Attachment 'debian-kansai-200809-tats.txt'

Download

  1 		   10ʬ¤Ç¤ï¤«¤ë
  2 	Debian¥Õ¥ê¡¼¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó(DFSG)
  3 
  4 
  5 		    ÌÚ²¼Ã£Ìé
  6 
  7 
  8 
  9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 - Debian¥Õ¥ê¡¼¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¤Ï
 17 
 18 ¤¢¤ëÃøºîʪ¤¬¡Ö¥Õ¥ê¡¼¡×¤«¤É¤¦¤«¡¢
 19 ¥Õ¥ê¡¼(¼«Í³¤Ê)OS¤Ç¤¢¤ëDebian¤Î¹½À®Í×ÁǤȤ·¤Æ
 20 Ŭ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òȽÄꤹ¤ëºÝ¤Î´ð½à¡¢¤½¤ì¤¬
 21 Debian¥Õ¥ê¡¼¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó
 22 (DFSG: Debian Free Software Guidelines)¤Ç¤¹¡£
 23 
 24 http://www.debian.org/social_contract#guidelines
 25 
 26 ¥Õ¥ê¡¼(¼«Í³¤Ê)¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤Ï¡¢¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢
 27 Êѹ¹¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥Ô¡¼¤·¤ÆÇۤ俤ê¤Ç¤­¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î
 28 ¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
 29 
 30 ¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌµÀ©¸Â¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
 31 ¤¢¤ë¼ï¤ÎÀ©Ìó¤Ïǧ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 32 (Ãøºî¸¢É½¼¨¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î°Ý»ý¡¢Êѹ¹¤ÎÌÀ¼¨¤Ê¤É)
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 - Ãøºî¸¢¤È¥é¥¤¥»¥ó¥¹
 38 
 39 Ãøºîʪ¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜŪ¤ËÃøºî¼Ô¤ËÂФ·¤Æ¡ÖÃøºî¸¢¡×
 40 ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 41 
 42 ¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãøºîʪ¤òÊѹ¹¤·¤¿¤ê¥³¥Ô¡¼¤·¤ÆÇۤ俤ꤹ¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 43 Ãøºî¼Ô¤«¤é¤Îµö²Ä(¥é¥¤¥»¥ó¥¹)¤¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£
 44 
 45 ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î³Îǧ:
 46 
 47 - Êѹ¹¤äÇÛÉÛ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
 48 - ¤½¤ì¤é¤ËÉտ魯¤ëÀ©Ìó¤Ï¤É¤¦¤«
 49 
 50 ¤½¤Î¾¡¢¸ÄÊ̤λö¾ð¤â¸¡Æ¤¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 51 (Æõö¡¢¾¦É¸¤Ê¤É)
 52 
 53 
 54 
 55 
 56 - Debian¥Õ¥ê¡¼¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÀâÌÀ
 57 
 58 1. ¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ (Free Redistribution)
 59 
 60 Í­½þ¡¦Ìµ½þ¤òÌä¤ï¤º¡¢
 61 ÊÌÅӤεö²Ä¤òɬÍפȤ¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢
 62 ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÊ£¿ô¤Þ¤È¤á¤ÆÇÛÉۤǤ­¤ë¡£
 63 
 64 (Artistic License:
 65 ¥×¥í¥°¥é¥àñÂΤؤβݶâ¤Ï¶Ø»ß¡¢Ê£¿ô¤Þ¤È¤á¤Æ¤ÎÈÎÇä¤Ï²Ä)
 66 
 67 2. ¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É (Source Code)
 68 
 69 ¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É(Êѹ¹¤ËŬ¤·¤¿·Á¼°)¤¬É¬Íס£
 70 
 71 ¼Â¹Ô·Á¼°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ç¤âÇÛÉۤǤ­¤ë¡£
 72 
 73 
 74 
 75 
 76 
 77 3. ÇÉÀ¸¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ (Derived Works)
 78 
 79 ƱÍͤΥ饤¥»¥ó¥¹¤ÇÊѹ¹ÈǤòÇÛÉۤǤ­¤ë¡£
 80 
 81 (GNU GPL: Êѹ¹ÈÇÁ´ÂΤËƱÍͤΥ饤¥»¥ó¥¹¤ò¶¯À©)
 82 (BSD License: Êѹ¹ÈÇÁ´ÂΤˤÏÊ̥饤¥»¥ó¥¹¤ÎŬÍѲÄ)
 83 
 84 4. ¸¶ºî¼Ô¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ÎÀ°¹çÀ­°Ý»ý
 85  (Integrity of The Author's Source Code)
 86 
 87 Êѹ¹ÈǤΥ½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢
 88 ¸µ¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Èº¹Ê¬(¥Ñ¥Ã¥Á)¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Î¤ßµö²Ä
 89 ¤È¤¤¤¦À©Ìó¤ÏµöÍÆ¡¢¤¿¤À¤·Èó¿ä¾©¡£
 90 
 91 (QPL: ¸µ¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Èº¹Ê¬¤ÎÍ×µá)
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 5. ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂΤÎÊ¿Åù
 98  (No Discrimination Against Persons or Groups)
 99 
 100 ¤¤¤«¤Ê¤ë¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂΤ⺹Ê̤»¤º¤Ëµö²Ä¡£
 101 
 102 6. ÌÜɸʬÌî¤ÎÊ¿Åù
 103  (No Discrimination Against Fields of Endeavor)
 104 
 105 ¾¦ÍÑ¡¦Èó¾¦ÍÑ¡¦Ê¿ÏÂÍøÍÑ¡¦·³»öÌÜŪ¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤¡£
 106 
 107 7. ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÇÛÉÛ (Distribution of License)
 108 
 109 ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢ºÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢
 110 ÊÌÅӤεö²Ä¤òɬÍפȤ¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Å¬ÍѤµ¤ì¤ë¡£
 111 
 112 
 113 
 114 
 115 8. ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÏDebian¤Ë¸ÂÄꤵ¤ì¤Ê¤¤
 116  (License Must Not Be Specific to Debian)
 117 
 118 Debian¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Îµö²Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
 119 ¾¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤âŬÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
 120 ÆÃÄê¤ÎÀ½Éʤ˰͸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
 121 
 122 9. ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ï¾¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ò¿¯³²¤·¤Ê¤¤
 123  (License Must Not Contaminate Other Software)
 124 
 125 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸ÇÞÂΤÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬
 126 ¥Õ¥ê¡¼¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍ׵ᤷ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
 127 
 128 10. ¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÎã (Example Licenses)
 129 
 130 GNU GPL, BSD License, Artistic License
 131 (»ä¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Artistic License¤ÏÈó¿ä¾©)
 132 http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
 133 #ArtisticLicense
 134 
 135 
 136 
 137 
 138 
 139 
 140 		  Make good things!
 141 
 142 		   Happy hacking!
 143 
 144 
 145 
 146 
 147 
 148 
 149 
 150 
 151 Author: Tatsuya Kinoshita <tats@vega.ocn.ne.jp>
 152 Unlimited permission is granted to use, copy, distribute
 153 and/or modify this document. There is NO WARRANTY.

Attached Files

To refer to attachments on a page, use attachment:filename, as shown below in the list of files. Do NOT use the URL of the [get] link, since this is subject to change and can break easily.
 • [get | view] (2007-04-03 09:40:30, 17.7 KB) [[attachment:20070331-KansaiDebianMeeting.odp]]
 • [get | view] (2007-04-03 09:41:01, 19.6 KB) [[attachment:20070331-yc-el.odp]]
 • [get | view] (2007-04-21 23:52:54, 86.6 KB) [[attachment:20070421timetracker.odt]]
 • [get | view] (2007-04-21 23:52:23, 114.9 KB) [[attachment:20070421timetracker.pdf]]
 • [get | view] (2007-06-11 07:19:56, 18.1 KB) [[attachment:20070602kansaidebin3iptables_dist.odp]]
 • [get | view] (2007-08-18 22:54:01, 587.3 KB) [[attachment:20070721osc2007kansai-debianjp-presentation.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-18 08:46:06, 21.1 KB) [[attachment:20070812patch_basics.odp]]
 • [get | view] (2007-08-18 08:46:38, 67.4 KB) [[attachment:20070812patch_basics.pdf]]
 • [get | view] (2007-11-21 15:50:23, 37.3 KB) [[attachment:20071110-KOF2007-KansaiDebianMeeting-impress_debian_template.otp]]
 • [get | view] (2007-11-21 15:48:39, 61.8 KB) [[attachment:20071110-KOF2007-KansaiDebianMeeting-synaptic_howto.odp]]
 • [get | view] (2008-11-24 13:03:42, 59.4 KB) [[attachment:20081108-KGB-Kansai_debian_PR.odp]]
 • [get | view] (2008-11-24 13:03:53, 40.7 KB) [[attachment:20081108-KGB-Kansai_debian_PR.otp]]
 • [get | view] (2011-03-04 07:30:06, 2716.4 KB) [[attachment:20110227-pbuilder.pdf]]
 • [get | view] (2007-10-14 07:47:11, 39.6 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting0710.odp]]
 • [get | view] (2007-05-21 04:43:51, 18.1 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200704-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-05-21 04:42:39, 24.0 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200704-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2007-05-21 04:43:16, 3.3 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200704-ohura.tex]]
 • [get | view] (2007-06-03 07:19:48, 216.2 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200706-nakamoto.odp]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:25:05, 23.6 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200706-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:25:26, 25.9 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200706-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:25:51, 26.8 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200708-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:26:10, 29.7 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200708-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2007-09-17 15:32:39, 30.1 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200709-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-09-17 15:33:09, 32.9 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200709-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2009-07-12 13:52:02, 42.2 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200907-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2010-05-25 11:41:13, 2310.9 KB) [[attachment:debian-benkyo-35-ikuya.odp]]
 • [get | view] (2008-03-23 14:59:17, 5.2 KB) [[attachment:debian-kansai-200803-tats.txt]]
 • [get | view] (2008-05-18 14:53:47, 6.6 KB) [[attachment:debian-kansai-200805-tats.txt]]
 • [get | view] (2008-09-27 14:40:08, 21.7 KB) [[attachment:debian-kansai-200809-tats.odp]]
 • [get | view] (2008-09-27 14:39:34, 42.3 KB) [[attachment:debian-kansai-200809-tats.pdf]]
 • [get | view] (2008-09-27 14:40:24, 2.9 KB) [[attachment:debian-kansai-200809-tats.txt]]
 • [get | view] (2011-03-28 09:56:41, 19.1 KB) [[attachment:debian-kansai-201103-tats.odp]]
 • [get | view] (2011-03-28 09:57:42, 26.5 KB) [[attachment:debian-kansai-201103-tats.pdf]]
 • [get | view] (2011-03-28 10:07:17, 1.1 KB) [[attachment:debian-kansai-201103-tats.txt]]
 • [get | view] (2007-04-23 16:15:48, 67.3 KB) [[attachment:debianmeetingresume200704.pdf]]
 • [get | view] (2008-02-28 07:42:52, 247.3 KB) [[attachment:debianmeetingresume200802-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2008-03-27 14:07:32, 142.0 KB) [[attachment:debianmeetingresume200803-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2008-08-19 04:54:10, 316.6 KB) [[attachment:debianmeetingresume200808-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2009-06-28 13:16:49, 150.7 KB) [[attachment:debianmeetingresume200906-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2011-03-28 09:54:31, 9.1 KB) [[attachment:debianmeetingresume201103-kansai-tats.tex]]
 • [get | view] (2011-05-06 16:47:41, 10.0 KB) [[attachment:debianmeetingresume201103-kansai-tats.txt]]
 • [get | view] (2007-10-14 07:47:35, 210.2 KB) [[attachment:kansai_debian_study_20071007.odp]]
 • [get | view] (2007-04-22 00:01:04, 378.4 KB) [[attachment:kansaidebian20070421-nogata.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-16 12:19:43, 452.2 KB) [[attachment:kansaidebian200707-presentation-takaya.pdf]]
 • [get | view] (2007-06-22 06:08:12, 1052.8 KB) [[attachment:kansaidebianresume200706.pdf]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

You are not allowed to attach a file to this page.