Thadeu Lima de Souza Cascardo is the package maintainer of iksemel (libiksemel3, libiksemel-dev and libiksemel-utils) and udns (libudns0, libudns-dev, udns-utils).