pl:36
#, perl-format
msgid ""
"Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
"\n"
"Commands:\n"
" --add <owner> <group> <mode> <file>\n"
"              add a new entry into the database.\n"
" --remove <file>     remove file from the database.\n"
" --list [<glob-pattern>] list current overrides in the database.\n"
"\n"
"Options:\n"
" --admindir <directory>  set the directory with the statoverride file.\n"
" --update         immediately update file permissions.\n"
" --force         force an action even if a sanity check fails.\n"
" --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
" --help          show this help message.\n"
" --version        show the version.\n"
msgstr ""
"Użycie: %s [<opcja> ...] <polecenie>\n"
"\n"
"Polecenia:\n"
" --add <właściciel> <grupa> <tryb> <plik>\n"
"              dodaje nowy wpis do bazy danych.\n"
" --remove <plik>     usuwa plik z bazy danych.\n"
" --list [<wzorzec-glob>] wyświetla bieżące nadpisania z bazy danych.\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" --admindir <katalog>   ustawia katalog zawierający plik statoverride.\n"
" --update         natychmiast aktualizuje prawa do pliku.\n"
" --force         wymusza akcję, nawet jeżeli testy by zabroniły.\n"
" --quiet         tryb cichy, komunikaty ograniczone do minimum.\n"
" --help          wyświetla ten komunikat pomocy.\n"
" --version        wyświetla informacje o wersji.\n"

#: scripts/dpkg-statoverride.pl:128
#, perl-format
msgid "An override for \"%s\" already exists, "
msgstr "Już istnieje nadpisanie dla \"%s\", "

#: scripts/dpkg-statoverride.pl:154
msgid "No override present."
msgstr "Brak nadpisania."

#: scripts/dpkg-statoverride.pl:189
#, perl-format
msgid "cannot open statoverride: %s"
msgstr "nie można otworzyć pliku statoverride: %s"

#: scripts/dpkg-statoverride.pl:195
#, perl-format
msgid "Multiple overrides for \"%s\", aborting"
msgstr "Wiele nadpisań dla \"%s\", przerywanie"

#: scripts/dpkg-statoverride.pl:208
#, perl-format
msgid "cannot open new statoverride file: %s"
msgstr "nie można otworzyć nowego pliku statoverride: %s"

#: scripts/dpkg-statoverride.pl:215
#, perl-format
msgid "error removing statoverride-old: %s"
msgstr "błąd usuwania statoverride-old: %s"

#: scripts/dpkg-statoverride.pl:217
#, perl-format
msgid "error creating new statoverride-old: %s"
msgstr "błąd tworzenia nowego pliku statoverride-old: %s"

#: scripts/dpkg-statoverride.pl:219
#, perl-format
msgid "error installing new statoverride: %s"
msgstr "błąd instalowania nowego pliku statoverride: %s"

apt

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:553
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
"     sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
"     contents path\n"
"     release path\n"
"     generate config [groups]\n"
"     clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
"  apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
"        dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q  Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option"
msgstr ""
"Użycie: apt-ftparchive [opcje] polecenie\n"
"Polecenia: packages ścieżka_do_binariów [plik_override [przedrostek]]\n"
"      sources ścieżka_do_źródeł [plik_override [przedrostek]]\n"
"      contents ścieżka\n"
"      release ścieżka\n"
"      generate konfiguracja [grupy]\n"
"      clean konfiguracja\n"
"\n"
"apt-ftparchive generuje pliki indeksów dla archiwów Debiana. Obsługuje\n"
"różne rodzaje generowania, od w pełni zautomatyzowanych po funkcjonalne\n"
"zamienniki programów dpkg-scanpackages i dpkg-scansources.\n"
"\n"
"apt-ftparchive generuje pliki Package na postawie drzewa plików .deb.\n"
"Wygenerowany plik zawiera pola kontrolne wszystkich pakietów oraz ich\n"
"skróty MD5 i rozmiary. Obsługiwany jest plik override, pozwalający wymusić\n"
"priorytet i dział pakietu.\n"
"\n"
"apt-ftparchive podobnie generuje pliki Sources na podstawie drzewa plików\n"
".dsc. Przy pomocy opcji --source-override można podać plik override dla\n"
"źródeł.\n"
"\n"
"Polecenia \"packages\" i \"sources\" powinny być wykonywane w katalogu "
"głównym\n"
"drzewa. \"ścieżka_do_binariów\" powinna wskazywać na katalog, od którego "
"zacznie\n"
"się wyszukiwanie, a plik override powinien zawierać odpowiednie flagi.\n"
"Przedrostek (o ile został podany) jest dodawany przed ścieżką do każdego\n"
"pliku. Przykładowe użycie, z archiwum Debiana:\n"
"  apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
"        dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" -h  Ten tekst pomocy\n"
" --md5 Generuje sumy kontrolne MD5\n"
" -s=? Plik override dla źródeł\n"
" -q  \"Ciche\" działanie\n"
" -d=? Opcjonalna podręczna baza danych\n"
" --no-delink Włącza tryb diagnostyczny odłączania\n"
" --contents Generuje plik zawartości (Contents)\n"
" -c=? Czyta wskazany plik konfiguracyjny\n"
" -o=? Ustawia dowolną opcję konfiguracji"

#: ftparchive/writer.cc:395 ftparchive/writer.cc:610
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s nie posiada wpisu w pliku override\n"

#: ftparchive/writer.cc:620
#, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s nie posiada wpisu w pliku override źródeł\n"

#: ftparchive/writer.cc:624
#, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s nie posiada również wpisu w pliku override binariów\n"

#: ftparchive/override.cc:60 ftparchive/override.cc:166
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Błędna linia %2$lu #1 pliku override %1$s"

#: ftparchive/override.cc:74 ftparchive/override.cc:178
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Błędna linia %2$lu #2 pliku override %1$s"

#: ftparchive/override.cc:88 ftparchive/override.cc:191
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Błędna linia %2$lu #3 pliku override %1$s"

#: ftparchive/override.cc:127 ftparchive/override.cc:201
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Nie udało się czytać pliku override %s"