This page gathers the translation of the message "Debian speaks your language". It is meant also as a test for web browsers.

It should be of the form seen below:

The message list

DE German

Debian spricht deine Sprache

EN English

Debian speaks your language

FI Finnish

Debian puhuu suomea tai Debian puhuu kieltäsi.

FR French

Debian parle votre langue

NL Dutch

Debian spreekt uw taal

NO Norwegian (bokmål)

Debian snakker ditt språk

PT Portuguese

Debian fala a sua língua

RO Romanian

Debian îţi vorbeşte pe limba ta

UK Ukrainian

Debian розмовляє твоєю мовою

VI Vietnamese

Debian có phải nói ngôn ngữ của bạn.