* http://fuzzymunchkin.dyndns.org/tdot/usbkeyfob/index.php