Attachment 'debian-kansai-200805-tats.txt'

Download

  1 	    Debian¤Ç»Ï¤á¤ëEmacs¥¨¥Ç¥£¥¿
  2 
  3 
  4 			ÌÚ²¼Ã£Ìé
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 - GNU Emacs¤È¤Ï
 16 
 17 GNU Emacs¤Ï¡¢³ÈÄ¥¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²Äǽ¤Ê¥Æ¥­¥¹¥È
 18 ¥¨¥Ç¥£¥¿¤Ç¤¹¡£
 19 
 20 * ÆÃħ
 21 
 22 - Ê£¿ô¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö¥â¡¼¥É¡×
 23 - ¥­¡¼³ä¤êÅö¤Æ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º ([Ctrl]+x, [Esc], ...)
 24 - Emacs Lisp (Elisp)¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤ë³ÈÄ¥
 25 
 26 ¤½¤Î½ÀÆðÀ­¤Ï¡¢Ê¸½ñºîÀ®¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÍÑÅÓ
 27 ¤Ëα¤Þ¤é¤º¡¢¥á¡¼¥ëÁ÷¼õ¿®¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥º¤Ê¤É¤â
 28 ¤³¤Ê¤»¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
 29 
 30 GNU¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½À®Í×ÁǤȤ·¤Æ1984ǯ¤«¤é³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢
 31 ¸½ºß¤â¤Ê¤ª°¦¤µ¤ì³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 32 
 33 
 34 * Îò»Ë
 35 
 36 1984 GNU¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¡¢GNU Emacs³«È¯³«»Ï
 37 1987 Nemacs 1.1 (Emacs 18.47)
 38 1991 Linux¥«¡¼¥Í¥ë³«È¯³«»Ï
 39 1992 Mule 0.9.0 Beta
 40 1993 Debian¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï
 41 1994 Mule 1.1 (Emacs 18.59)¡¢Mule 2.0 (Emacs 19.25)
 42 1995 Mule 2.3 (Emacs 19.28)
 43 1996 Emacs¡¢XEmacs¤ØMuleÅý¹ç
 44 1997 Emacs 20.1 (MULE 3.0)¡¢XEmacs 20.0
 45 1998 Emacs 20.3 (MULE 4.0)¡¢XEmacs 20.4
 46 1999 Emacs 20.4 (MULE 4.0)¡¢XEmacs 21.0.67
 47 2000 Emacs 20.7 (MULE 4.0)
 48 2001 Emacs 21.1 (MULE 5.0)¡¢XEmacs 21.4.0
 49 2002 Emacs anonymous CVS¸ø³«
 50 2005 Emacs 21.4 (MULE 5.0)
 51 2007 Emacs 22.1 (MULE 5.0)
 52 2008 Emacs 22.2 (MULE 5.0)
 53 
 54 
 55 - Emacs¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
 56 
 57 * emacs¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
 58 
 59 Debian¤Ç¤Ï¡Öemacs¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¡¢
 60 Debianɸ½à¤ÎEmacs¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
 61 
 62 etch: emacs21
 63 lenny: emacs22
 64 
 65 * -nox¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
 66 
 67 X Window System¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È̵¤·¡£Ã¼Ëö¤Ç¤Î¤ßÍøÍÑ¡£
 68 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
 69 
 70 etch: emacs21-nox
 71 lenny: emacs22-nox
 72 
 73 
 74 
 75 * -el¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
 76 
 77 Emacs Lisp¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£¥Ø¥ë¥×¤«¤é»²¾È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 78 
 79 etch: emacs21-el
 80 lenny: emacs22-el
 81 
 82 * -non-dfsg¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
 83 
 84 ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÅù¡¢Êѹ¹ÉÔ²ÄÉôʬ¤ò´Þ¤ànon-free¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£
 85 
 86 etch: emacs21-common-non-dfsg
 87 lenny: emacs22-common-non-dfsg
 88 
 89 (ʸ½ñ¤¬non-free¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¤ËʬÎव¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ
 90 ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹)
 91 
 92 
 93 
 94 * UnicodeÆüËܸìÂбþ
 95 
 96 emacs21¤Ç¤Ï¡¢Unicode (UTF-8)ÆüËܸìÂбþ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
 97 Í×mule-ucs¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£
 98 (emacs22¤Ç¤Ïmule-ucs̵¤·¤Ç¤âÂбþ)
 99 
 100 ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥µ¥ó¥×¥ë:
 101 /usr/share/doc/mule-ucs/examples/dot.emacs.ja
 102 
 103 Ãí:
 104 - mule-ucs¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
 105 
 106 - ~/.emacs¼«¿È¤ÏUTF-8¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
 107  ~/.emacs¤Î1¹ÔÌܤϲ¼µ­¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
 108 ;;; .emacs -*-mode: emacs-lisp; coding: iso-2022-jp;-*-
 109 
 110 - ~/.emacsÆɤ߹þ¤ßÁ°¤Ë´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Çmule-ucs¤òÍ­¸ú¤Ë
 111  ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 112  (/usr/share/doc/mule-ucs/README.Debian¤ò»²¾È)
 113 
 114 - Emacs¤ÎÍøÍÑË¡
 115 
 116 * µ¯Æ°ÊýË¡
 117 
 118 emacs         	Ä̾ﵯư
 119 emacs -nw       	üËöÆâ¤Çµ¯Æ°
 120 emacs -q       	~/.emacs¤òÆɤޤº¤Ëµ¯Æ°
 121 emacs -q -no-site-file	startup¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤޤº¤Ëµ¯Æ°
 122             (emacs22¤Ê¤é-Q¤Ç¤â²Ä)
 123 
 124 * ¥­¡¼¥Ü¡¼¥ÉÁàºî
 125 
 126 C-x   Ctrl¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éx
 127 M-x   ESC¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤éx (¤Þ¤¿¤ÏAlt¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éx)
 128 ESC   Esc¥­¡¼¤Þ¤¿¤ÏC-[
 129 TAB   Tab¥­¡¼¤Þ¤¿¤ÏC-i (»ú²¼¤²¤äÊä´°)
 130 RET   Enter¥­¡¼¤Þ¤¿¤ÏC-m (²þ¹Ô¤ÈƱ»þ¤Ë»ú²¼¤²¤ÏC-j)
 131 DEL   Back space¥­¡¼
 132 SPC   ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼
 133 
 134 C-x C-c     Emacs¤ò½ªÎ»
 135 
 136 C-p ¾å¤Ø    C-n ²¼¤Ø
 137 C-b º¸¤Ø    C-f ±¦¤Ø
 138 C-a ¹ÔƬ¤Ø   C-e ¹ÔËö¤Ø
 139 
 140 DEL   ¼êÁ°1ʸ»ú¤òºï½ü(C-h¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ïhelp-command)
 141 C-d   1ʸ»ú¤òºï½ü
 142 C-k   ¹ÔËö¤Þ¤Çºï½ü
 143 C-o   ¹ÔËö¤Þ¤Ç¤ò¼¡¤Î¹Ô¤Ø (²þ¹Ô¤òÁÞÆþ¡¢°ÌÃ֤Ϥ½¤Î¤Þ¤Þ)
 144 
 145 C-v ¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø M-v Á°¥Ú¡¼¥¸¤Ø
 146 M-< ÀèƬ¤Ø   M-> ËöÈø¤Ø
 147 
 148 C-s Á°Êý¸¡º÷  C-r ¸åÊý¸¡º÷ (M-ÉÕ¤­¤ÇÀµµ¬É½¸½)
 149 M-% ÃÖ´¹ (C-ÉÕ¤­¤ÇÀµµ¬É½¸½)
 150 
 151 C-SPC ¥Þ¡¼¥¯
 152 C-w ¥«¥Ã¥È  M-w ¥³¥Ô¡¼  C-y ¥Ú¡¼¥¹¥È
 153 
 154 
 155 C-x C-f     ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤à
 156 C-x C-s     ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ
 157 C-x i      ¸½ºß°ÌÃ֤˥ե¡¥¤¥ë¤ÎÆâÍƤòÁÞÆþ
 158 C-x C-w     ÊÌ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ØÊݸ
 159 
 160 C-x RET f    ¸½ºß¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Îcoding systemÀßÄê
 161 C-x RET c    ¼¡¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Îcoding systemÀßÄê
 162 
 163 C-x b  ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡°ÜÆ°
 164 C-x k  ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡ºï½ü
 165 C-x C-b ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡°ìÍ÷
 166 
 167 C-x o  ¾¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ø°ÜÆ°
 168 C-x 3  ¥¦¥£¥ó¥É¥¦Ê¬³ä(²£¤Ë2²èÌÌ)
 169 C-x 2  ¥¦¥£¥ó¥É¥¦Ê¬³ä(½Ä¤Ë2²èÌÌ)
 170 C-x 1  ¾¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºï½ü
 171 C-x 0  ¸½ºß¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºï½ü
 172 
 173 
 174 
 175 C-g   ½èÍý¤òÃæÃÇ
 176 C-x u  Undo
 177 C-l   ¸½ºß¹Ô¤òÃæ±û¤Ë¤·¤ÆºÆɽ¼¨
 178 
 179 C-x (  ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¥Þ¥¯¥íµ­Ï¿³«»Ï
 180 C-x )  ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¥Þ¥¯¥íµ­Ï¿½ªÎ»
 181 C-x e  ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¥Þ¥¯¥í¼Â¹Ô
 182 
 183 M-x   ¥³¥Þ¥ó¥É¼Â¹Ô(Lisp´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·)
 184 M-:   ¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ÇÆþÎϤ·¤ÆLisp¼°¤òɾ²Á
 185 C-x C-e ¼êÁ°¤ÎLisp¼°¤òɾ²Á(*scratch*¤Ç¤ÏC-j¤Çɾ²Á¡¦É½¼¨)
 186 M-!   ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¼Â¹Ô(C-uÉÕ¤­¤Ç½ÐÎϤò¸½ºß°ÌÃÖ¤ØÁÞÆþ)
 187 
 188 M-x help RET  ¥Ø¥ë¥×
 189 M-x info RET  ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
 190 M-x apropos RET ´Ø¿ô¡¢ÊÑ¿ôÅù¤Î̾Á°¤ò¸¡º÷
 191 
 192 
 193 
 194 * ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÎã
 195 
 196 (global-set-key "\C-h" 'delete-backward-char)
 197 (global-set-key "\C-ch" 'help-command)
 198 (global-set-key "\C-z" 'scroll-down)
 199 (global-set-key "\C-cg" 'goto-line)
 200 (if (locate-library "iswitchb")
 201   (require 'iswitchb))
 202 (if (fboundp 'iswitchb-default-keybindings)
 203   (iswitchb-default-keybindings))
 204 (global-set-key "\C-cb" 'switch-to-buffer)
 205 (setq visible-bell t)
 206 (setq inhibit-startup-message t)
 207 (if (fboundp 'menu-bar-mode)
 208   (menu-bar-mode -1))
 209 (if (fboundp 'tool-bar-mode)
 210   (tool-bar-mode -1))
 211 (if (fboundp 'auto-compression-mode)
 212   (auto-compression-mode 1))
 213 
 214 - add-on¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
 215 
 216 Emacsɸ½à¤Îµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÄɲäǤ­¤ë
 217 Emacs Lisp¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 218 
 219 * 2008-05-13»þÅÀ¤ÎDebian sid¤Ç¡¢usr/share/emacs¤ò
 220  ´Þ¤à¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
 221 
 222 # apt-file update
 223 $ apt-file search usr/share/emacs > emacsfiles
 224 $ cat emacsfiles | awk '{print $1}' | sort -u | cat -n
 225   1 a2ps:
 226   2 acl2-emacs:
 227   3 ada-mode:
 228 [...]
 229  257 yc-el:
 230  258 yorick-data:
 231  259 zenirc:
 232 
 233 
 234 
 235 * ¸Ä¿ÍŪ¤Ê¤ª´«¤á¡¦ÃíÌܥѥ屡¼¥¸
 236 
 237 - ¥á¡¼¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È:   mew, mew-beta, wl, wl-beta
 238 			  
 239 - °úÍѥġ¼¥ë:       mu-cite
 240 			  
 241 - ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý:    mhc, planner-el
 242 			  
 243 - ¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶:     w3m-el, w3m-el-snapshot
 244 			  
 245 - ÆüËܸìÆþÎÏ:       ddskk, prime-el
 246 			  
 247 - ¼­½ñ¸¡º÷:        lookup-el
 248 
 249 - ¥í¡¼¥Þ»ú¤Ç¤ÎÆüËܸ측º÷: migemo
 250 
 251 - ÊÔ½¸»Ù±ç:        muse-el, auctex, yatex
 252 
 253 
 254 - emacsen¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
 255 
 256 * Debian sid¤Ë¸½»þÅÀ¤Ç¸ºß¤¹¤ëemacsen¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
 257 
 258 - emacs22 (emacs22, emacs22-gtk, emacs22-nox)
 259 - emacs21 (emacs21, emacs21-nox)
 260 - xemacs21 (xemacs21-mule, xemacs21-mule-canna-wnn,
 261  xemacs21-gnome-mule, xemacs21-gnome-mule-canna-wnn,
 262  xemacs21-nomule, xemacs21-gnome-nomule)
 263 
 264 * CVSÈÇ Emacs 23.0.60 (MULE 6.0) Èó¸ø¼°Debian¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
 265 
 266 emacs-snapshot
 267 http://emacs.orebokech.com/
 268 
 269 Emacs Lisp add-on¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢emacsen¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë
 270 ±þ¤¸¤¿½èÍý(¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëÅù)¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤Ë¼Â»Ü
 271 ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¤Û¤Ü¶¦Ä̤Τâ¤Î¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£
 272 
 273 - »²¹Í
 274 
 275 GNU Emacs
 276 http://www.gnu.org/software/emacs/
 277 http://www.gnu.org/gnu/gnu.html
 278 
 279 Emacs ÅŻҽñê (ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÅù)
 280 http://www.bookshelf.jp/
 281 
 282 Emacs - ¥¦¥£¥­¥Ú¥Ç¥£¥¢
 283 http://ja.wikipedia.org/wiki/Emacs
 284 
 285 SKK ¤ÎÎò»Ë
 286 http://openlab.jp/skk/history-ja.html
 287 
 288 Linux ¤ÎÎò»Ë
 289 http://www.linux.or.jp/JF/JFdocs/linux-history/
 290 
 291 Debian ¾®»Ë
 292 http://www.debian.org/doc/manuals/project-history/
 293 
 294 
 295 
 296 
 297 
 298 
 299 
 300 
 301 		  Make good things!
 302 
 303 		   Happy hacking!
 304 
 305 
 306 
 307 
 308 
 309 
 310 Author: Tatsuya Kinoshita <tats@vega.ocn.ne.jp>
 311 Unlimited permission is granted to use, copy, distribute
 312 and/or modify this document. There is NO WARRANTY.

Attached Files

To refer to attachments on a page, use attachment:filename, as shown below in the list of files. Do NOT use the URL of the [get] link, since this is subject to change and can break easily.
 • [get | view] (2007-04-03 09:40:30, 17.7 KB) [[attachment:20070331-KansaiDebianMeeting.odp]]
 • [get | view] (2007-04-03 09:41:01, 19.6 KB) [[attachment:20070331-yc-el.odp]]
 • [get | view] (2007-04-21 23:52:54, 86.6 KB) [[attachment:20070421timetracker.odt]]
 • [get | view] (2007-04-21 23:52:23, 114.9 KB) [[attachment:20070421timetracker.pdf]]
 • [get | view] (2007-06-11 07:19:56, 18.1 KB) [[attachment:20070602kansaidebin3iptables_dist.odp]]
 • [get | view] (2007-08-18 22:54:01, 587.3 KB) [[attachment:20070721osc2007kansai-debianjp-presentation.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-18 08:46:06, 21.1 KB) [[attachment:20070812patch_basics.odp]]
 • [get | view] (2007-08-18 08:46:38, 67.4 KB) [[attachment:20070812patch_basics.pdf]]
 • [get | view] (2007-11-21 15:50:23, 37.3 KB) [[attachment:20071110-KOF2007-KansaiDebianMeeting-impress_debian_template.otp]]
 • [get | view] (2007-11-21 15:48:39, 61.8 KB) [[attachment:20071110-KOF2007-KansaiDebianMeeting-synaptic_howto.odp]]
 • [get | view] (2008-11-24 13:03:42, 59.4 KB) [[attachment:20081108-KGB-Kansai_debian_PR.odp]]
 • [get | view] (2008-11-24 13:03:53, 40.7 KB) [[attachment:20081108-KGB-Kansai_debian_PR.otp]]
 • [get | view] (2011-03-04 07:30:06, 2716.4 KB) [[attachment:20110227-pbuilder.pdf]]
 • [get | view] (2007-10-14 07:47:11, 39.6 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting0710.odp]]
 • [get | view] (2007-05-21 04:43:51, 18.1 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200704-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-05-21 04:42:39, 24.0 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200704-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2007-05-21 04:43:16, 3.3 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200704-ohura.tex]]
 • [get | view] (2007-06-03 07:19:48, 216.2 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200706-nakamoto.odp]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:25:05, 23.6 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200706-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:25:26, 25.9 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200706-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:25:51, 26.8 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200708-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:26:10, 29.7 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200708-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2007-09-17 15:32:39, 30.1 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200709-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-09-17 15:33:09, 32.9 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200709-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2009-07-12 13:52:02, 42.2 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200907-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2010-05-25 11:41:13, 2310.9 KB) [[attachment:debian-benkyo-35-ikuya.odp]]
 • [get | view] (2008-03-23 14:59:17, 5.2 KB) [[attachment:debian-kansai-200803-tats.txt]]
 • [get | view] (2008-05-18 14:53:47, 6.6 KB) [[attachment:debian-kansai-200805-tats.txt]]
 • [get | view] (2008-09-27 14:40:08, 21.7 KB) [[attachment:debian-kansai-200809-tats.odp]]
 • [get | view] (2008-09-27 14:39:34, 42.3 KB) [[attachment:debian-kansai-200809-tats.pdf]]
 • [get | view] (2008-09-27 14:40:24, 2.9 KB) [[attachment:debian-kansai-200809-tats.txt]]
 • [get | view] (2011-03-28 09:56:41, 19.1 KB) [[attachment:debian-kansai-201103-tats.odp]]
 • [get | view] (2011-03-28 09:57:42, 26.5 KB) [[attachment:debian-kansai-201103-tats.pdf]]
 • [get | view] (2011-03-28 10:07:17, 1.1 KB) [[attachment:debian-kansai-201103-tats.txt]]
 • [get | view] (2007-04-23 16:15:48, 67.3 KB) [[attachment:debianmeetingresume200704.pdf]]
 • [get | view] (2008-02-28 07:42:52, 247.3 KB) [[attachment:debianmeetingresume200802-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2008-03-27 14:07:32, 142.0 KB) [[attachment:debianmeetingresume200803-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2008-08-19 04:54:10, 316.6 KB) [[attachment:debianmeetingresume200808-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2009-06-28 13:16:49, 150.7 KB) [[attachment:debianmeetingresume200906-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2011-03-28 09:54:31, 9.1 KB) [[attachment:debianmeetingresume201103-kansai-tats.tex]]
 • [get | view] (2011-05-06 16:47:41, 10.0 KB) [[attachment:debianmeetingresume201103-kansai-tats.txt]]
 • [get | view] (2007-10-14 07:47:35, 210.2 KB) [[attachment:kansai_debian_study_20071007.odp]]
 • [get | view] (2007-04-22 00:01:04, 378.4 KB) [[attachment:kansaidebian20070421-nogata.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-16 12:19:43, 452.2 KB) [[attachment:kansaidebian200707-presentation-takaya.pdf]]
 • [get | view] (2007-06-22 06:08:12, 1052.8 KB) [[attachment:kansaidebianresume200706.pdf]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

You are not allowed to attach a file to this page.