Attachment 'KansaiDebianMeeting200704-ohura.tex'

Download

  1 % Âè2²ó ´ØÀ¾ Debian ÊÙ¶¯²ñ ȯɽ»ñÎÁ
  2 % Copyright (C) 2007 OHURA Makoto <ohura@debian.org>
  3 %
  4 % This program is free software; you can redistribute it and/or
  5 % modify it under the terms of the GNU General Public License
  6 % as published by the Free Software Foundation; either version 2
  7 % of the License, or (at your option) any later version.
  8 %
  9 % This program is distributed in the hope that it will be useful,
 10 % but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 11 % MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 12 % GNU General Public License for more details.
 13 %
 14 % You should have received a copy of the GNU General Public License
 15 % along with this program; if not, write to the Free Software
 16 % Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
 17 
 18 \documentclass{jsarticle}
 19 
 20 \usepackage{txfonts}
 21 \usepackage{url}
 22 
 23 \usepackage{soberj}
 24 
 25 \begin{document}
 26 
 27 \begin{flushright}
 28  Âè2²ó´ØÀ¾ Debian ÊÙ¶¯²ñ \\
 29  2007/04/21
 30 \end{flushright}
 31 
 32 \begin{center}
 33  \Large{}\bfseries{}¡Ö20ʬ¤Çºî¤ë Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×
 34 \end{center}
 35 \begin{flushright}
 36  \large{}Â籺 ¿¿ (Debian Project)
 37 \end{flushright}
 38 
 39 
 40 \section{¤Ï¤¸¤á¤Ë}
 41 
 42 
 43 \begin{description}
 44 \item[¥Æ¡¼¥Þ] ¿Í¤Ï²¿Ê¬¤Ç Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡£
 45  (ÀâÌÀ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é)
 46 \item[Âêºà] GNU Hello (\url{http://www.gnu.org/software/hello/})
 47 \end{description}
 48 
 49 
 50 \section{¼ê½ç}
 51 
 52 \begin{enumerate}
 53 \item ɬÍפʥѥ屡¼¥¸¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡£
 54  \begin{itemize}
 55  \item \textbf{build-essential}
 56  \item ¤½¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ó¥ë¥É¤ËɬÍפʥѥ屡¼¥¸¡£
 57  \item \textbf{dh-make}¡¢\textbf{debhelper}¡¢\textbf{devscripts}¡¢
 58    \textbf{fakeroot}¡¢\textbf{lintian}/\textbf{linda}
 59  \end{itemize}
 60 \item ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºî¤ê¤¿¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òÍÑ°Õ¤·Å¸³«¡£
 61 \item \texttt{dh\_make} ¤Ç¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¿÷·¿¤òºîÀ®¡£
 62 \item ¤Ò¤È¤Þ¤º \texttt{debuild} ¤Ç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
 63 \item ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥í¥°¤ä \texttt{./debian/rules} ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³Îǧ¡£
 64 \item ¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤­¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢\texttt{./debian/} °Ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³Îǧ¡£
 65  \begin{itemize}
 66  \item \texttt{./debian/changelog}: Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¹¹¿·ÍúÎò¡£
 67  \item \texttt{./debian/control}: Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¡£
 68   (°Í¸´Ø·¸¤äÀâÌÀʸ)
 69  \item \texttt{./debian/copyright}: ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÀâÌÀ¡£
 70  \item \texttt{./debian/*.ex}: ɬÍפˤʤ뤫¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¿÷·¿¡£
 71   ɬÍפʤ±¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þºï½ü¡£
 72  \end{itemize}
 73 \item \texttt{lintian} ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤò³Îǧ¤·¡¢½¤Àµ¡£
 74 \item ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡£
 75 \end{enumerate}
 76 
 77 \begin{itemize}
 78 \item À¸À®¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë
 79 \begin{description}
 80 \item[\ttfamily{}*.orig.tar.gz] ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥½¡¼¥¹¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡£
 81 \item[\ttfamily{}*.diff.gz] ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥½¡¼¥¹¤È Debian ¥½¡¼¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Î´Ö¤Îº¹Ê¬¡£
 82 \item[\ttfamily{}*.dsc] Debian ¥½¡¼¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¡£
 83 \item[\ttfamily{}*\_i386.deb] ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£
 84 \item[\ttfamily{}*\_i386.changes] Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ÈºÇ¿·¤ÎÊѹ¹ÍúÎò¡£
 85 \item[\ttfamily{}*\_i386.build] \texttt{debuild} ¤Î¥í¥°¡£
 86 \end{description}
 87 \end{itemize}
 88 
 89 \section{»²¹Íʸ¸¥}
 90 
 91 \begin{itemize}
 92 \item ¡ÖÆþÌç Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×(¤ä¤Þ¤À¤¢¤­¤é[Ãø]¡¢±­»ô ʸÉÒ[´Æ½¤]) µ»½ÑɾÏÀ¼Ò
 93  (ISBN-10: 477412768X)
 94 \item Debian Project ¤Î Web ¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Î¡ÖDebian ³«È¯¼Ô¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡×
 95  (\url{http://www.jp.debian.org/devel/})¡£
 96  Æäˡ¢¡ÖDebian ¥Ý¥ê¥·¡¼¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¡Ö¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¥º¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×
 97  ¡Ö¿·µ¬¥á¥ó¥Æ¥Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¡×
 98 \end{itemize}
 99 
 100 \end{document}
 101 
 102 %%% Local Variables: 
 103 %%% mode: latex
 104 %%% TeX-master: t
 105 %%% End: 
 106 

Attached Files

To refer to attachments on a page, use attachment:filename, as shown below in the list of files. Do NOT use the URL of the [get] link, since this is subject to change and can break easily.
 • [get | view] (2007-04-03 09:40:30, 17.7 KB) [[attachment:20070331-KansaiDebianMeeting.odp]]
 • [get | view] (2007-04-03 09:41:01, 19.6 KB) [[attachment:20070331-yc-el.odp]]
 • [get | view] (2007-04-21 23:52:54, 86.6 KB) [[attachment:20070421timetracker.odt]]
 • [get | view] (2007-04-21 23:52:23, 114.9 KB) [[attachment:20070421timetracker.pdf]]
 • [get | view] (2007-06-11 07:19:56, 18.1 KB) [[attachment:20070602kansaidebin3iptables_dist.odp]]
 • [get | view] (2007-08-18 22:54:01, 587.3 KB) [[attachment:20070721osc2007kansai-debianjp-presentation.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-18 08:46:06, 21.1 KB) [[attachment:20070812patch_basics.odp]]
 • [get | view] (2007-08-18 08:46:38, 67.4 KB) [[attachment:20070812patch_basics.pdf]]
 • [get | view] (2007-11-21 15:50:23, 37.3 KB) [[attachment:20071110-KOF2007-KansaiDebianMeeting-impress_debian_template.otp]]
 • [get | view] (2007-11-21 15:48:39, 61.8 KB) [[attachment:20071110-KOF2007-KansaiDebianMeeting-synaptic_howto.odp]]
 • [get | view] (2008-11-24 13:03:42, 59.4 KB) [[attachment:20081108-KGB-Kansai_debian_PR.odp]]
 • [get | view] (2008-11-24 13:03:53, 40.7 KB) [[attachment:20081108-KGB-Kansai_debian_PR.otp]]
 • [get | view] (2011-03-04 07:30:06, 2716.4 KB) [[attachment:20110227-pbuilder.pdf]]
 • [get | view] (2007-10-14 07:47:11, 39.6 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting0710.odp]]
 • [get | view] (2007-05-21 04:43:51, 18.1 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200704-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-05-21 04:42:39, 24.0 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200704-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2007-05-21 04:43:16, 3.3 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200704-ohura.tex]]
 • [get | view] (2007-06-03 07:19:48, 216.2 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200706-nakamoto.odp]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:25:05, 23.6 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200706-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:25:26, 25.9 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200706-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:25:51, 26.8 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200708-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-18 14:26:10, 29.7 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200708-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2007-09-17 15:32:39, 30.1 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200709-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2007-09-17 15:33:09, 32.9 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200709-ohura.tar.gz]]
 • [get | view] (2009-07-12 13:52:02, 42.2 KB) [[attachment:KansaiDebianMeeting200907-ohura.pdf]]
 • [get | view] (2010-05-25 11:41:13, 2310.9 KB) [[attachment:debian-benkyo-35-ikuya.odp]]
 • [get | view] (2008-03-23 14:59:17, 5.2 KB) [[attachment:debian-kansai-200803-tats.txt]]
 • [get | view] (2008-05-18 14:53:47, 6.6 KB) [[attachment:debian-kansai-200805-tats.txt]]
 • [get | view] (2008-09-27 14:40:08, 21.7 KB) [[attachment:debian-kansai-200809-tats.odp]]
 • [get | view] (2008-09-27 14:39:34, 42.3 KB) [[attachment:debian-kansai-200809-tats.pdf]]
 • [get | view] (2008-09-27 14:40:24, 2.9 KB) [[attachment:debian-kansai-200809-tats.txt]]
 • [get | view] (2011-03-28 09:56:41, 19.1 KB) [[attachment:debian-kansai-201103-tats.odp]]
 • [get | view] (2011-03-28 09:57:42, 26.5 KB) [[attachment:debian-kansai-201103-tats.pdf]]
 • [get | view] (2011-03-28 10:07:17, 1.1 KB) [[attachment:debian-kansai-201103-tats.txt]]
 • [get | view] (2007-04-23 16:15:48, 67.3 KB) [[attachment:debianmeetingresume200704.pdf]]
 • [get | view] (2008-02-28 07:42:52, 247.3 KB) [[attachment:debianmeetingresume200802-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2008-03-27 14:07:32, 142.0 KB) [[attachment:debianmeetingresume200803-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2008-08-19 04:54:10, 316.6 KB) [[attachment:debianmeetingresume200808-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2009-06-28 13:16:49, 150.7 KB) [[attachment:debianmeetingresume200906-kansai.pdf]]
 • [get | view] (2011-03-28 09:54:31, 9.1 KB) [[attachment:debianmeetingresume201103-kansai-tats.tex]]
 • [get | view] (2011-05-06 16:47:41, 10.0 KB) [[attachment:debianmeetingresume201103-kansai-tats.txt]]
 • [get | view] (2007-10-14 07:47:35, 210.2 KB) [[attachment:kansai_debian_study_20071007.odp]]
 • [get | view] (2007-04-22 00:01:04, 378.4 KB) [[attachment:kansaidebian20070421-nogata.pdf]]
 • [get | view] (2007-08-16 12:19:43, 452.2 KB) [[attachment:kansaidebian200707-presentation-takaya.pdf]]
 • [get | view] (2007-06-22 06:08:12, 1052.8 KB) [[attachment:kansaidebianresume200706.pdf]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

You are not allowed to attach a file to this page.