-e break

dpkg

#: src/archives.c:939
#, c-format
msgid "dpkg: warning - ignoring breakage, may proceed anyway !\n"
msgstr ""
"dpkg: ostrzeżenie - zignorowanie naruszenia zależności, dalsze "
"przetwarzanie!\n"

#: src/archives.c:945
#, c-format
msgid ""
"installing %.250s would break %.250s, and\n"
" deconfiguration is not permitted (--auto-deconfigure might help)"
msgstr ""
"instalacja %.250s narusza zależności %.250s, a\n"
"nie pozwolono na dekonfigurację (--auto-deconfigure może pomóc)"

#: src/archives.c:949
#, c-format
msgid "installing %.250s would break existing software"
msgstr ""
"instalacja %.250s wprowadzi niespełnione zależności w istniejącym "
"oprogramowaniu"

#: src/depcon.c:168
#, c-format
msgid "%s breaks %s"
msgstr "%s narusza zależności %s"

#: src/main.c:109
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory>   Use <directory> instead of %s.\n"
" --root=<directory>     Install on a different root directory.\n"
" --instdir=<directory>   Change installation dir without changing admin "
"dir.\n"
" -O|--selected-only     Skip packages not selected for install/"
"upgrade.\n"
" -E|--skip-same-version   Skip packages whose same version is installed.\n"
" -G|--refuse-downgrade   Skip packages with earlier version than "
"installed.\n"
" -B|--auto-deconfigure   Install even if it would break some other "
"package.\n"
" --[no-]triggers      Skip or force consequential trigger "
"processing.\n"
" --no-debsig        Do not try to verify package signatures.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
"               Just say what we would do - don't do it.\n"
" -D|--debug=<octal>     Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
" --status-fd <n>      Send status change updates to file descriptor "
"<n>.\n"
" --log=<filename>      Log status changes and actions to <filename>.\n"
" --ignore-depends=<package>,...\n"
"               Ignore dependencies involving <package>.\n"
" --force-...        Override problems (see --force-help).\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
"               Stop when problems encountered.\n"
" --abort-after <n>     Abort after encountering <n> errors.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opcje:\n"
" --admindir=<katalog>  Używa <katalogu> zamiast %s.\n"
" --root=<katalog>    Instalacja w systemie o innym korzeniu.\n"
" --instdir=<katalog>   Zmiana katalogu głównego bez kat. administracyjn.\n"
" -O|--selected-only   Pomiń pakiety niewybrane do zainst./aktualizacji.\n"
" -E|--skip-same-version Pomiń pakiety o tej samej wersji co "
"zainstalowana.\n"
" -G=--refuse-downgrade  Pomiń pakiety o wcześniejszej wersji niż "
"zainstal.\n"
" -B|--auto-deconfigure  Instaluj mimo naruszania zależności innego "
"pakietu.\n"
" --[no-]triggers     Opuszcza lub wymusza przetwarzanie wyzwalaczy.\n"
" --no-debsig       Bez prób sprawdzania podpisów pakietów.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
"             Tylko pokaż, co się stanie - nie zmieniaj "
"niczego.\n"
" -D|--debug=<ósemkowo>  Włączenie debuggera - patrz -Dhelp lub --"
"debug=help.\n"
" --status-fd <n>     Wysłanie aktualizacji zmian stanu do deskrypt. "
"<n>.\n"
" --log=<plik>      Zapisywanie zmian do pliku <plik>.\n"
" --ignore-depends=<pakiet>,...\n"
"             Ignorowanie zależności dotyczące <pakietu>.\n"
" --force-...       Pomijanie problemów - zobacz --force-help.\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
"             Zatrzymanie, jeśli wystąpią problemy.\n"
" --abort-after <n>    Zatrzymanie po wystąpieniu <n> błędów.\n"
"\n"

#: src/packages.c:471
#, c-format
msgid " %s (%s) breaks %s and is %s.\n"
msgstr " %s (%s) narusza zależności %s i jest %s.\n"

apt

#: apt-pkg/algorithms.cc:1106
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
msgstr ""
"Błąd, pkgProblemResolver::Resolve zwrócił błąd, może to być spowodowane "
"zatrzymanymi pakietami."

aptitude

#: src/apt_options.cc:393
msgid "Allow dependency resolutions that break holds or forbids"
msgstr ""
"Rozwiązywanie zależności w sposób nie uwzględniający zatrzymań i zabronień"

#: src/apt_options.cc:394
msgid ""
"If this option is enabled, then whenever aptitude solves a dependency "
"problem, it will consider modifying held packages, or installing forbidden "
"package versions. With this option disabled, these solutions will be "
"rejected by default.\n"
"NOTE: At present, this restriction only applies to situations in which "
"aptitude's dependency resolver (the red bar at the bottom of the screen) is "
"activated. aptitude will still break holds when automatically installing "
"the dependencies of a package that has just been selected for installation "
"or upgrade, due to apt bug #470035."
msgstr ""
"Włączenie tej opcji powoduje, że rozwiązując problemy z zależnościami "
"aptitude będzie uwzględniać modyfikację zatrzymanych pakietów lub instalację "
"zabronionych wersji pakietów. Przy wyłączeniu tej opcji takie rozwiązania "
"domyślnie będą odrzucane.\n"
"UWAGA: Aktualnie to ograniczenie obowiązuje tylko w sytuacjach, gdy jest "
"aktywowany mechanizm rozwiązywania zależności (czerwony pasek u dołu "
"ekranu). Z powodu błędu apt #470035, aptitude nadal nie uwzględnia zatrzymań "
"pakietów podczas automatycznej instalacji zależności dla pakietu ostatnio "
"zaznaczonego do instalacji lub aktualizacji."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:635
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Performing this action will probably cause your system to break!\n"
"     Do NOT continue unless you know EXACTLY what you are doing!\n"
msgstr ""
"UWAGA: Wykonanie tej akcji prawdopodobnie spowoduje poważne problemy!\n"
"    NIE kontynuuj, chyba że DOKŁADNIE wiesz co robisz!\n"

#: src/mine/cmine.cc:557
#, c-format
msgid "Your wand of %s breaks apart and explodes! --More--"
msgstr "Twoja różdżka %s łamie się eksplodując! --Dalej--"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:635
msgid ""
"Packages being automatically held in their current state\n"
" These packages could be upgraded, but they have been kept in their current "
"state to avoid breaking dependencies."
msgstr ""
"Pakiety automatycznie zatrzymane\n"
" Te pakiety mogłyby być uaktualnione, ale zostały zatrzymane aby uniknąć "
"powstania niespełnionych zależności."

#: src/reason_fragment.cc:41
msgid "breaks"
msgstr "narusza zależności"

#: src/reason_fragment.cc:387
msgid ""
"%B%s%b will not be upgraded to version %B%s%b, to avoid breaking the "
"following dependencies:"
msgstr ""
"Pakiet %B%s%b nie zostanie zaktualizowany do wersji %B%s%b, aby zapobiec "
"niespełnieniu następujących zależności:"

#: src/solution_fragment.cc:121
#, c-format
msgid "%s breaks %s"
msgstr "%s narusza zależności %s"