Vedlegg A - Avtale om drift av Skolelinux

Avtale nr: ..................
Kunde nr: ..................

AVTALE OM DRIFT AV SKOLELINUX

mellom

Driftselskapet AS, Maskinrommet 1, 0313 Oslo
Org.nr.: 989 313 313
(heretter kalt Leverandøren)

og

NN
Org.nr:
(heretter kalt Kunden)

Partene har inngått avtale om levering av driftsytelser (heretter kalt Avtalen) på etterfølgende avtalebetingelser. Følgende bilag inngår som en del av Avtalen:

Avtalen gjelder fra signeringsdato og i minimum 12 måneder fra Leveringsdag. Avtalen fornyes deretter automatisk for perioder á 12 måneder, med mindre en av partene skriftlig, tre måneder før utløpet av en avtaleperiode, har sagt opp Avtalen.

Avtalen er undertegnet i to - 2 - eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett - 1 - eksemplar.

Sted: .............................
Dato: .................. 2006

For Leverandøren: ....................................................
For Kunden: ....................................................

Bilag 1 - Definisjoner

Begrep

Beskrivelse

Driftsperioden

Fra Leveringsdag til den dag da Avtalen opphører å gjelde, uansett grunn.

Driftsytelsene

Tjenester fra Leverandør i Driftsperioden. Driftsytelsene er nærmere beskrevet i Bilag 3.

IKT-ansvarlig

Kompetanseperson(er) hos Kunden som er kontaktperson(er) mot Leverandøren.

Leveringsdag

Den dag Kunden kan ta i bruk Driftsytelsene.

Skolelinux

Linux-distribusjon som bygger på Debian Linux og er tilpasset bruk i norsk skole.

Bilag 2 - Kundens forpliktelser

1.Krav til IKT-kompetanse

IKT-ansvarlig (1-3 navngitte personer hos Kunden) skal håndtere henvendelser fra brukerne som er relatert til bruk av applikasjonene som inngår i Skolelinux. IKT-ansvarlig skal ha tilstrekkelig kompetanse til å gjøre en kvalifisert vurdering av om et problem er relatert til bruken eller driften av systemet.

IKT-ansvarlig skal kontakte Leverandøren på telefon eller e-post til brukerstøttesenter. Kundens brukere skal ikke kontakte Leverandøren direkte.

2.Krav til maskinutstyr

Kunden skal før Leveringsdag ha installert og testet at maskinutstyr fungerer tilfredsstillende.

3.Krav til programvare

Kunden skal før Leveringsdag ha installert Skolelinux og verifisert at installasjonen fungerer tilfredsstillende.

4.Krav til kommunikasjon

Kunden skal før Leveringsdag ha installert og konfigurert kommunikasjon mot Internett og testet at denne fungerer tilfredsstillende. Kunden må legge til rette for at Leverandøren får tilgang til Kundens IT-anlegg gjennom Internett for å kunne utføre Driftsytelsene.

5.Informasjon til Leverandøren

Når alle ovenstående krav er oppfylt, skal Kunden underrette Leverandøren skriftlig eller pr e-post om at IKT-anlegget er klargjort for at Leverandøren kan levere Driftsytelsene.

Liste over alle brukere av systemet med fullt navn, brukernavn og passord skal sendes elektronisk til Leverandøren senest samtidig med denne meldingen.

Bilag 3 - Leverandørens forpliktelser

1.Krav til Leveringsdag

Leverandøren skal etter å ha mottatt melding fra Kunden i henhold til Bilag 2, punkt 5, snarest mulig legge til rette for at Kunden kan ta Driftsytelsene i bruk. Leveringsdag skal være senest 4 uker etter at slik melding er mottatt av Leverandøren.

2.Informasjon til Kunden

Leverandøren ska underrette Kunden skriftlig eller pr e-post om hva som er Leveringsdag, dvs den dagen Kunden kan ta i bruk Driftsytelsene.

3.Krav til tjenester

Etterfølgende tabell viser alle relevante tjenester i tilknytning til drift av Skolelinux. Kryssene i tabellen viser ansvarsforholdet mellom Leverandøren og Kunden for de enkelte tjenestene:

Lev. (inkl) utføres av Leverandøren og inkludert i Avtalens pris. Lev. (løpende) utføres av Leverandøren på Kundens regning i henhold til satsene i Kapittel 7. Kunden utføres av Kunden på Kundens regning.

Tjeneste

Lev. (inkl.)

Lev. (løpende)

Kunden

Feilhåndtering og brukerstøtte på telefon og e-post

x

Deltakelse i Brukerforum

x

Utskifting av maskinutstyr1

x

Legge til, endre og slette brukere2

(x)

x

Passordbytte ved glemt passord

(x)

x

Sikkerhetsoppgraderinger på Skolelinux

x

Versjonsoppgraderinger på Skolelinux

x

Endre rettigheter på brukere

(x)

x

Overvåking av fyllingsgrad på disker

x

Overvåking av levetid på relevante komponenter

x

Utvidelse av filområder på disker

x

Drift og overvåking av brannmur

x

Drift og overvåking av nettverk

x

Sletting av utskrifter som sitter fast i køen på anmodning fra IKT-ansvarlig

x

Overvåking av at sikkerhetskopiering blir utført

x

Sletting av data på forespørsel fra IKT-ansvarlig

x

Skifte av medium for sikkerhetskopiering og lagring av sikkerhetskopi

x

Tilbakekopiering av sikkerhetskopi på anmodning av IKT-ansvarlig

x

Etablering av nye skrivere og skriverkøer

(x)

x

Stoppe og omstarte skriverkøer på anmodning fra IKT-ansvarlig

x

Stoppe prosesser som ”henger” på tjenermaskin som følge av applikasjonsfeil

x

4.Krav til responstid

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold starte feilsøking og problemløsning. IKT-ansvarlig skal holdes fortløpende oppdatert om status og fremdrift på feilretting.

5.Krav til kompetanse

Leverandøren skal til enhver tid ha tilstrekkelig ressurser med relevant kompetanse til å utføre Driftsytelsene på en profesjonell måte.

Bilag 4 - Priser og betalingsbetingelser

1.Vederlag for Driftsytelsene

Vederlaget for Driftsytelsene beregnes på grunnlag av antall arbeidsstasjoner i nettverket. Avtalen omfatter minimum 60 arbeidsstasjoner. Kunden skal betale Leverandøren kr 900 pr år eks mva i vederlag for Driftsytelsene, altså kr 4.500 pr måned eks mva for 60 arbeidsstasjoner.

Hvis antallet arbeidsstasjoner endres skal Kunden gi Leverandøren skriftlig melding om dette med tilhørende dato for endringen. Justering av faktureringsgrunnlaget med eventuell etterberegning vil bli tatt med i neste faktura

2.Konsulentbistand

Timepris for konsulentbistand er kr 800 eks mva. Alt arbeid på løpende regning skal være godkjent av Kunden før arbeidet starter. Dokumenterte reiseutgifter belastes Kunden. Vederlag for reisetid beregnes etter medgått tid med timepris kr 400 eks mva.

3.Betalingsbetingelser

Vederlag for Driftsytelsene faktureres forskuddsvis for hvert kvartal. For første kvartal faktureres fra Leveringsdag og til og med utløpet av inneværende kvartal.

Vederlag for konsulentbistand faktureres etterskuddsvis på grunnlag av avtalt og utført arbeid.

All fakturering skjer med 30 dagers forfall.

4.Prisregulering

Priser kan reguleres hvert år med økningen i SSBs konsumprisindeks. Dette kan første gang skje ett år etter signering av Avtalen.

Bilag 5 - Generelle bestemmelser

1.Partenes samarbeid og plikter

Generelt

Partene skal samarbeide for å oppnå en mest mulig effektiv gjennomføring av Avtalen. Begge parter kan skriftlig innkalle den annen til møte med fem Virkedagers varsel for å drøfte forhold som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. Partene plikter uten opphold å underrette hverandre om forhold som de forstår eller bør forstå kan ha betydning for gjennomføring av Avtalen. Slik underretning fritar likevel ikke partene for det ansvar som følger av Avtalen.

Leverandørens plikter

Leverandøren plikter å levere avtalte Driftsytelser på de betingelser som fremgår av Avtalen. Leverandøren plikter å allokere nødvendige ressurser for å gjennomføre forpliktelsene i Avtalen.

Kundens plikter

Kunden plikter å betale avtalt vederlag. Kunden plikter å bistå Leverandøren slik at Leverandøren ikke blir forsinket eller på annen måte forhindret i å oppfylle sine forpliktelser. Kunden plikter å allokere nødvendige ressurser, samt sørge for nødvendig bistand fra Tredjepart der dette er avtalt.

2.Konfidensialitet

Partene er gjensidig forpliktet til å bevare taushet og ikke spre informasjon som de får kjennskap til i forbindelse med gjennomføring av Avtalen, i den utstrekning slik informasjon ikke er å betrakte som offentlig kjent. Tilsvarende gjelder alt materiale som er merket med konfidensielt, samt opplysninger om noens personlige forhold, opplysninger som kan skade partene eller som kan utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet. Taushetsplikten gjelder partene og deres ansatte og andre som handler på vegne av partene i forbindelse med gjennomføring av Avtalen. Taushetsplikten gjelder tilsvarende etter opphør av Avtalen.

3.Force majeure

Dersom det skulle inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som ikke kunne forutses ved avtaleinngåelse og som i vesentlig grad vanskeliggjør oppfyllelse av en parts plikter, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes i den utstrekning som er relevant så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Hver av partene kan si opp Avtalen med en måneds skriftlig varsel dersom force majeure situasjonen gjør det særlig byrdefullt å opprettholde Avtalen.

4.Overdragelse av Avtalen

Partene kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen med skriftlig samtykke fra den annen part. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Det regnes ikke som overdragelse hvis en av partene slås sammen med ett eller flere andre selskaper eller overdragelsen skjer til et datterselskap. Rett til vederlag etter denne Avtalen kan fritt overdras, men slik overdragelse fritar ikke vedkommende part fra hans forpliktelser og ansvar.

5.Mislighold

5.1 Forsinkelse av Leveringsdag

a. Dagbot

Dersom Leveringsdag ikke forekommer på det tidspunkt som avtalt mellom partene, og dette ikke skyldes forhold som nevnt i pkt. 3 eller forhold Kunden har ansvaret for, begynner en dagbot å løpe fra avtalt Leveringsdag. Dagboten utgjør 0,1 % av det avtalte årlige vederlag for den del av Driftsytelsene som er forsinket, regnet per kalender dag forsinkelsen varer og løper til sammen maksimalt i 60 dager. Så lenge dagboten løper kan Kunden ikke heve Avtalen, kreve prisavslag eller annen erstatning for forsinkelsen.

b. Heving

Dersom Leveringsdag ikke har inntruffet ved utløpet av dagbotperioden, kan Kunden heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

c. Forsinkelse som skyldes Kunden

Ved forsinkelse som skyldes Kunden kan Leverandøren med skriftlig varsel avbryte sitt arbeid inntil Kunden retter opp forholdet. Leverandøren har krav på å få dekket sine merkostnader som følge av Kundens mislighold, samt rimelig tid til omdisponering av ressurser.

5.2 Mislighold i Driftsperioden

5.2.1 Leverandørens mislighold

a. Mangler

Det foreligger en mangel fra Leverandørens side dersom Driftsytelsene ikke dekker de krav og spesifikasjoner som følger av Avtalen, og dette skyldes et forhold som Leverandøren er ansvarlig for. Dersom det foreligger en mangel i Driftsytelsene, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold avhjelpe mangelen. Der mangelen ikke kan utbedres innen rimelig tid har Kunden krav på et forholdsmessig prisavslag, ref. pkt. b nedenfor.

b. Prisavslag for mangler

Dersom Kunden ikke har kunnet utnytte Driftsytelsene, helt eller delvis, som en følge av mangelen, har Kunden rett til i perioden fra feilen/mangelen ble skriftlig meddelt Leverandøren og frem til mangelen er rettet, å motta et forholdsmessig prisavslag. Eventuell refusjon som følge av manglende tilgjengelighet for det samme forholdet, kommer til fradrag ved beregning av prisavslag.

c. Heving

Oppstår det forøvrig en mangel som er av en slik art at den har vesentlig betydning for Kundens bruk av Driftsytelsene og mangelen ikke rettes innen 30 Virkedager etter at Kunden skriftlig gjorde Leverandøren oppmerksom på mangelen, kan Kunden skriftlig varsle Leverandøren om at Kunden ønsker å heve Avtalen. Dersom Leverandøren etter et slikt varsel ikke har utbedret forholdet innen 14 Virkedager, har Kunden rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

5.2.2 Kundens mislighold

Dersom Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 19. des. 1976 nr. 100, § 3, første ledd, av det beløpet som er forfalt til betaling. I de tilfeller der forfalt vederlag med tillegg av renter ikke er betalt innen 14 dager fra forfall, kan Leverandøren sende Kunden skriftlig varsel om at Driftsytelsene vil bli stanset eller at avtalen vil bli hevet, dersom oppgjør ikke har skjedd innen 7 dager etter at Kunden mottok varselet. Ved heving av Avtalen som skyldes Kunden, skal Leverandøren holdes skadesløs av Kunden for de kostnader og forpliktelser som Leverandøren har påtatt seg i forbindelse med Avtalen.

6.Erstatning

Kunden kan kreve erstattet tap som med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet, med mindre Leverandøren kan godtgjøre at misligholdet, eller årsaken til misligholdet, ikke kan tilskrives ham. Eventuell dagbot som følge av forsinkelse i henhold til pkt. 5 a for det samme misligholdet kommer til fradrag ved erstatningsberegningen. Dersom Kunden misligholder sine forpliktelser under denne Avtalen, har Leverandøren krav på å få dekket sine merkostnader som med rimelighet kan tilbakeføres til Kundens mislighold, med mindre Kunden kan godtgjøre at misligholdet, eller årsaken til misligholdet ikke kan tilskrives ham.

Partene er ikke ansvarlige for den annen parts indirekte tap, herunder forventet besparelse eller gevinst. Som indirekte tap inngår blant annet:

Partenes erstatningsplikt overfor hverandre er oppad begrenset til det avtalte årlige vederlaget, eller maksimalt NOK 1 million, uavhengig av antall skadetilfeller. Begrensningene i partenes erstatningsansvar gjelder ikke hvis parten eller noen han har ansvaret for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

7.Rettsmangler

Dersom tredjemann gjør gjeldende at anvendelse av programvare som Kunden eller Leverandøren har lisensansvar for strider mot tredjemanns rettigheter, skal vedkommende part sørge for at nødvendige rettigheter beholdes eller skaffes, eller at annen tilsvarende programvare/ funksjonalitet skaffes til veie uten omkostning for den annen part. Dersom det skulle bli reist krav fra Tredjepart mot Kunden eller Leverandøren på grunnlag av rettsmangler som har sammenheng med forhold hos den annen part, plikter denne part for egen regning å bistå og eventuelt føre saken for begge parter. Fra det tidspunkt en part overtar saken, plikter den annen part å bistå mot særskilt godtgjørelse.

8.Ansvar for underleverandører

Partene er selv fullt ut ansvarlige for avtalte ytelser som utføres av egne underleverandører.

9.Regulering ved Avtalens opphør

Ved opphør av Avtalen skal partene utarbeide en felles plan for avvikling av kundeforholdet og plikter gjensidig å bistå den annen part i det praktiske arbeidet med å avvikle kundeforholdet. Leverandøren plikter etter Avtalens opphør å levere tilbake Kundens programvare og gjeldende data i avtalt format. Kunden velger transportmåte og har ansvar for transport fra Leverandørens lokaler. Kunden plikter umiddelbart etter Avtalens opphør å levere tilbake alt utstyr som tilhører Leverandøren. Leverandøren velger transportmåte og har ansvaret for transport fra Kundens lokaler.

10. Rettsvalg og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtale bestemmes i sin helhet av norsk rett. Tvister som oppstår i tilknytning til denne Avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom partene ikke innen 2 uker klarer å løse tvisten ved forhandlinger, kan hver av partene forlange tvisten løst ved voldgift etter reglene i lov av 13. august 1915 nr 6, Kap. 32 (tvistemålsloven). Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann som sammen utpeker voldgiftsrettens formann. Dersom en part ikke har oppnevnt sin representant innen to uker etter at den andre har krevd voldgift og oppnevnt sin representant, utpekes vedkommende av justitiarius ved Oslo tingrett. Tilsvarende gjelder for valg av formannen dersom de to voldgiftsmedlemmene ikke har valgt formannen innen 14 dager etter at begge er oppnevnt.

Bilag 6 - Kontaktpersoner og adresser

1.Korrespondanse Henvendelser vedrørende avtalen skal være skriftlige og adresseres slik:

Til Leverandøren

Til Kunden

Driftselskapet AS
v/fullmaktsperson
Maskinrommet 1
0313 Oslo

NN
v/fullmaktsperson

2.Fullmaktspersoner

Følgende personer har fullmakt til å binde sin part i forhold til avtalen.

Navn

Funksjon/Stilling

Telefon

Telefaks

E-mail

Leverandøren

Petter Smart

Daglig leder

+47 22 31 31 31

ps@driftselskapet.no

Kunden

  1. Leverandoerens ansvar er begrenset til aa administrere skiftet av maskinvare. Leverandoeren har ikke ansvar for maskinvaren og garantier, priser, fraktkostnader osv maa avtales separat med maskinleverandoer. (1)

  2. Kan gjoeres av Kunden gjennom en egen applikasjon i Skolelinux. Leverandoeren kan utfoere tjenesten for kr 50 pr bruker eks mva. (2)