டெபியன் என்றால் என்ன?

இரு வேறு பொருள்களில் "டெபியன்" எனும் பதம் பயன்படுத்தப் படுகிறது:

இணைப்புகள்