-e diver

dpkg

#: src/archives.c:414
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `"
"%.250s' (package: %.100s)"
msgstr ""
"próba nadpisania \"%.250s\", który jest ominięciem \"%.250s\" (pakiet %.100s)"

#: src/archives.c:420
#, c-format
msgid "trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `%.250s'"
msgstr "próba nadpisania \"%.250s\", który jest ominięciem \"%.250s\""

#: src/filesdb.c:463
msgid "failed to open diversions file"
msgstr "nie można otworzyć listy ominiętych plików"

#: src/filesdb.c:467
msgid "failed to fstat previous diversions file"
msgstr "nie można ustalić stanu poprzedniej listy ominiętych plików"

#: src/filesdb.c:469
msgid "failed to fstat diversions file"
msgstr "nie można ustalić stanu listy ominiętych plików"

#: src/filesdb.c:501
#, c-format
msgid "conflicting diversions involving `%.250s' or `%.250s'"
msgstr "konflikt dla ominięcia \"%.250s\" lub \"%.250s\""

#: src/filesdb.c:510
msgid "read error in diversions [i]"
msgstr "nie można odczytać ominięcia [i]"

#: src/main.c:320
#, c-format
msgid ""
"%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
" warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
" stop with error:  --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
" Forcing things:\n"
" all [!]        Set all force options\n"
" downgrade [*]     Replace a package with a lower version\n"
" configure-any     Configure any package which may help this one\n"
" hold          Process incidental packages even when on hold\n"
" bad-path        PATH is missing important programs, problems "
"likely\n"
" not-root        Try to (de)install things even when not root\n"
" overwrite       Overwrite a file from one package with another\n"
" overwrite-diverted   Overwrite a diverted file with an undiverted "
"version\n"
" bad-verify       Install a package even if it fails authenticity "
"check\n"
" depends-version [!]  Turn dependency version problems into warnings\n"
" depends [!]      Turn all dependency problems into warnings\n"
" confnew [!]      Always use the new config files, don't prompt\n"
" confold [!]      Always use the old config files, don't prompt\n"
" confdef [!]      Use the default option for new config files if one\n"
"             is available, don't prompt. If no default can be "
"found,\n"
"             you will be prompted unless one of the confold or\n"
"             confnew options is also given\n"
" confmiss [!]      Always install missing config files\n"
" conflicts [!]     Allow installation of conflicting packages\n"
" architecture [!]    Process even packages with wrong architecture\n"
" overwrite-dir [!]   Overwrite one package's directory with another's "
"file\n"
" remove-reinstreq [!]  Remove packages which require installation\n"
" remove-essential [!]  Remove an essential package\n"
"\n"
"WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
"Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
msgstr ""
"%s - opcje wymuszenia - działania w przypadku wystąpienia problemów:\n"
" ostrzeż, ale kontynuuj: --force-<opcja>,<opcja>,...\n"
" wstrzymaj i zgłoś błąd: --refuse-<opcja>,<opcja>,... | --no-force-"
"<opcja>,...\n"
" Opcje wymuszenia:\n"
" all [!]        Ustawienie wszystkich opcji wymuszenia\n"
" downgrade [*]     Zastąpienie pakietu wcześniejszą wersją\n"
" configure-any     Skonfigurowanie pakietów, które mogą pomóc "
"bieżącemu\n"
" hold         Przetwarzanie pakietów, które zostały wstrzymane\n"
" bad-path       Zignorowanie braków programów w ścieżce zmiennej "
"PATH\n"
" not-root       Próba (de)instalacji, gdy dpkg nie uruchomił root\n"
" overwrite[*]     Nadpisanie plików z innych pakietów\n"
" overwrite-diverted  Napisanie ominiętych plików nieominiętymi\n"
" bad-verify      Zignorowanie problemów z potwierdzeniem "
"autentyczności\n"
" depends-version [!]  Zignorowanie problemów z wersją przy zależnościach\n"
" depends [!]      Zignorowanie wszelkich problemów z zależnościami\n"
" confnew [!]      Użycie nowego pliku konfiguracyjnego bez pytania\n"
" confold [!]      Użycie poprzedniego pliku konfiguracyjnego bez "
"pytania\n"
" confdef [!]      Użycie domyślnej opcji dla plików konfig. bez\n"
"            pytania, chyba że nie uda się jej znaleźć, a nie\n"
"            podano również opcji confold ani confnew.\n"
" confmiss [!]     Zainstalowanie brakujących plików konfig. bez "
"pytania\n"
" conflicts [!]     Zainstalowanie pakietów tworzących konflikt\n"
" architecture [!]   Przetwarzanie pakietów dla innej architektury\n"
" overwrite-dir [!]   Nadpisanie katalogów plikami z innych pakietów\n"
" remove-reinstreq [!] Usunięcie pakietów wymagających przeinstalowania\n"
" remove-essential [!] Usunięcie istotnych pakietów\n"
"\n"
"UWAGA - użycie opcji oznaczonej [!] może poważnie uszkodzić instalację.\n"
"Opcje wymuszeń oznaczone [*] są domyślnie włączone.\n"

#: src/query.c:219
#, c-format
msgid "diversion by %s from: %s\n"
msgstr "ominięcie przez %s z: %s\n"

#: src/query.c:221
#, c-format
msgid "diversion by %s to: %s\n"
msgstr "ominięcie przez %s do: %s\n"

#: src/query.c:224
#, c-format
msgid "local diversion from: %s\n"
msgstr "lokalne ominięcie z: %s\n"

#: src/query.c:225
#, c-format
msgid "local diversion to: %s\n"
msgstr "lokalne ominięcie do: %s\n"

#: src/query.c:351
#, c-format
msgid "locally diverted to: %s\n"
msgstr "lokalnie ominięty do %s\n"

#: src/query.c:354
#, c-format
msgid "package diverts others to: %s\n"
msgstr "pakiet omija inne do: %s\n"

#: src/query.c:357
#, c-format
msgid "diverted by %s to: %s\n"
msgstr "ominięty przez %s do: %s\n"

#: scripts/dpkg-divert.pl:27
#, perl-format
msgid ""
"Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
"\n"
"Commands:\n"
" [--add] <file>      add a diversion.\n"
" --remove <file>     remove the diversion.\n"
" --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
" --truename <file>    return the diverted file.\n"
"\n"
"Options:\n"
" --package <package>   name of the package whose copy of <file> will "
"not\n"
"               be diverted.\n"
" --local         all packages' versions are diverted.\n"
" --divert <divert-to>   the name used by other packages' versions.\n"
" --rename         actually move the file aside (or back).\n"
" --admindir <directory>  set the directory with the diversions file.\n"
" --test          don't do anything, just demonstrate.\n"
" --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
" --help          show this help message.\n"
" --version        show the version.\n"
"\n"
"When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
"When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
"Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
"divert.\n"
msgstr ""
"Użycie: %s [<opcja> ...] <polecenie>\n"
"\n"
"Polecenia:\n"
" [--add] <plik>      dodaje ominięcie.\n"
" --remove <plik>     usuwa ominięcie.\n"
" --list [<wzorzec-glob>] pokazuje ominięcia pliku.\n"
" --truename <plik>    zwraca ominięty plik.\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" --package <pakiet>    nazwa pakietu, którego kopia <pliku> nie\n"
"              będzie ominięta.\n"
" --local         wszystkie wersje pakietu są omijane.\n"
" --divert <divert-to>   nazwa używane przez wersje innych pakietów.\n"
" --rename         natychmiast zmienia nazwę pliku.\n"
" --admindir <katalog>   ustawia katalog zawierający plik diversions.\n"
" --test          nic nie robi, tylko pokazuje, co byłoby "
"zrobione.\n"
" --quiet         tryb cichy, komunikaty ograniczone do minimum.\n"
" --help          wyświetla ten komunikat pomocy\n"
" --version        wyświetla informacje o wersji.\n"
"\n"
"Domyślne opcje podczas dodawania: --local i --divert <oryginał>.distrib.\n"
"Podczas usuwania: --package lub --local i --divert muszą pasować, jeśli "
"podano.\n"
"Skrypty przed/poinstalacyjne muszą zawsze podawać --package i --divert.\n"

#: scripts/dpkg-divert.pl:105
#, perl-format
msgid "--%s needs a divert-to argument"
msgstr "--%s wymaga podania argumentu divert-to"

#: scripts/dpkg-divert.pl:107
msgid "divert-to may not contain newlines"
msgstr "divert-to nie może zawierać znaków nowej linii"

#: scripts/dpkg-divert.pl:122
#, perl-format
msgid "cannot open diversions: %s"
msgstr "nie można otworzyć listy ominiętych plików: %s"

#: scripts/dpkg-divert.pl:137
msgid "Cannot divert directories"
msgstr "Nie można omijać katalogów"

#: scripts/dpkg-divert.pl:165
#, perl-format
msgid ""
"mismatch on divert-to\n"
" when removing `%s'\n"
" found `%s'"
msgstr ""
"niedopasowanie argumentu divert-to\n"
" podczas usuwania \"%s\"\n"
" znaleziono \"%s\""

#: scripts/dpkg-divert.pl:184
#, perl-format
msgid "No diversion `%s', none removed"
msgstr "Brak ominięcia \"%s\", nic nie usunięto"

#: scripts/dpkg-divert.pl:274
#, perl-format
msgid "create diversions-new: %s"
msgstr "tworzenie pliku diversions-new: %s"

#: scripts/dpkg-divert.pl:278
#, perl-format
msgid "write diversions-new: %s"
msgstr "zapisywanie pliku diversions-new: %s"

#: scripts/dpkg-divert.pl:280
#, perl-format
msgid "close diversions-new: %s"
msgstr "zamykanie pliku diversions-new: %s"

#: scripts/dpkg-divert.pl:282
#, perl-format
msgid "remove old diversions-old: %s"
msgstr "usuwanie starego pliku diversions-old: %s"

#: scripts/dpkg-divert.pl:284
#, perl-format
msgid "create new diversions-old: %s"
msgstr "czytanie nowego pliku diversions-old: %s"

#: scripts/dpkg-divert.pl:286
#, perl-format
msgid "install new diversions: %s"
msgstr "instalowanie nowej listy ominięć: %s"

apt

#: apt-inst/filelist.cc:459
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Nie udało się utworzyć ominięcia"

#: apt-inst/filelist.cc:477
#, c-format
msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr "Próba nadpisania ominięcia, %s -> %s i %s/%s"

#: apt-inst/filelist.cc:506
#, c-format
msgid "Double add of diversion %s -> %s"
msgstr "Podwójne dodanie ominięcia %s -> %s"

#: apt-inst/extract.cc:134
#, c-format
msgid "The directory %s is diverted"
msgstr "Ominięcie katalogu %s"

#: apt-inst/extract.cc:144
#, c-format
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr "Pakiet próbuje pisać do celu ominięcia %s/%s"

#: apt-inst/extract.cc:154 apt-inst/extract.cc:297
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Zbyt długa ścieżka ominięcia"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:305
#, c-format
msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku ominięć %sdiversions"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:320
msgid "The diversion file is corrupted"
msgstr "Plik ominięć jest uszkodzony"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:327 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:332
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:337
#, c-format
msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
msgstr "Nieprawidłowa linia w pliku ominięć: %s"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:358
msgid "Internal error adding a diversion"
msgstr "Błąd wewnętrzny przy dodawaniu ominięcia"