-e build

dpkg

#: src/main.c:99
#, c-format
msgid ""
"Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --help).\n"
"\n"
msgstr ""
"Użyj dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile na archiwach (patrz %s --help).\n"
"\n"

#: dpkg-deb/build.c:192
msgid "--build needs a directory argument"
msgstr "--build wymaga podania argumentu będącego katalogiem"

#: dpkg-deb/build.c:202
msgid "--build takes at most two arguments"
msgstr "--build wymaga podania najwyżej dwóch argumentów"

#: dpkg-deb/build.c:222
#, c-format
msgid ""
"dpkg-deb: warning, not checking contents of control area.\n"
"dpkg-deb: building an unknown package in `%s'.\n"
msgstr ""
"dpkg-deb: ostrzeżenie, zawartość pliku kontrolnego nie będzie sprawdzana.\n"
"dpkg-deb: budowanie nieznanego pakietu w \"%s\".\n"

#: dpkg-deb/build.c:267
#, c-format
msgid "dpkg-deb: building package `%s' in `%s'.\n"
msgstr "dpkg-deb: budowanie pakietu \"%s\" w \"%s\".\n"

#: dpkg-deb/main.c:64
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -b|--build <directory> [<deb>]  Build an archive.\n"
" -c|--contents <deb>       List contents.\n"
" -I|--info <deb> [<cfile> ...]  Show info to stdout.\n"
" -W|--show <deb>         Show information on package(s)\n"
" -f|--field <deb> [<cfield> ...] Show field(s) to stdout.\n"
" -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
" -x|--extract <deb> <directory>  Extract files.\n"
" -X|--vextract <deb> <directory> Extract & list files.\n"
" --fsys-tarfile <deb>       Output filesystem tarfile.\n"
"\n"
msgstr ""
"Polecenia:\n"
" -b|--build <katalog> [<deb>]    Budowanie archiwum.\n"
" -c|--contents <deb>        Wypisanie zawartości.\n"
" -I|--info <deb> [<plikkontr>...]  Podanie informacji na stdout.\n"
" -W|--show <deb>          Podanie informacji o pakiecie(-ach).\n"
" -f|--field <deb> [<polekontr>...] Podanie pól kontr. na stdout.\n"
" -e|--control <deb> [<katalog>]   Rozpakowanie plików kontrolnych.\n"
" -x|--extract <deb> <katalog>    Rozpakowanie plików archiw.\n"
" -X|--vextract <deb> <katalog>   Rozpak. i wypisanie plików.\n"
" --fsys-tarfile <deb>        Podanie plików archiwum tar.\n"
"\n"

#: dpkg-deb/main.c:89
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --showformat=<format>      Use alternative format for --show.\n"
" -D                Enable debugging output.\n"
" --old, --new           Select archive format.\n"
" --nocheck            Suppress control file check (build bad\n"
"                   packages).\n"
" -z#               Set the compression level when building.\n"
" -Z<type>             Set the compression type used when "
"building.\n"
"                   Allowed values: gzip, bzip2, lzma, "
"none.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opcje:\n"
" --showformat=<format> Użycie podanego formatu dla --show.\n"
" -D           Włączenie debuggera.\n"
" --old, --new      Wybór formatu archiwum.\n"
" --nocheck       Pominięcie sprawdzania pliku kontrolnego "
"(tworzenie\n"
"              niepoprawnych pakietów).\n"
" -z#          Określenie stopnia kompresji dla budowanego "
"pakietu.\n"
" -Z<typ>        Ustawienie rodzaju kompresji podczas budowania.\n"
"              Dozwolone wartości: gzip, bzip2, lzma, none.\n"
"\n"

apt

#: cmdline/apt-get.cc:2312
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr ""
"Należy podać przynajmniej jeden pakiet, dla którego mają zostać sprawdzone "
"zależności na czas budowania"

#: cmdline/apt-get.cc:2340
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr ""
"Nie udało się pobrać informacji o zależnościach na czas budowania dla %s"

#: cmdline/apt-get.cc:2360
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s nie ma zależności czasu budowania.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2544
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Nie udało się przetworzyć zależności na czas budowania"

#: cmdline/apt-get.cc:2617
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
"    apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
"    apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
"installing packages. The most frequently used commands are update\n"
"and install.\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  update - Retrieve new lists of packages\n"
"  upgrade - Perform an upgrade\n"
"  install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
"  remove - Remove packages\n"
"  autoremove - Remove automatically all unused packages\n"
"  purge - Remove and purge packages\n"
"  source - Download source archives\n"
"  build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
"  dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
"  dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
"  clean - Erase downloaded archive files\n"
"  autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
"  check - Verify that there are no broken dependencies\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
" -s No-act. Perform ordering simulation\n"
" -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
" -f Attempt to correct a system with broken dependencies in place\n"
" -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
" -u Show a list of upgraded packages as well\n"
" -b Build the source package after fetching it\n"
" -V Show verbose version numbers\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
"pages for more information and options.\n"
"            This APT has Super Cow Powers.\n"
msgstr ""
"Użycie: apt-get [opcje] polecenie\n"
"    apt-get [opcje] install|remove pakiet1 [pakiet2 ...]\n"
"    apt-get [opcje] source pakiet1 [pakiet2 ...]\n"
"\n"
"apt-get to prosty interfejs wiersza poleceń do pobierania i instalacji\n"
"pakietów. Najczęściej używane polecenia to update i install.\n"
"\n"
"Polecenia:\n"
" update - Pobiera nowe listy pakietów\n"
" upgrade - Wykonuje aktualizację\n"
" install - Instaluje nowe pakiety (pakiet to np. libc6, nie libc6.deb)\n"
" remove - Usuwa pakiety\n"
" autoremove - Usuwa automatycznie wszystkie nieużywane pakiety\n"
" purge - Usuwa i czyści pakiety\n"
" source - Pobiera archiwa źródłowe\n"
" build-dep - Konfiguruje zależności na czas budowania dla pakietów "
"źródłowych\n"
" dist-upgrade - Aktualizacja dystrybucji, patrz apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Instaluje według wyborów dselect\n"
" clean - Usuwa pobrane pliki archiwów\n"
" autoclean - Usuwa stare pobrane pliki archiwów\n"
" check - Sprawdza, czy wszystkie zależności są spełnione\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" -h  Ten tekst pomocy.\n"
" -q  Nie pokazuje wskaźnika postępu (przydatne przy rejestrowaniu "
"działania)\n"
" -qq Nie wypisuje nic oprócz komunikatów błędów\n"
" -d  Tylko pobiera - NIE instaluje ani nie rozpakowuje archiwów\n"
" -s  Bez działania. Wykonuje tylko symulację ustalenia kolejności\n"
" -y  Zakłada odpowiedź \"tak\" na wszystkie pytania, nie pyta\n"
" -f  Próbuje naprawić system, w którym występują niespełnione zależności\n"
" -m  Próbuje działać nawet jeśli nie można znaleźć niektórych archiwów\n"
" -u  Pokazuje też listę aktualizowanych pakietów\n"
" -b  Buduje pakiet po pobraniu archiwum źródłowego\n"
" -V  Pokazuje pełną informację na temat wersji\n"
" -c=? Czyta wskazany plik konfiguracyjny.\n"
" -o=? Ustawie dowolną opcję konfiguracji, np. -o dir::cache=/tmp\n"
"Więcej informacji i opcji można znaleźć na stronach podręcznika\n"
"apt-get(8), sources.list(5) i apt.conf(5).\n"
"             Ten APT ma moce Super Krowy.\n"

aptitude

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:203
#, c-format
msgid "Unable to satisfy the build-depends: %s."
msgstr "Nie można spełnić zależności czasu budowania: %s."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1025
msgid "'&BD' to install the build-dependencies of a package."
msgstr "\"&BD\": instalacja zależności na czas budowania dla pakietu."

#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:298
msgid "Couldn't rebuild package cache"
msgstr "Nie można przebudować informacji o pakietach"