-e brok

dpkg

#: src/archives.c:920
#, c-format
msgid ""
"dpkg: considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ...\n"
msgstr ""
"dpkg: rozważanie dekonfiguracji %s, którego zależności zostałyby naruszone "
"przez %s ...\n"

#: src/archives.c:927
#, c-format
msgid "dpkg: yes, will deconfigure %s (broken by %s).\n"
msgstr ""
"dpkg: tak, %s zostanie zdekonfigurowany (naruszenie zależności przez %s).\n"

#: src/help.c:43
msgid "broken due to failed removal or installation"
msgstr "uszkodzony z powodu błędów podczas usuwania lub instalacji"

#: src/help.c:45
msgid "broken due to postinst failure"
msgstr "uszkodzony podczas przetwarzania skryptu \"postinst\""

#: src/main.c:65
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -i|--install    <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --unpack      <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --configure    <package> ... | -a|--pending\n"
" --triggers-only  <package> ... | -a|--pending\n"
" -r|--remove    <package> ... | -a|--pending\n"
" -P|--purge     <package> ... | -a|--pending\n"
" --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
" --set-selections         Set package selections from stdin.\n"
" --clear-selections        Deselect every non-essential package.\n"
" --update-avail <Packages-file>  Replace available packages info.\n"
" --merge-avail <Packages-file>  Merge with info from file.\n"
" --clear-avail          Erase existing available info.\n"
" --forget-old-unavail       Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
" -s|--status <package> ...    Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ...  Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ...   List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...]    List packages concisely.\n"
" -S|--search <pattern> ...    Find package(s) owning file(s).\n"
" -C|--audit            Check for broken package(s).\n"
" --print-architecture       Print dpkg architecture.\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
" --force-help           Show help on forcing.\n"
" -Dh|--debug=help         Show help on debugging.\n"
"\n"
msgstr ""
"Polecenia:\n"
" -i|--install    <plik .deb> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
" --unpack      <plik .deb> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
" -A|--record-avail <plik .deb> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
" --configure    <nazwa pakietu> ... | -a|--pending\n"
" --triggers-only  <nazwa pakietu> ... | -a|--pending\n"
" -r|--remove    <nazwa pakietu> ... | -a|--pending\n"
" -P|--purge     <nazwa pakietu> ... | -a|--pending\n"
" --get-selections [<wzorzec> ...] Wyświetlenie zaznaczeń pakietów na "
"stdout.\n"
" --set-selections         Pobranie zaznaczeń pakietów z stdin.\n"
" --clear-selections        Odznaczenie pakietów innych niż "
"niezbędne.\n"
" --update-avail <plik Packages>  Podmiana info o dostępnych pakietach.\n"
" --merge-avail <plik Packages>   Dodanie info o dostępnych pakietach.\n"
" --clear-avail           Usuwanie info o dostępnych pakietach.\n"
" --forget-old-unavail       Usuwanie info o niedost. niezainst.\n"
" -s|--status <nazwa-pakietu> ...  Szczegóły o stanie pakietu\n"
" -p|--print-avail <nazwa-pakietu> ... Szczegóły o dostępnym pakiecie.\n"
" -L|--listfiles <nazwa-pakietu> ...  Lista plików zawartych w pakiecie.\n"
" -l|--list [<wzorzec> ...]     Zwięzła lista pakietów.\n"
" -S|--search <wzorzec> ...     Szukanie pakietu zawierającego plik.\n"
" -C|--audit            Sprawdzanie uszkodzonych pakietów.\n"
" --print-architecture       Podanie architektury dpkg.\n"
" --compare-versions <a> <rel> <b> Porównanie numerów wersji - patrz "
"niżej.\n"
" --force-help           Pomoc na temat wymuszania.\n"
" -Dh|--debug=help         Pomoc na temat debugowania.\n"
"\n"

apt

#: cmdline/apt-get.cc:773
msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
msgstr "Błąd wewnętrzny, InstallPackages użyto z uszkodzonymi pakietami!"

#: cmdline/apt-get.cc:1449
msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
msgstr "Błąd wewnętrzny, AutoRemover wszystko popsuł"

#: cmdline/apt-get.cc:1468
msgid "Internal error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Błąd wewnętrzny, AllUpgrade wszystko popsuło"

#: cmdline/apt-get.cc:1958 cmdline/apt-get.cc:1966
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Błąd wewnętrzny, rozwiązywanie problemów wszystko popsuło"

#: cmdline/apt-get.cc:2617
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
"    apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
"    apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
"installing packages. The most frequently used commands are update\n"
"and install.\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  update - Retrieve new lists of packages\n"
"  upgrade - Perform an upgrade\n"
"  install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
"  remove - Remove packages\n"
"  autoremove - Remove automatically all unused packages\n"
"  purge - Remove and purge packages\n"
"  source - Download source archives\n"
"  build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
"  dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
"  dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
"  clean - Erase downloaded archive files\n"
"  autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
"  check - Verify that there are no broken dependencies\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
" -s No-act. Perform ordering simulation\n"
" -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
" -f Attempt to correct a system with broken dependencies in place\n"
" -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
" -u Show a list of upgraded packages as well\n"
" -b Build the source package after fetching it\n"
" -V Show verbose version numbers\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
"pages for more information and options.\n"
"            This APT has Super Cow Powers.\n"
msgstr ""
"Użycie: apt-get [opcje] polecenie\n"
"    apt-get [opcje] install|remove pakiet1 [pakiet2 ...]\n"
"    apt-get [opcje] source pakiet1 [pakiet2 ...]\n"
"\n"
"apt-get to prosty interfejs wiersza poleceń do pobierania i instalacji\n"
"pakietów. Najczęściej używane polecenia to update i install.\n"
"\n"
"Polecenia:\n"
" update - Pobiera nowe listy pakietów\n"
" upgrade - Wykonuje aktualizację\n"
" install - Instaluje nowe pakiety (pakiet to np. libc6, nie libc6.deb)\n"
" remove - Usuwa pakiety\n"
" autoremove - Usuwa automatycznie wszystkie nieużywane pakiety\n"
" purge - Usuwa i czyści pakiety\n"
" source - Pobiera archiwa źródłowe\n"
" build-dep - Konfiguruje zależności na czas budowania dla pakietów "
"źródłowych\n"
" dist-upgrade - Aktualizacja dystrybucji, patrz apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Instaluje według wyborów dselect\n"
" clean - Usuwa pobrane pliki archiwów\n"
" autoclean - Usuwa stare pobrane pliki archiwów\n"
" check - Sprawdza, czy wszystkie zależności są spełnione\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" -h  Ten tekst pomocy.\n"
" -q  Nie pokazuje wskaźnika postępu (przydatne przy rejestrowaniu "
"działania)\n"
" -qq Nie wypisuje nic oprócz komunikatów błędów\n"
" -d  Tylko pobiera - NIE instaluje ani nie rozpakowuje archiwów\n"
" -s  Bez działania. Wykonuje tylko symulację ustalenia kolejności\n"
" -y  Zakłada odpowiedź \"tak\" na wszystkie pytania, nie pyta\n"
" -f  Próbuje naprawić system, w którym występują niespełnione zależności\n"
" -m  Próbuje działać nawet jeśli nie można znaleźć niektórych archiwów\n"
" -u  Pokazuje też listę aktualizowanych pakietów\n"
" -b  Buduje pakiet po pobraniu archiwum źródłowego\n"
" -V  Pokazuje pełną informację na temat wersji\n"
" -c=? Czyta wskazany plik konfiguracyjny.\n"
" -o=? Ustawie dowolną opcję konfiguracji, np. -o dir::cache=/tmp\n"
"Więcej informacji i opcji można znaleźć na stronach podręcznika\n"
"apt-get(8), sources.list(5) i apt.conf(5).\n"
"             Ten APT ma moce Super Krowy.\n"

#: methods/http.cc:603
msgid "This HTTP server has broken range support"
msgstr "Ten serwer HTTP nieprawidłowo obsługuje zakresy (ranges)"

#: apt-pkg/algorithms.cc:1108
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr "Nie udało się naprawić problemów, zatrzymano uszkodzone pakiety."

aptitude

#: src/apt_options.cc:233
msgid "Automatically show why packages are broken"
msgstr ""
"Automatyczne wyświetlanie informacji o przyczynach niespełnienia zależności"

#: src/apt_options.cc:234
msgid ""
"If this option is enabled, then highlighting a package that has broken "
"dependencies will automatically display the dependencies that are "
"unfulfilled in the lower pane of the display."
msgstr ""
"Włączenie tej opcji powoduje, że zaznaczenie pakietu z niespełnionymi "
"zależnościami będzie automatycznie wyświetlać informacje o przyczynach "
"niespełnienia zależności w dolnym panelu na ekranie."

#: src/apt_options.cc:354
msgid "Automatically fix broken packages before installing or removing"
msgstr ""
"Automatyczne poprawianie zależności przed instalacją/usuwaniem pakietów"

#: src/apt_options.cc:355
msgid ""
"If this option is enabled, and you perform an install run while some "
"packages are broken, aptitude will automatically apply the current "
"suggestion of the problem resolver. Otherwise, aptitude will prompt you for "
"a solution to the broken dependencies."
msgstr ""
"Włączenie tej opcji powoduje, że podczas przeprowadzania instalacji pakietów "
"z niespełnionymi zależnościami aptitude będzie automatycznie stosować "
"bieżącą sugestię mechanizmu rozwiązywania problemów. W przeciwnym wypadku "
"aptitude będzie prosić o wskazanie rozwiązania dla niespełnionych zależności."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:994
msgid "run the automatic dependency resolver to fix the broken dependencies."
msgstr ""
"uruchomienie automatycznego rozwiązywania problemów w celu uzupełnienia "
"niespełnionych zależności."

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:292
#, c-format
msgid "%d broken [%+d]"
msgid_plural "%d broken [%+d]"
msgstr[0] "%d niespełniona zależność [%+d]"
msgstr[1] "%d niespełnione zależności [%+d]"
msgstr[2] "%d niespełnionych zależności [%+d]"

#: src/generic/apt/matchers.cc:4021
msgid "Provides: cannot be broken"
msgstr "Udostępnia: nie może być niespełnione"

#: src/main.cc:174
#, c-format
msgid " -f       Aggressively try to fix broken packages.\n"
msgstr ""
" -f       Agresywne próby naprawnienia niespełnionych zależności\n"

#: src/pkg_columnizer.cc:319 src/pkg_ver_item.cc:220 src/pkg_ver_item.cc:304
msgid "broken"
msgstr "niespełnione zależności"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:633
msgid ""
"Packages with unsatisfied dependencies\n"
" The dependency requirements of these packages will be unmet after the "
"install is complete.\n"
" .\n"
" The presence of this tree probably indicates that something is broken, "
"either on your system or in the Debian archive."
msgstr ""
"Pakiety z niespełnionymi zależnościami\n"
" Zależności tych pakietów nie będą spełnione po przeprowadzeniu instalacji.\n"
" .\n"
" Obecność tego pozycji wskazuje, że coś jest nie w porządku z tym systemem "
"lub archiwum Debiana."

#: src/reason_fragment.cc:487
msgid ""
"The following packages depend on %B%s%b and will be broken by its removal:"
msgstr ""
"Następujące pakiety wymagają pakietu %B%s%b i po jego usunięciu będą miały "
"niespełnione zależności:"

#: src/reason_fragment.cc:490
msgid "The following packages depend on %B%s%b and are broken:"
msgstr ""
"Następujące pakiety wymagają pakietu %B%s%b i mają niespełnione zależności:"

#: src/reason_fragment.cc:497
msgid ""
"The following packages conflict with %B%s%b and will be broken by its "
"installation:"
msgstr ""
"Następujące pakiety są w konflikcie z pakietem %B%s%b i po jego instalacji "
"będą miały niespełnione zależności:"

#: src/reason_fragment.cc:559
msgid ""
"The following packages depend on the currently installed version of %B%s%b (%"
"B%s%b), or conflict with the version it will be %s to (%B%s%b), and will be "
"broken if it is %s."
msgstr ""
"Następujące pakiety wymagają aktualnie zainstalowanej wersji pakietu %B%s%b "
"(%B%s%b) lub są w konflikcie z wersją do której ma być %s (%B%s%b), będą "
"więc miały niespełnione zależności jeśli zostanie %s."

#: src/reason_fragment.cc:566
msgid ""
"The following packages conflict with version %B%s%b of %B%s%b, and will be "
"broken if it is %s."
msgstr ""
"Następujące pakiety są w konflikcie z pakietem %B%2$s%b w wersji %B%1$s%b, i "
"będą miały niespełnione zależności jeśli zostanie %3$s."

#: src/reason_fragment.cc:571
msgid ""
"The following packages depend on version %B%s%b of %B%s%b, and will be "
"broken if it is %s."
msgstr ""
"Następujące pakiety wymagają wersji %B%s%b pakietu %B%s%b i będą miały "
"niespełnione zależności jeśli zostanie %s."

#: src/solution_dialog.cc:105
msgid "No packages are broken."
msgstr "Nie ma pakietów z niespełnionymi zależnościami."

#: src/solution_screen.cc:485
msgid "No broken packages."
msgstr "Brak pakietów z niespełnionymi zależnościami."

#: src/ui.cc:1343
msgid "Some packages were broken and have been fixed:"
msgstr "Niektóre pakiety miały niespełnione zależności. Wprowadzono zmiany:"

synaptic

#: ../common/rpackagelister.cc:476
msgid "Internal Error, AllUpgrade broke stuff. Please report."
msgstr "Błąd wewnętrzny, AllUpgrade coś uszkodziło. Proszę zgłosić błąd."

#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1628
#, c-format
msgid ""
"%i packages listed, %i installed, %i broken. %i to install/upgrade, %i to "
"remove; %s will be freed"
msgstr ""
"%i pakietów, %i zainstalowanych, %i niespełnionych zależności. %i do "
"zainstalowania/aktualizacji, %i do usunięcia; %s zostanie zwolnionych"

#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1634
#, c-format
msgid ""
"%i packages listed, %i installed, %i broken. %i to install/upgrade, %i to "
"remove; %s will be used"
msgstr ""
"%i pakietów, %i zainstalowanych, %i niespełnionych zależności. %i do "
"zainstalowania/aktualizacji, %i do usunięcia; zostanie dodatkowo użyte %s "
"miejsca na dysku."

#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1640
#, c-format
msgid ""
"%i packages listed, %i installed, %i broken. %i to install/upgrade, %i to "
"remove"
msgstr ""
"%i pakietów, %i zainstalowanych, %i niespełnionych zależności. %i do "
"zainstalowania/aktualizacji, %i do usunięcia"

#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1701
#, c-format
msgid ""
"You have %d broken package on your system!\n"
"\n"
"Use the \"Broken\" filter to locate it."
msgid_plural ""
"You have %i broken packages on your system!\n"
"\n"
"Use the \"Broken\" filter to locate them."
msgstr[0] ""
"W twoim systemie jest %d pakiet z niespełnionymi zależnościami\n"
"\n"
"Można je naprawić przechodząc do widoku z włączonym filtrem \"Niespełnione "
"zależności\""
msgstr[1] ""
"W twoim systemie są %d pakiety z niespełnionymi zależnościami\n"
"\n"
"Można je naprawić przechodząc do widoku z włączonym filtrem \"Niespełnione "
"zależności\""
msgstr[2] ""
"W twoim systemie jest %d pakietów z niespełnionymi zależnościami\n"
"\n"
"Można je naprawić przechodząc do widoku z włączonym filtrem \"Niespełnione "
"zależności\""

#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2557
msgid ""
"Could not apply changes!\n"
"Fix broken packages first."
msgstr ""
"Nie można wykonać zmian!\n"
"Należy najpierw rozwiązać niespełnione zależności pakietów."

#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2803
msgid ""
"Could not upgrade the system!\n"
"Fix broken packages first."
msgstr ""
"Nie można zaktualizować systemu!\n"
"Należy najpierw rozwiązać niespełnione zależności pakietów."

#: ../gtk/glade/window_filters.glade.h:46
msgid "Packages with broken dependencies"
msgstr "Pakiety z niespełnionymi zależnościami"