Attachment 'debian-kansai-200803-tats.txt'

Download

  1 		¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë
  2 		 Debian¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸³«È¯
  3 
  4 
  5 			ÌÚ²¼Ã£Ìé
  6 
  7 
  8 
  9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 - Debian³«È¯¤Ø¤Î»²²Ã
 19  - Debian¤Ï¡¢
 20   - ¤É¤ó¤ÊÍÑÅӤ˻ȤäƤâ¤è¤¤
 21   - ¥½¡¼¥¹¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤ë
 22   - ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÊѹ¹ÈǤǤ⥳¥Ô¡¼¤·¤ÆÇÛÉۤǤ­¤ë
 23   - ¼«Í³(¥Õ¥ê¡¼)¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ê³¤±¤ë
 24   - ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡¢¥Õ¥ê¡¼¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Î
 25   ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
 26 
 27  - Debian Project¤ÏÍ­»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 28   ³§¤µ¤ó¤Î¤Ç¤­¤ëÈϰϤǤλ²²Ã¡¦¼ê½õ¤±¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
 29   ¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤«¤é¡Ä¡Ä
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39  - Debian¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
 40   http://www.debian.org/
 41 
 42  - Debian¼Ò²ñ·ÀÌó
 43   Debian¥Õ¥ê¡¼¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó(DFSG)
 44   http://www.debian.org/social_contract
 45   
 46  - How You Can Join
 47   http://www.debian.org/devel/join/
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 - Debian¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌäÂê¤ËÁø¶ø!
 61  - ¥Ð¥°?
 62 
 63  - ÀßÄê¸í¤ê?
 64 
 65  - ¤½¤Î¾¡¢´Ä¶­°Í¸¤ÎÌäÂê¤Ê¤É?
 66 
 67  - ¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë?
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 
 73 
 74 
 75 
 76 
 77 - ÌäÂê²ò·è¤Ø
 78  - ¸½¾õ¤Ï?
 79 
 80  - ˾¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ï?
 81 
 82  - ºÆ¸½¤Ç¤­¤ë?
 83 
 84  - ÌäÂê¤ÎÀÚ¤êʬ¤±¡¢²¾Àâ¡¢¼Â¹Ô¡¢¸¡¾Ú
 85   - ÀßÄê¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ(¤Þ¤¿¤ÏºÇ¾®¤ÎÀßÄê)¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È?
 86   - ¤½¤Î¾¡¢¾ò·ï¤òÊѤ¨¤Æ¤ß¤ë¤È?
 87 
 88  - ¥½¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë?
 89   # apt-get update
 90    (/etc/apt/sources.list¤Ëdeb-src¹Ô¤¬É¬Í×)
 91   $ apt-get source ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 - ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾ðÊó¤ÎÄ´¤ÙÊý
 98  - ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤É¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¸¡º÷
 99   - ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é¸¡º÷
 100    $ dpkg -S /bin/ls
 101    $ dpkg -S bin/apt
 102 
 103   - Debian Packages¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÆâÍơפò¸¡º÷
 104    http://packages.debian.org/
 105 
 106   - apt-file
 107    # apt-file update
 108    $ apt-file -F search bin/ls
 109     (¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òËöÈø¤Ë»ý¤Ä¥Ñ¥¹)
 110    $ apt-file search bin/apt
 111     (¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ò´Þ¤à̾Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò´Þ¤à¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸)
 112 
 113 
 114 
 115 
 116 - Debian Bug Tracking System (BTS)
 117  - ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤òµ­Ï¿¡¦ÄÉÀ×
 118   http://bugs.debian.org/
 119   http://bugs.debian.org/¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾
 120   http://bugs.debian.org/src:¥½¡¼¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾
 121 
 122 ¢¨°ì¤Ä¤Î¥½¡¼¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é¡¢°ì¤Ä¤Þ¤¿¤ÏÊ£¿ô¤Î
 123  ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸(¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸)¤¬ºî¤é¤ì¤ë
 124  - ¥½¡¼¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾ðÊó¤Î¸¡º÷¡¦É½¼¨
 125   $ apt-cache madison ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾
 126   $ apt-cache showsrc ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾
 127 
 128 ¢¨Debian testing/unstable¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢
 129  ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò»î¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢
 130  ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤é¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ
 131  http://snapshot.debian.net/
 132 
 133 
 134 
 135 
 136 - ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È
 137  - Debian Mailing Lists
 138   http://lists.debian.org/
 139   (¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤ä¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¾ðÊó¤Ï
 140   ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë¤âή¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹)
 141 
 142  - ¸¡º÷
 143   - Google ¥°¥ë¡¼¥×
 144    http://groups.google.com/
 145   - Gmane Search
 146    http://search.gmane.org/ (ÆüËܸ측º÷¤ÏÆñÍ­¤ê)
 147 
 148  - ÆüËܸì¤ÇÁêÃ̤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 149   Debian JP Project¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È
 150   http://www.debian.or.jp/community/ml/
 151   http://www.debian.or.jp/community/ml/openml.html
 152 
 153 
 154 
 155 
 156 - ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î½ñ¤­Êý
 157  - ¥á¡¼¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òµ¯Æ°
 158 
 159  - ¥á¡¼¥ëºîÀ®
 160   - Text/Plain¤Ç
 161   - źÉÕ¤ägpg½ð̾¤Ï²Ä
 162 
 163  - °¸Àè¡¢ÂêÌÜ(¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾: ¡Á)¤òµ­Æþ
 164   To: submit@bugs.debian.org
 165   Subject: yaskkserv: funny dictionary order when ...
 166 
 167  - ËÜʸ¤Î1¡Á3¹ÔÌܤË
 168   ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢½ÅÍ×ÅÙ¤òµ­Æþ
 169   Package: yaskkserv
 170   Version: 0.3.8-1
 171   Severity: wishlist
 172 
 173 
 174 
 175  - Severity(½ÅÍ×ÅÙ)
 176   - critical (Ã×̿Ū)
 177    ¾¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¥Ð¥°
 178   - grave (½ÅÂç)
 179    ¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¼«ÂΤνÅÂç¤Ê¥Ð¥°
 180   - serious (¿¼¹ï)
 181    ¥Ý¥ê¥·¡¼°ãÈ¿¤Ê¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹ÉʼÁ¤Ç¤Ê¤¤¤ÈȽÃÇ
 182   - important (½ÅÍ×)
 183   - normal (Ä̾ï)
 184   - minor (·ÚÅÙ)
 185   - wishlist (Í×˾)
 186 
 187  - 1¹Ô¶õ¤±¤Æ¡¢ËÜʸ¤òµ­Æþ¡¢Á÷¿®
 188 
 189  ¢¨Emacs¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é`M-x debian-bug RET'
 190   - Í×debian-el¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
 191   - Mew¤äWanderlust¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎEmacs¥á¡¼¥é¡¼¤ËÀßÄê
 192    (/usr/share/doc/¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾/README.Debian¤ò»²¾È)
 193 
 194   Îã: yaskkserv Bug http://bugs.debian.org/464812
 195   To: submit@bugs.debian.org
 196   Subject: yaskkserv: funny dictionary order when
 197       skkdic-extra is installed
 198 
 199   Package: yaskkserv
 200   Version: 0.3.8-1
 201   Severity: wishlist
 202   
 203   When the skkdic-extra package is installed,
 204   SKK-JISYO.JIS* in skkdic-extra seem to be prefered
 205   over SKK-JISYO.L* in skkdic.
 206   (e.g. when converting "¤¢¤·", the default setting of
 207   yaskkserv prefers "ìï", "í¡", "í¦", ... over "­")
 208 
 209   Please prefer SKK-JISYO.L* over SKK-JISYO.JIS*
 210   by default.
 211 
 212   Thanks,
 213   Tatsuya Kinoshita
 214 
 215 
 216 
 217 - Debian³«È¯¼Ô¤È¤Î¶¨Æ±
 218  - Debian Package Tracking System (PTS)
 219  ¥½¡¼¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ëè¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¾ðÊó¥Ú¡¼¥¸
 220   http://packages.qa.debian.org/
 221   http://packages.qa.debian.org/¥½¡¼¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾
 222   (¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾¤Ç¤âOK¡£
 223   ¥½¡¼¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ØžÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹)
 224 
 225  - PTS subscribe, unsubscribe
 226   - ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¹ØÆɤǤ­¤ë
 227   - ¤É¤Î¾ðÊó¤ò¹ØÆɤ¹¤ë¤«¤Ï¡¢
 228    ¥á¡¼¥ë¤Çpts@qa.debian.org¤Ø¥³¥Þ¥ó¥É¤òÁ÷¤Ã¤ÆÊѹ¹
 229    http://www.debian.org/
 230    doc/manuals/developers-reference/
 231     ch-resources.en.html#s-pkg-tracking-system
 232 
 233 
 234 
 235 
 236  - ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
 237   - ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ø¤ÎÊÖ¿®
 238    ¥Ð¥°ÈÖ¹æ@bugs.debian.org
 239 
 240   - ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÀ©¸æ (½ÅÍ×ÅÙ¤ÎÊѹ¹¡¢¥¿¥°ÉÕ¤±Åù)
 241    control@bugs.debian.org
 242 
 243   - ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥á¥ó¥Æ¥Ê°¸ (PTS¤Ç¹ÖÆɲÄ)
 244    ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾@packages.debian.org
 245 
 246   - Debian³«È¯¼Ô°¸¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¡¢Èó¸ø³«
 247    security@debian.org
 248 
 249   - Debian¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¡¼¥à°¸¡¢Èó¸ø³«
 250    team@security.debian.org
 251 
 252 
 253 
 254 
 255 
 256 
 257 
 258 
 259 
 260 
 261 
 262 
 263 		  Make good things!
 264 
 265 		   Happy hacking!
 266 
 267 
 268 
 269 
 270 
 271 
 272 
 273 
 274 
 275 
 276 
 277 
 278 
 279 
 280 
 281 
 282 
 283 
 284 
 285 
 286 
 287 
 288 
 289 
 290 
 291 Author: Tatsuya Kinoshita <tats@vega.ocn.ne.jp>
 292 Unlimited permission is granted to use, copy, distribute and/or modify
 293 this document. There is NO WARRANTY.

Attached Files

To refer to attachments on a page, use attachment:filename, as shown below in the list of files. Do NOT use the URL of the [get] link, since this is subject to change and can break easily.
 • [get | view] (2007-04-03 09:40:30, 17.7 KB) [[attachment:20070331-KansaiDebianMeeting.odp]]
 • [get | view] (2007-04-03 09:41:01, 19.6 KB) [[attachment:20070331-yc-el.odp]]
 • [get | view] (2007-04-21 23:52:54, 86.6 KB) [[attachment:20070421timetracker.odt]]
 • [get | view] (2007-04-21 23:52:23, 114.9 KB) [[attachment:20070421timetracker.pdf]]
 • [get | view] (2007-06-11 07:19:56, 18.1 KB) [[attachment:20070602kansaidebin3iptables_dist.odp]]
 • [get | view] (2007-08-18 22:54:01, 587.3 KB) [[attachment:20070721osc2007kansai-debianjp-presentation.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-18 08:46:06, 21.1 KB) [[attachment:20070812patch_basics.odp]]
 • [get | view] (2007-08-18 08:46:38, 67.4 KB) [[attachment:20070812patch_basics.pdf]]
 • [get | view] (2007-11-21 15:50:23, 37.3 KB) [[attachment:20071110-KOF2007-KansaiDebianMeeting-impress_debian_template.otp]]
 • [get | view] (2007-11-21 15:48:39, 61.8 KB) [[attachment:20071110-KOF2007-KansaiDebianMeeting-synaptic_howto.odp]]
 • [get | view] (2008-11-24 13:03:42, 59.4 KB) [[attachment:20081108-KGB-Kansai_debian_PR.odp]]
 • [get | view] (2008-11-24 13:03:53, 40.7 KB) [[attachment:20081108-KGB-Kansai_debian_PR.otp]]
 • [get | view] (2011-03-04 07:30:06, 2716.4 KB) [[attachment:20110227-pbuilder.pdf]]
 • [get | view] (2007-10-14 07:47:11, 39.6 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting0710.odp]]
 • [get | view] (2007-05-21 04:43:51, 18.1 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200704-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-05-21 04:42:39, 24.0 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200704-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2007-05-21 04:43:16, 3.3 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200704-ohura.tex]]
 • [get | view] (2007-06-03 07:19:48, 216.2 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200706-nakamoto.odp]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:25:05, 23.6 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200706-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:25:26, 25.9 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200706-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:25:51, 26.8 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200708-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:26:10, 29.7 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200708-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2007-09-17 15:32:39, 30.1 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200709-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-09-17 15:33:09, 32.9 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200709-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2009-07-12 13:52:02, 42.2 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200907-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2010-05-25 11:41:13, 2310.9 KB) [[attachment:debian-benkyo-35-ikuya.odp]]
 • [get | view] (2008-03-23 14:59:17, 5.2 KB) [[attachment:debian-kansai-200803-tats.txt]]
 • [get | view] (2008-05-18 14:53:47, 6.6 KB) [[attachment:debian-kansai-200805-tats.txt]]
 • [get | view] (2008-09-27 14:40:08, 21.7 KB) [[attachment:debian-kansai-200809-tats.odp]]
 • [get | view] (2008-09-27 14:39:34, 42.3 KB) [[attachment:debian-kansai-200809-tats.pdf]]
 • [get | view] (2008-09-27 14:40:24, 2.9 KB) [[attachment:debian-kansai-200809-tats.txt]]
 • [get | view] (2011-03-28 09:56:41, 19.1 KB) [[attachment:debian-kansai-201103-tats.odp]]
 • [get | view] (2011-03-28 09:57:42, 26.5 KB) [[attachment:debian-kansai-201103-tats.pdf]]
 • [get | view] (2011-03-28 10:07:17, 1.1 KB) [[attachment:debian-kansai-201103-tats.txt]]
 • [get | view] (2007-04-23 16:15:48, 67.3 KB) [[attachment:debianmeetingresume200704.pdf]]
 • [get | view] (2008-02-28 07:42:52, 247.3 KB) [[attachment:debianmeetingresume200802-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2008-03-27 14:07:32, 142.0 KB) [[attachment:debianmeetingresume200803-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2008-08-19 04:54:10, 316.6 KB) [[attachment:debianmeetingresume200808-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2009-06-28 13:16:49, 150.7 KB) [[attachment:debianmeetingresume200906-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2011-03-28 09:54:31, 9.1 KB) [[attachment:debianmeetingresume201103-kansai-tats.tex]]
 • [get | view] (2011-05-06 16:47:41, 10.0 KB) [[attachment:debianmeetingresume201103-kansai-tats.txt]]
 • [get | view] (2007-10-14 07:47:35, 210.2 KB) [[attachment:kansai_debian_study_20071007.odp]]
 • [get | view] (2007-04-22 00:01:04, 378.4 KB) [[attachment:kansaidebian20070421-nogata.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-16 12:19:43, 452.2 KB) [[attachment:kansaidebian200707-presentation-takaya.pdf]]
 • [get | view] (2007-06-22 06:08:12, 1052.8 KB) [[attachment:kansaidebianresume200706.pdf]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

You are not allowed to attach a file to this page.