Debianordlista

För att ge Debian en så konsistent svensk översättning som möjligt är det viktigt att samordna den och ha en gemensam ordlista som så långt som möjligt följer Svenska datatermgruppens rekommendationer, men vissa ord och uttryck är Debianspecifika (eller inte nämnda på andra håll) och kräver därför en egen ordlista. Även vissa uttryck som finns på andra håll, men som är viktiga att påpeka, förekommer även här:

Engelska

Svenska

(machine/hardware) architecture

maskinvaruarkitektur, arkitektur

autobuilder, buildd

automatisk kompilerare

Boot floppies, boot-floppies

startdisketter (specifikt Debians)

bug tracking system

felrapporteringssystem

CD vendor

[cd-]försäljare (ibland -återförsäljare; distributör)

certification mark

kollektivmärke (enligt http://www.prv.se)

code of conduct

Uppförandekod, ibland förhållningsregler

community

omskrivs oftast:
-miljö, "gemenskap", "-värld", "-folk", "samfund", osv.

XXXX compliant

XXXX-anpassad
eller omskrivet: "som följer XXXX-standarden"

constitution

stadgar

content negotiation

innehållsförhandling

coordinator

samordnare, koordinerare

copyright

upphovsrätt (om idén)
tecknet "©" (för upphovsrättsinfo)
(förekommer även i betydelsen licens)

copyrighted

"upphovsrätts[ligt ]skyddat"

cross-site scripting

domänöverskridande skriptangrepp

daemon

bakgrundsprocess ("daemon") (konceptet)
server (en specifik serverprocess)

Debian Archive Kit (dak)

Debianarkivverktygen, Verktygen för Debianarkivet

Debian distribution, the

Debiandistributionen

Debian Free Software Guidelines

Debians riktlinjer för fri programvara

denial of service [attack]

överbelastning[sattack]

distribution

distribution (i betydelsen Linuxdistribution)
utgåva (tillsammans med "stable", "testing", "unstable")

free software community

ett förslag: fri programvaru-miljön

hardware

maskinvara

maintainer

ansvarig, "underhållare"

news group

diskussionsgrupp

open source

öppen källkod

path traversal

sökvägstraversering (sökvägstraverseringssårbarhet)

point release

underutgåva

port (verb)

anpassning (till en ny arkitektur)

quality assurance

kvalitetsstyrning

release

utgåva (när det talas om "släpp", t.ex slink)
version (i övriga fall)

release information

versionsfakta

Release Team

utgivningsgrupp

remote exploit

attack utifrån

repository

förråd

sandbox

begränsat läge

security through obscurity

"säkerhet genom otydlighet"

software

programvara

source [code]

källkod

stable distribution, the

den stabila utgåvan (med "stable" inom parentes om "namnet" är viktigt)

sym[bolic ]link

symbolisk länk

task packages

funktionspaket

testing distribution, the

[ut]testningsutgåvan (med "testing" inom parentes om "namnet" är viktigt)

[registered] trademark

[registrerat] varumärke

treasurer

kassör

unstable distribution, the

den instabila utgåvan (med "unstable" inom parentes om "namnet" är viktigt)

URL

webbadress

vulnerability

sårbarhet

web

webb-

web site

webbplats

Namn och inregistrerade varumärken skall inte översättas. Några exempel på sådana är:

Tidigare stod Open Source med i denna lista, men denna beteckning översätts numera så gott som alltid i svenskspråkiga texter, så likadant bör ske här.

Övriga skrivregler

Förkortningar som "cd", "ftp" och "irc" bör skrivas med små bokstäver när de ingår i ord och sammansättningar.

Utöver rättstavning skall man även undgå så kallad ”särskrivning” av ord vilka på svenska skall vara sammansatta. Dessutom har svenskan normalt ingen apostrof i genitiv.

Om du har kommentarer på översättningarna, vänligen kontakta Debians sändlista för svenska översättningar debian-l10n-swedish@lists.debian.org (Notera att detta är en sändlista med öppet arkiv, vilket finns tillgängligt på http://lists.debian.org/debian-l10n-swedish).

Resurser och pekare

Andra översättningsprojekt