Differences between revisions 1 and 6 (spanning 5 versions)
Revision 1 as of 2012-06-15 18:16:25
Size: 9365
Editor: ?AloisMahdal
Comment:
Revision 6 as of 2012-06-18 19:45:19
Size: 9662
Editor: ?AloisMahdal
Comment: translated the rest of article
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
#language en #language cs
Line 13: Line 13:
Máte-li již nativní konektivitu IPv6, Debian by jí měl převzít automaticky, tj. z ohlášení směrovače (router advertisement), a adresy by pro vás měl vytvořit sám. Nebo můžete v /etc/network/interfaces využít metody "static" a nastavit tak adresy ručně. Protože ne všechny PPP RAS servery podporu IPv6 ohlašují (i když by ji na požádání vyjednali), uživatelé [[PPP]] mohou navíc potřebovat přidat {{{+ipv6}}} do /etc/ppp/options. Máte-li již nativní konektivitu IPv6, Debian by ji měl převzít automaticky, tj. z ohlášení směrovače (router advertisement), a adresy by pro vás měl vytvořit sám. Nebo můžete v /etc/network/interfaces využít metody "static" a nastavit tak adresy ručně. Protože ne všechny PPP RAS servery podporu IPv6 ohlašují (i když by ji na požádání vyjednali), uživatelé [[PPP]] mohou navíc potřebovat přidat {{{+ipv6}}} do /etc/ppp/options.
Line 15: Line 15:
Pokud váš směrovač neproádí ohlašování, bude možná třeba zavést IPv6 ručně: Pokud váš směrovač neprovádí ohlašování, bude možná třeba zavést IPv6 ručně:
Line 21: Line 21:
Adresu samozřejmě nahraďte adresou odpovídající vaší IPv4 adrese, nebo čímkoli, co chcete přiřadit k eth0. Obdobně můžete IPv6 ze zařízení odstranit: Adresu samozřejmě nahraďte adresou odpovídající vaší IPv4 adrese, nebo čímkoliv, co chcete přiřadit k eth0. Obdobně můžete IPv6 ze zařízení odstranit:
Line 32: Line 32:
Možná o tom nevíte, ale pokud máte veřejnou IPv4 adresu, máte již automaticky rezervovanou také adresu IPv6. Existuje přechodný systém zvaný ''6to4'' (někdy psáno "stf" nebo "6 to 4"), který přiřazuje každé IPv4 adrese celou podsíť z prostoru IPv6. Tento systém můžete použít k přiřazení jedné adresy k vašemu počítači, nebo jako prefix pro vaši lokální IPv6 podsíť. Tuto metodu je tedy možné využít k vytvoření privátní IPv6 sítě s použitím privátní IPv4 adresy () namísto zavržených ''"místních individuálních"'' adres, tj. fec0::/10 Možná o tom nevíte, ale pokud máte veřejnou IPv4 adresu, máte již automaticky rezervovanou také adresu IPv6. Existuje přechodný systém zvaný ''6to4'' (někdy psáno "stf" nebo "6 to 4"), který přiřazuje každé IPv4 adrese celou podsíť z prostoru IPv6. Tento systém můžete použít k přiřazení jedné adresy k vašemu počítači, nebo prefixu pro vaši lokální IPv6 podsíť. Tuto metodu je tedy možné využít k vytvoření privátní IPv6 sítě s použitím privátní IPv4 adresy ([[RFC:1918|RFC 1918]]) namísto zavržených ''"místních individuálních"'' adres, tj. fec0::/10
Line 57: Line 57:
        local 192.0.2.3 #fits address         local 192.0.2.3 # odpovida adrese
Line 82: Line 82:
## TRANSLATION UPDATE STOPPED === Nastavení 6to4 směrovače v Debianu ===
Line 84: Line 84:
Máte-li duální rozhraní (tj. s nativní konektivitou jak IPv4 tak IPv6), možná budete chtít zbytku vaší sítě nabídnout službu zprostředkovatele (relay router). Zprostředkovatel ve vaší síti pomáhá také s konektivitou rozhraní jen s IPv6 konektivitou; raději než se spoléhat na veřejného zprostředkovatele 6to4, může "zapouzdřit" IPv6 do IPv4 váš směrovač.
Line 85: Line 86:
=== Setting up a 6to4 relay router using Debian === Existují dva způsoby jak toto provést; jedním z nich je mít zprostředkovatele na normální adrese, kterou sdílíte s ostatními klienty. Druhým způsobem je přidat k vašim IPv64 adresám a ke směrování 192.88.99.1/24, takže klienti využívající 6to4 si vašeho zprostředkovatele vyberou automaticky. Poběží-li zprostředkovatel na jiné adrese než 192.168.88.1, bude třeba na klientech patřičně změnit výchozí bránu.
Line 87: Line 88:
If you have a dual-stacked host (one with both IPv4 and IPv6 native connectivity), you may wish to offer a relay router for the rest of your network. A relay router also helps with connectivity for IPv6-only hosts on your network; rather than relying on a public 6to4 relay router to communicate with 6to4 hosts, your router can encapsulate IPv6 into IPv4.

There are two ways to do this; one is to have the relay on a normal address, which you share with your clients. The other is to add 192.88.99.1/24 to your IPv4 addresses and routing, so that clients that use 6to4 will pick up your relay router automatically. If you run a relay router on an address other than 192.88.99.1, you will need to change the gateway on your clients to match.

A relay router should already be configured to forward IPv6 packets natively for its clients; you then add a sit0 interface '''without''' a gateway for the 6to4 relay. In /etc/network/interfaces, this looks like:
Zprostředkovatel by měl již být automaticky nakonfigurován, aby pakety IPv6 klientům přeposílal. Poté přidáte rozhraní sit0 '''bez''' brány--pro zprostředkování 6to4. V /etc/network/interfaces to vypadá takto:
Line 99: Line 96:
Note that this is almost identical to a plain 6to4 setup; the only difference is that as you already have native connectivity, you do not need to use a relay router to act as your gateway.
Line 101: Line 97:
== IPv6 Tunnel Configuration ==
An IPv6 tunnel can be configured using /etc/network/interfaces on Debian:
Všimněte si, že toto nastavení je téměř identické jako nastavení jednoduchého 6to4; jediným rozdílem je, že protože nativní konektivitu již máte, nemusí se zprostředkovatel tvářit jako brána.

== Konfigurace IPv6 tunelu ==

IPv6 tunel může být v Debianu nastaven v /etc/network/interfaces:
Line 114: Line 113:
Now you can use ifup(8) and ifdown(8) to control your tunnel. What's even better about it, is that the tunnel is set up at boot time, because in /etc/init.d/networking, "ifup -a" is called, which brings up all interfaces from /etc/network/interfaces configured with the "auto" option.
Line 116: Line 114:
=== Automated Tunnel Configuration ===
Try the DebianPkg:aiccu, for [[http://www.sixxs.net|SixXS]] or 'tspc', for [[http://www.hexago.com|Hexago]] package to automate most of the tunnel configuration.
Teď můžete váš tunel ovládat pomocí ifup(8) a ifdown(8). Ještě lepší je, že tunel bude zaveden během startu systému: v /etc/init.d/networking je voláno "ifup -a", což zavede všechna rozhraní z /etc/network/interfaces, která mají volbu "auto".
Line 119: Line 116:
=== Manual Tunnel Configuration ===
Hurricane Electric operates a free [[http://tunnelbroker.net|tunnel broker]], with simple web based registration and forums. Examples for Debian using ifconfig or ip commands available. [[http://www.tunnelbroker.net/forums/index.php?topic=1642.0|Configuration instructions for use with ifupdown (/etc/network/interfaces)]] are available on the tunnelbroker.net forum.
Line 122: Line 117:
== How to turn off IPv6 ==
=== In squeeze ===
 * Disable ipv6 in kernel : ''echo net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 > /etc/sysctl.d/disableipv6.conf'' will disable ipv6 at next reboot.
   * fetchmail will stop sending dns AAAA queries.
   * If you've built a custom kernel with IPv6 as a module be aware that due to a race condition with the init scripts you'll need to load the ipv6 module before the procps init script is run (see /usr/share/doc/procps/README.Debian and DebianBug:507788)
   * You will probably need to comment-out any IPv6 address in /etc/hosts (especially the one for loopback) otherwise ssh will fail to forward ports (or you must always use -4 to ssh).
 * In exim4:
   * put ''disable_ipv6 = true'' into your exim configuration file
   * run ''update-exim4.conf''
   * then restart exim4
 * In sshd:
   * put ''AddressFamily inet'' into /etc/ssh/sshd_config
   * restart sshd: /etc/init.d/ssh restart
 * Change /etc/avahi/avahi-daemon.conf to say ''use-ipv6=no''
Swisscom DSL with the latest netopia router will not work with Lenny out of the box.
For example ssh only works the ''-4'' option despite
 * taking all steps recommended in http://wiki.debianforum.de/IPv6Deaktivieren
 * in /etc/modprobe.d/blacklist.conf setting ''blacklist ipv6''
=== Automatická konfigurace tunelu ===
Line 141: Line 119:
Are there really dirty hacks as in http://osdir.com/ml/debian-user-german-debian/2009-07/msg00516.html needed?
== See Also ==
Pokud chcete většinu nastavení tunelu automatizovat, vyzkoušejte balík DebianPkg:aiccu pro [[http://www.sixxs.net|SixXS]], nebo 'tspc' pro [[http://www.hexago.com|Hexago]].


=== Ruční konfigurace tunelu ===

Společnost Hurricane Electric provozuje [[http://tunnelbroker.net|tunnel broker]] zdarma, včetně registrace přes web a diskuzních fór. K dispozici jsou i příklady pro Debian s použitím příkazů ifconfig nebo ip. [[http://www.tunnelbroker.net/forums/index.php?topic=1642.0|Pokyny k použití s ifupdown (/etc/network/interfaces)]] jsou k dispozici ve fóru tunelbroker.net.


== Jak vypnout IPv6 ==

=== Ve squeeze ===

 * Vypněte ipv6 v kernelu: ''echo net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 > /etc/sysctl.d/disableipv6.conf'' zakáže ipv6 při dalším startu.

   * fetchmail přestane posílat AND dotazy na AAAA

   * pokud máte vlastní upravený kernel s IPv6 ve formě modulu, mějte na vědomí, že z důvodu načasování souběhu s init skripty, budete muset nahrát modul IPv6 dříve, než bude spuštěn init skript procps (viz /usr/share/doc/procps/README.Debian a DebianBug:507788)

   * bude pravděpodobně také třeba zakomentovat veškeré IPv6 adresy v /etc/hosts (zejména adresu pro loopback), jinak ssh nezvládne přeposílat porty nebo budete ssh vždy používat s volbou -4)

 * V exim4:
   * do konfiguračního souboru pro exim přidejte ''disable_ipv6 = true''
   * spusťte ''update-exim4.conf''
   * poté restartujte exim4

 * V sshd:
   * do /etc/ssh/sshd_config přidejte ''AddressFamily inet''
   * restartujte sshd: /etc/init.d/ssh restart

 * Upravte /etc/avahi/avahi-daemon.conf, aby v něm bylo ''use-ipv6=no''


Kombinace Swisscom DSL a novější směrovače Netopia nebude v Lennym fungovat sám od sebe.

Například, ssh bude fungovat s volbou ''-4'' navzdory tomu, že:
 * provedete všechny kroky doporučené v http://wiki.debianforum.de/IPv6Deaktivieren
 * v /etc/modprobe.d/blacklist.conf nastavíte ''blacklist ipv6''

Jsou opravdu zapotřebí "špinavé" triky jako v http://osdir.com/ml/debian-user-german-debian/2009-07/msg00516.html?


== Čtěte také ==

Projekt Debian IPv6

Účelem projektu je poskytnout centrální rozcestník pro hledání informací o IP verzi 6 v Debianu. Všechny počítače v Internetu používají ke komunikaci protokol zvaný IP (Internet Protocol), tento protokol používají ve verzi 4.

Cílem Squeeze je mimo jiné plná podpora IPv6. Další detaily viz Full IPv6 Support.

Nativní IPv6

Máte-li již nativní konektivitu IPv6, Debian by ji měl převzít automaticky, tj. z ohlášení směrovače (router advertisement), a adresy by pro vás měl vytvořit sám. Nebo můžete v /etc/network/interfaces využít metody "static" a nastavit tak adresy ručně. Protože ne všechny PPP RAS servery podporu IPv6 ohlašují (i když by ji na požádání vyjednali), uživatelé PPP mohou navíc potřebovat přidat +ipv6 do /etc/ppp/options.

Pokud váš směrovač neprovádí ohlašování, bude možná třeba zavést IPv6 ručně:

ip -6 addr add 2002:c000:203::1/64 dev eth0

Adresu samozřejmě nahraďte adresou odpovídající vaší IPv4 adrese, nebo čímkoliv, co chcete přiřadit k eth0. Obdobně můžete IPv6 ze zařízení odstranit:

ip -6 addr del 2002:c000:203::1/64 dev eth0

Pokud máte nativní podporu IPv6 i IPv4 (tzv. duální implementace), budete možná chtít použít obě: 6to4 i vaše nativní adresy. IPv6 totiž specifikuje pravidla, která zajistí, že nativní stanice budou využívat vaši nativní IPv6 konektivitu, kdežto stanice se 6to4 konektivitou využijí vaši 6to4 konektivitu (což z hlediska konfigurace sníží počet možných poruch).

Konfigurace IPv6 6to4

Možná o tom nevíte, ale pokud máte veřejnou IPv4 adresu, máte již automaticky rezervovanou také adresu IPv6. Existuje přechodný systém zvaný 6to4 (někdy psáno "stf" nebo "6 to 4"), který přiřazuje každé IPv4 adrese celou podsíť z prostoru IPv6. Tento systém můžete použít k přiřazení jedné adresy k vašemu počítači, nebo prefixu pro vaši lokální IPv6 podsíť. Tuto metodu je tedy možné využít k vytvoření privátní IPv6 sítě s použitím privátní IPv4 adresy (RFC 1918) namísto zavržených "místních individuálních" adres, tj. fec0::/10

Chcete-li nastavit 6to4, je nejdříve třeba na základě vaší stávající IPv6 adresy vypočítat IPv6 adresu. To lze provést pomocí shellu. V následujícím příkladu je IPv4 adresa 192.0.2.3; tuto nahradíte svou skutečnou veřejnou IP adresou. Notace ::1 na konci znamená, že se bude jednat o stroj s adresou 1 v podsíti 0. Máte tedy k dispozici 16 bitů pro adresy sítí a 64 bitů pro adresy rozhraní.

$ printf "2002:%02x%02x:%02x%02x::1\n" 192 0 2 3
2002:c000:0203::1

nebo použijte ipv6calc, který vám vrátí prefix:

$ ipv6calc --quiet --action conv6to4 192.0.2.3
2002:c000:203::

Dále upravte /etc/network/interfaces, kde přidejte následující sloku (speciální tunelovací zařízení je zde nazváno tun6to4, můžete však použít i jiný název):

auto tun6to4
iface tun6to4 inet6 v4tunnel
    address 2002:c000:0203::1
    netmask 16
    gateway ::192.88.99.1
    endpoint any
    local 192.0.2.3 # odpovida adrese

Můžete také použít zavržené rozhraní sit0:

auto sit0
iface sit0 inet6 static
    address 2002:c000:0203::1
    netmask 16
    gateway ::192.88.99.1

Adresa 192.88.99.1 je speciální výběrová (anycast) adresa, která ukazuje na nejbližší 6to4 směrovač. Za předpokladu že nejbližší 6to4 směrovač funguje, mělo by již zbývat jen provést ifup tun6to4 (resp. sit0) a pak už se jen kochat vaší novou IPv6 konektivitou!

Zkušenější uživatelé IPv6 se možná zeptají, proč je maska podsítě pro sit0 /16, ne /64. Nastavením masky na /16 svému systému říkáte, aby pakety posílal přímo na IPv4 adresy ostatních účastníků 6to4. Pokud by maska byla /48, pakety by byly odesílány nejbližším 6to4 směrovačem, což by znamenalo další prodlení.

V případě příkladu se sit0 může dojít k interakci s IPv4 adresou, která neodpovídá 6to4 adrese na "vícedomoveckém" (multihomed, výraz Pavel Satrapa, IPv6, 2011,) rozhraní. Obecné tunelovací zařízení sit0 navíc neumožňuje specifikovat filtrování na základě zařízení.

Viz také:

Nastavení 6to4 směrovače v Debianu

Máte-li duální rozhraní (tj. s nativní konektivitou jak IPv4 tak IPv6), možná budete chtít zbytku vaší sítě nabídnout službu zprostředkovatele (relay router). Zprostředkovatel ve vaší síti pomáhá také s konektivitou rozhraní jen s IPv6 konektivitou; raději než se spoléhat na veřejného zprostředkovatele 6to4, může "zapouzdřit" IPv6 do IPv4 váš směrovač.

Existují dva způsoby jak toto provést; jedním z nich je mít zprostředkovatele na normální adrese, kterou sdílíte s ostatními klienty. Druhým způsobem je přidat k vašim IPv64 adresám a ke směrování 192.88.99.1/24, takže klienti využívající 6to4 si vašeho zprostředkovatele vyberou automaticky. Poběží-li zprostředkovatel na jiné adrese než 192.168.88.1, bude třeba na klientech patřičně změnit výchozí bránu.

Zprostředkovatel by měl již být automaticky nakonfigurován, aby pakety IPv6 klientům přeposílal. Poté přidáte rozhraní sit0 bez brány--pro zprostředkování 6to4. V /etc/network/interfaces to vypadá takto:

auto sit0
iface sit0 inet6 static
    address 2002:c000:0203::1
    netmask 16

Všimněte si, že toto nastavení je téměř identické jako nastavení jednoduchého 6to4; jediným rozdílem je, že protože nativní konektivitu již máte, nemusí se zprostředkovatel tvářit jako brána.

Konfigurace IPv6 tunelu

IPv6 tunel může být v Debianu nastaven v /etc/network/interfaces:

auto 6in4
iface 6in4 inet6 v4tunnel
 address [Your IPv6 Endpoint]
 netmask [Prefix Length]
 endpoint [PoP IPv4 Endpoint]
 gateway [PoP IPv6 Endpoint]
 ttl 64
 up ip link set mtu 1280 dev $IFACE

Teď můžete váš tunel ovládat pomocí ifup(8) a ifdown(8). Ještě lepší je, že tunel bude zaveden během startu systému: v /etc/init.d/networking je voláno "ifup -a", což zavede všechna rozhraní z /etc/network/interfaces, která mají volbu "auto".

Automatická konfigurace tunelu

Pokud chcete většinu nastavení tunelu automatizovat, vyzkoušejte balík aiccu pro SixXS, nebo 'tspc' pro Hexago.

Ruční konfigurace tunelu

Společnost Hurricane Electric provozuje tunnel broker zdarma, včetně registrace přes web a diskuzních fór. K dispozici jsou i příklady pro Debian s použitím příkazů ifconfig nebo ip. Pokyny k použití s ifupdown (/etc/network/interfaces) jsou k dispozici ve fóru tunelbroker.net.

Jak vypnout IPv6

Ve squeeze

 • Vypněte ipv6 v kernelu: echo net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 > /etc/sysctl.d/disableipv6.conf zakáže ipv6 při dalším startu.

  • fetchmail přestane posílat AND dotazy na AAAA
  • pokud máte vlastní upravený kernel s IPv6 ve formě modulu, mějte na vědomí, že z důvodu načasování souběhu s init skripty, budete muset nahrát modul IPv6 dříve, než bude spuštěn init skript procps (viz /usr/share/doc/procps/README.Debian a 507788)

  • bude pravděpodobně také třeba zakomentovat veškeré IPv6 adresy v /etc/hosts (zejména adresu pro loopback), jinak ssh nezvládne přeposílat porty nebo budete ssh vždy používat s volbou -4)
 • V exim4:
  • do konfiguračního souboru pro exim přidejte disable_ipv6 = true

  • spusťte update-exim4.conf

  • poté restartujte exim4
 • V sshd:
  • do /etc/ssh/sshd_config přidejte ?AddressFamily inet

  • restartujte sshd: /etc/init.d/ssh restart
 • Upravte /etc/avahi/avahi-daemon.conf, aby v něm bylo use-ipv6=no

Kombinace Swisscom DSL a novější směrovače Netopia nebude v Lennym fungovat sám od sebe.

Například, ssh bude fungovat s volbou -4 navzdory tomu, že:

Jsou opravdu zapotřebí "špinavé" triky jako v http://osdir.com/ml/debian-user-german-debian/2009-07/msg00516.html?

Čtěte také