Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2009-03-16 03:30:40
Size: 422
Editor: anonymous
Comment: converted to 1.6 markup
Revision 13 as of 2011-03-06 19:08:13
Size: 461
Editor: HenriLeFoll
Comment: written in catalan
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from L10n/Catalan

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net.

  • ?ToDo - objectius de treball

  • ?Paraules - recull de paraules dubtoses

  • ?Convencions - normes a tenir en compte en les traduccions