Differences between revisions 19 and 32 (spanning 13 versions)
Revision 19 as of 2006-03-14 09:54:51
Size: 4659
Editor: ?PetterReinholdtsen
Comment: Correct URLs.
Revision 32 as of 2009-03-16 03:31:23
Size: 6524
Editor: anonymous
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from SpellNorwegian/Meeting/20060306
[[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan|Referat fra tidligere møter]]
Line 4: Line 7:
Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Meeting/20060206"]. Informasjon om det forrige møtet ligger på [[SpellNorwegian/Møte/2006-02-06]].
Informasjon om det neste møtet ligger på [[SpellNorwegian/Møte/2006-03-27]].
Line 33: Line 37:
 * [http://no.speling.org/20060313-irc-meeting.log IRC-logg]  * [[http://no.speling.org/20060313-irc-meeting.log|IRC-logg]]
Line 42: Line 46:
 * Andreas__ = Andreas Ravnestad  * Andreas_ = Andreas Ravnestad
Line 44: Line 48:
=== Status for bygging av pakker ===
Petter starta med å informere om statusen for bygging av pakkar. Bygging av kjeldekodepakkar og zip-fil for OpenOffice er klart. Stavekontroll og orddeling fungerer for OpenOffice, synonymordliste fungerer for 1.x men ikkje for 2.x. Ole Edvard Grov har testa bygging av det nye OOo synonymordformatet.

All bygging av ordlister baserer seg framleis på norsk.words og tek ikkje omsyn til eventuelle nye ord som er lagt til speling.org-databasen. Byggereglar der ein tar omsyn til speling.org-databasen bør prioriterast framover.

Petter har eit ynskje om å separere ut frekvensinformasjonen som ligg i norsk.words og leggje den inn i ei eiga fil. Petter har allereie eit skript for å gjere dette. Men reglar for å bruke frekvensinformasjon frå ei ekstern fil ved bygging ordlister er ikkje laga enno. Med dette i orden så har vi høve til å byte ut kjelda for frekvensinformasjon når ein byggjer ordlister.

Petter spurte etter ei avklaring på kor viktig vi synes det er å bygge aspell- og andre pakkar, og om vi bør bygge ein pakke for OOo 1.x og ein for OOo 2.x. Dette blei ikkje nærare diskutert under møtet.

=== Status for ordkorrekturen ===
Det var etter litt diskusjon brei semje om at speling.org-systemet ikkje er føremålsteneleg til å lage ein lingvistisk database. Problemet er både systemet i seg sjølv og at det vert for høg brukarterskel til at mange vil kunne bidra.

Forslaget er no å berre bruke felta WORD:, STATUS: og CORRECTION:. Eventuelt kan også SYNONYM-feltet brukast, men då kjem vi opp i problemet med synonymoppføringar for alle bøyingsformer. Dette må i so tilfelle utarbeidast klare retningsliner for. Eit anna problem er datakrava for bygging av synonymordlista for OOo 2.x, der ein truleg også treng ordklasseinformasjon for å bygge ho.

Håvard vil endre utsending av korrekturpost slik at berre felta WORD: STATUS: og CORRECTION: fylgjer med kvart ord.
Line 47: Line 66:
Til Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo Til Enheten for digital dokumentasjon ved Universitetet i Oslo,
http://www.edd.uio.no/
Line 59: Line 79:
Vi ser for oss at datagrunnlaget publiseres i ett eller annet tagget format på web i tillegg til de søkbare ordbøkene. Vi tror fellesskapet er tjent med å gjøre dette fullt ut fritt tilgjengelig, bl.a. for å øke utvalget, kvaliteten og tilgjengeligheten av språkteknologi for norsk språk. Dette er også i tråd medmyndighetenes formål om økt konkurranse i IT-markedet og mer bruk av fri programvare (referanse?). Vi ser for oss at datagrunnlaget publiseres i ett eller annet tagget format på verdensveven i tillegg til de søkbare ordbøkene. Vi tror fellesskapet er tjent med å gjøre dette fullt ut fritt tilgjengelig, bl.a. for å øke utvalget, kvaliteten og tilgjengeligheten av språkteknologi for norsk språk. Dette er også i tråd med myndighetenes formål om økt konkurranse i IT-markedet og mer bruk av fri programvare (referanse?).
Line 61: Line 81:
Situasjonen i dag er at Nynorsk- og Bokmålsordboka er tilgjengelig bare for Microsoft-brukere, i og med at Microsoft (via Lingsoft) for en relativt beskjeden sum har kjøpt rettigheter til å bruke disse leksikalske ressursene. I og med at ingen andre programvareprodusenter har penger til frikjøp, innebærer dette i praksis at Microsoft har monopol på disse ressursene, med de negative konsekvensene det får for norsk språk i dataalderen. Vi mener tvert i mot at disse leksikalske ressursene skal være fritt tilgjengelige for alle, slik at norskspråklige brukere kan få utført stavekontroll på all programvare på alle plattformer, ikke bare på Microsoft Office sine programmer. Vi mener dagens situasjon hindrer fri bruk av det norske språk. Stavekontroll med datagrunnlag fra enheten for digital kommunikasjon ved Universitetet i Oslo er i dag bare lett tilgjengelig for Microsoftbrukere. Gode leksikalske ressurser bør vere tilgjengelig på all programvare på alle plattformer, slik at brukere som velger andre løsninger enn Microsoft også har tilgang til stavekontroller med best mulig datagrunnlag.
Line 63: Line 83:
Vi ser på denne saka som helt sentral for framtida til norsk språk i den digitale tidsalderen, og vi vil, hvis det er behov for det, gjerne diskutere den nærmere. Målet vårt er altså å bygge stavekontroller for andre programmer enn Microsofts, med det samme solide grunnlaget som Microsoft hadde. Vi ser på denne saken som helt sentral for framtiden til norsk språk i den digitale tidsalderen. Vi vil gjerne diskutere denne saken nærmere, hvis det er behov for det. Målet vårt er å bygge gode stavekontroller for fri programvare.
Line 67: Line 87:
Oversetterne og ordlistemedarbeiderne
-> (trenger vi en mer forpliktende avsender, konkrete navn?? Ja, en person bør stå som avsender med navn og adresse, flere kan i tillegg signere.)
 * Frode Jemtland - Fri programvare i skolen
 * Axel Bojer - Initiativtaker for stavekontrollprosjektet
 * Håvard Korsvoll - Initiativtaker for stavekontrollprosjektet

Referat fra tidligere møter

Informasjon om IRC-møte i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skulle finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-03-06 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Men pga. for få deltakere er møtet flyttet til mandag 2006-03-13 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2006-02-06. Informasjon om det neste møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2006-03-27.

Formaliteter

 • Moderator: korsi (Håvard Korsvoll)
 • Loggsamler: korsi (Håvard Korsvoll)
 • Referent: Håvard Korsvoll

Agenda

 • Status for bygging av pakker
 • Status for ordkorrekturen
 • Effekten av pressemeldingen
  • Info om møte med journalist
 • Sende brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet om tilgang på ord?
  • Axel har laget et utkast tidligere, kan/skal det brukes/flikkes på?
 • Hvilke oppgaver skal prioriteres, hvilken rekkefølge?
  • Hvilke felt i «filformat.html» er viktigst, hva skal endres?
  • Hvor detaljert skal vi gå inn på grammatiske angivelser?
  • Skal vi droppe alle gramatiske oppføringar inntil vidare?
 • Hvilke tekniske forbedringer trenger vi?
  • Automatisk innlegging av ulike former, a la bil -> biler, bilen osv?

  • Ulike tekniske forbedringer, nevnt på hjemmesiden?
  • Innsending av nye ord for annen/tredje ... gang, kan det skriptes?
  • Statusside og oppslag av ord på nettsida.
 • Synonymordlistestatus

Referat

Deltakarar:

 • korsi = Håvard Korsvoll
 • pere = Petter Reinholdtsen
 • axelb = Axel Bojer
 • bjoernen = Bjørn Erik Nilsen
 • erha_ = Erik Haugan
 • sparre = Jacob Sparre Andersen
 • Andreas_ = Andreas Ravnestad

Status for bygging av pakker

Petter starta med å informere om statusen for bygging av pakkar. Bygging av kjeldekodepakkar og zip-fil for OpenOffice er klart. Stavekontroll og orddeling fungerer for OpenOffice, synonymordliste fungerer for 1.x men ikkje for 2.x. Ole Edvard Grov har testa bygging av det nye OOo synonymordformatet.

All bygging av ordlister baserer seg framleis på norsk.words og tek ikkje omsyn til eventuelle nye ord som er lagt til speling.org-databasen. Byggereglar der ein tar omsyn til speling.org-databasen bør prioriterast framover.

Petter har eit ynskje om å separere ut frekvensinformasjonen som ligg i norsk.words og leggje den inn i ei eiga fil. Petter har allereie eit skript for å gjere dette. Men reglar for å bruke frekvensinformasjon frå ei ekstern fil ved bygging ordlister er ikkje laga enno. Med dette i orden så har vi høve til å byte ut kjelda for frekvensinformasjon når ein byggjer ordlister.

Petter spurte etter ei avklaring på kor viktig vi synes det er å bygge aspell- og andre pakkar, og om vi bør bygge ein pakke for OOo 1.x og ein for OOo 2.x. Dette blei ikkje nærare diskutert under møtet.

Status for ordkorrekturen

Det var etter litt diskusjon brei semje om at speling.org-systemet ikkje er føremålsteneleg til å lage ein lingvistisk database. Problemet er både systemet i seg sjølv og at det vert for høg brukarterskel til at mange vil kunne bidra.

Forslaget er no å berre bruke felta WORD:, STATUS: og CORRECTION:. Eventuelt kan også SYNONYM-feltet brukast, men då kjem vi opp i problemet med synonymoppføringar for alle bøyingsformer. Dette må i so tilfelle utarbeidast klare retningsliner for. Eit anna problem er datakrava for bygging av synonymordlista for OOo 2.x, der ein truleg også treng ordklasseinformasjon for å bygge ho.

Håvard vil endre utsending av korrekturpost slik at berre felta WORD: STATUS: og CORRECTION: fylgjer med kvart ord.

Utkast til brev

Til Enheten for digital dokumentasjon ved Universitetet i Oslo, http://www.edd.uio.no/

Forespørsel om offentliggjøring av ordbøkene


Vi driver med et prosjekt for å forbedre de fritt tilgjengelige stavekontrollene myspell/ispell/aspell(1)(2). Disse ordlistene brukes bl.a. i programpakken OpenOffice.org som er fritt tilgjengelig for alle og tatt i bruk på skoler over hele landet(3). I den forbindelse ønsker vi tilgang til datagrunnlaget for Bokmålsordboka og Nynorskordboka som er publisert elektronisk av ILN. Med dette tilgjengelig kunne vi øket kvaliteten på ordlistene og stavekontrollene betraktelig til glede og nytte for alle brukere av disse datasystemene. Vi har tre direkte spørsmål vi ønsker svar på:

1. Hvilke parter har rettigheter knyttet til datagrunnlaget, og til hvilke deler av materialet har de det?

2. Hvilke deler av datagrunnlaget kan publiseres i dag, og på hvilke vilkår?

3. Hva kan gjøres for å eventuelt frigjøre eller frikjøpe de delene av datagrunnlaget som ikke kan offentliggjøres øyeblikkelig?

Vi ser for oss at datagrunnlaget publiseres i ett eller annet tagget format på verdensveven i tillegg til de søkbare ordbøkene. Vi tror fellesskapet er tjent med å gjøre dette fullt ut fritt tilgjengelig, bl.a. for å øke utvalget, kvaliteten og tilgjengeligheten av språkteknologi for norsk språk. Dette er også i tråd med myndighetenes formål om økt konkurranse i IT-markedet og mer bruk av fri programvare (referanse?).

Vi mener dagens situasjon hindrer fri bruk av det norske språk. Stavekontroll med datagrunnlag fra enheten for digital kommunikasjon ved Universitetet i Oslo er i dag bare lett tilgjengelig for Microsoftbrukere. Gode leksikalske ressurser bør vere tilgjengelig på all programvare på alle plattformer, slik at brukere som velger andre løsninger enn Microsoft også har tilgang til stavekontroller med best mulig datagrunnlag.

Vi ser på denne saken som helt sentral for framtiden til norsk språk i den digitale tidsalderen. Vi vil gjerne diskutere denne saken nærmere, hvis det er behov for det. Målet vårt er å bygge gode stavekontroller for fri programvare.

Med håp om snarlig svar

 • Frode Jemtland - Fri programvare i skolen
 • Axel Bojer - Initiativtaker for stavekontrollprosjektet
 • Håvard Korsvoll - Initiativtaker for stavekontrollprosjektet

Lenker: (1) http://spell-norwegian.alioth.debian.org (2) http://nb.speling.org (3) http://no.openoffice.org

Kopi til:

Språkrådet v/Sylfest Lomheim Kulturdepartementet v/Trond Giske