Τα Νέα του Debian Project

Tο Debian Project News ([http://lists.debian.org/debian-news/ lists.debian.org/debian-news/]) είναι ένα δελτίο ειδήσεων με τα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα νέα σχετικά με το Debian σε μια γενικά συχνή βάση (αυτή τη στιγμή σε δεκαπενθήμερη). It is not intended as replacements of [http://times.debian.net/ times.debian.net] or DeveloperNews but as a completion for those two. It's targeting an audience of "regular" users, which might not be interested in details of the development process or long reports of success stories.

If you would like to contribute please read our [:ProjectNews/HowToContribute:contribution page]. If you would to like to help writing articles, please also read [:ProjectNews/Guidelines:our style guidelines].

[:ProjectNews/Issues/Current:Current draft], work in progress you can contribute until issue date.

Alexander documented his [:ProjectNews/Workflow:currently used workflow]. And finaly a link to our non-content related [:ProjectNews/Todo:todo-list].

The Debian Project News is a replacement for [:DebianWeeklyNews:Debian weekly News].