http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png 데비안 설치외부 페이지