Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2015-04-04 07:49:16
Size: 29439
Editor: ?AlexanderAlemayhu
Comment:
Revision 5 as of 2015-04-06 09:38:59
Size: 30046
Editor: ?AlexanderAlemayhu
Comment: Generated by convert.pl
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
[[Image:https://wiki.debian.org//htdocs/debwiki/img/alert.png|/!\]] Grafikk i dokumentet må legges inn og oppdaters [[Image:https://wiki.debian.org//htdocs/debwiki/img/alert.png|/!\]] Graphics in the document must be inserted and updated
Line 7: Line 7:
Skolelinux har en arkitektur som både passer sentralisert drift, med plassering av tjenester sentralt, og kan driftes lokal på hver skole. En brannmur gjør det enklere å starte med Skolelinux om man vil prøve ut en liten installasjon.

== Enkel brannmur med floppy (Coyote) ==

Brukertilfelle: For å komme igang med Skolelinux trenger vi og lage en enkel brannmur. Hensikten er å dele Skolelinux-nettet fra det andre nettet som er satt opp.

Hovedforfatter Klaus Ade Johnstad

 * Uavhengig om du velger å Coyote Linux-floppy på en Linux eller Windows-maskin, må følgende konfigurasjon bli burkt. Dette gjelder alle andre firewall/router enn Coyote Linux
 * lokal nettverksgrensesnitt:

<pre> IP adresse (IP Address): 10.0.2.1
      Nettmaske (Netmask): 255.255.254.0
      Kringkasting (Broadcast): 10.0.3.255
      Nettverk (Network): 10.0.2.0</pre>
Debian Edu's architecture suits for both centralized operations, with the placement of services centrally and can be operated locally at each school. A firewall makes it easier to start with Debian Edu's if you want to try out a small installation.

== Simple firewall with floppy (Coyote) ==

User Case: To get started with Debian Edu's we need to make a simple firewall. The purpose is to divide Debian Edu's network from the second network that is set up.

Main author Klaus Ade Johnstad

 * Regardless of whether you choose to Coyote Linux floppy on a Linux or Windows machine, the following configuration must be used. This applies to any other firewall router than Coyote Linux
 * Local interface:

{{{
     IP Address: 10.0.2.1
Netmask: 255.255.254.0
Broadcast: 10.0.3.255
Network: 10.0.2.0
}}}
Line 26: Line 28:
Dette refererer til noe av de ekstra tingene som man trenger om man vil ha tilgang fra tilbyderen Big Pond, men er ikke sikker. Er det noen som vet? his refers to some extra stuff you need if you want to access from the provider Big Pond, but are not sure. Is there anyone who knows?
Line 32: Line 34:
 * Bruk 10.0.2.2 som en syslog-tjener. Dette er ip-adressen til hovedtjener

Varsel: Siden Skolelinux/Debian-edu allerede har DHCP-tjener kjørende, må du skru av DHCP-tjeneren på egen firewall/router. Det samme gjelder alle andre maskiner som eventuelt kobles til et Skolelinux/Debian-edu-nett. Å ha to DHCP-tjenere på samme nett fører som regel bare til trøbbel

Eksisterer en ny utgave av Coyote Linux når dette leses, kan den erstatte versjon 2.24 med kommandoene over med versjonsnummeret som ble lastet ned.

 1. Etter Coyote Linux er lastet ned må filene pakkes ut. Man må være root-bruker for å pakke ut.
 * Use 10.0.2.2 as syslog server. This is the IP address of the main server

Warning: Since Skolelinux/Debian-Edu already has a DHCP server running, you must disable the DHCP server on your firewall/router. The same applies to all other machines that may be connected to a Skolelinux/Debian-Edu network. Having two DHCP servers on the same network is usually only trouble

Eksisterer en ny utgave av Coyote Linux når dette leses, kan den erstatte versjon 2.24 med kommandoene over med versjonsnummeret som ble lastet ned.

 1. After Coyote Linux is downloaded, the files must be unpacked. One must be the root user to unpack.
Line 48: Line 50:
<pre>a. Coyote floppy builder script v2.9 {{{
a. Coyote floppy builder script v2.9
Line 57: Line 60:
    Enter selection:2</pre>
Valget s
om anbefales er «1.68MB»

<pre>b. Please select the type of Internet connection that your system uses.
    Enter selection:2
}}}
The choice
recommended is «1.68MB»

{{{
b. Please select the type of Internet connection that your system uses.
Line 64: Line 69:
    3) PPP Dialup Connection\n\nEnter Selection:</pre>     3) PPP Dialup Connection\n\nEnter Selection:
}}}
Line 67: Line 73:
<pre>c. Configuring system for Ethernet based Internet connection. {{{
c. Configuring system for Ethernet based Internet connection.
Line 80: Line 87:
    Enter local network number [192.168.0.0]: 10.0.2.0</pre>
Disse nettverksinstil
ingene for lokalt nettverk må endres. Se [[#ExtraConfiguration--fwconf|A]]

 * Brukes denne utgaven av Coyote Linux fra [http://www.skolelinux.no/~kl%20%20%20%20%20aus/coyote-2.24-slx.tar.gz http://www.skolelinux.no/~klaus/coyote-2.24-slx.tar.gz] vil man se et skjermbilde med korrekte nett-instillinger:

<pre> IP Address: 10.0.2.1
    Enter local network number [192.168.0.0]: 10.0.2.0
}}}
These network sett
ings for local network must be changed. See[[#ExtraConfiguration--fwconf|A]]

 * Is this version of Coyote Linux used from [http://www.skolelinux.no/~kl%20%20%20%20%20aus/coyote-2.24-slx.tar.gz http://www.skolelinux.no/~klaus/coyote-2.24-slx.tar.gz] you will see a screen with the correct network values:

{{{
IP Address: 10.0.2.1
Line 89: Line 98:
   e. Does your Internet connection get its IP via DHCP? [y/n]:</pre>
Svar yes(y) eller no(n) i samsvar med hva som er nett-oppsettet.

Får man IP via DHCP fyller man inn følgende informasjon:

<pre> Please enter the information for your static IP configuration

e. Does your Internet connection get its IP via DHCP? [y/n]:
}}}
Answer yes(y) or no(n) in accordance with what is the network configuration.

Getting IP via DHCP, you fill in the following information:

{{{
   Please enter the information for your static IP configuration
Line 102: Line 113:
    DNS Server 2 (optional):</pre>
 * Skriv inn DHCP vertsnavn:

Vanligvis kan denne være blank
    DNS Server 2 (optional):
}}}

 * Enter your DHCP hostname:

Usually, this one can be blank
Line 109: Line 121:
Vi tror dette refererer til noen ekstra ting som kommer fra leverandøren Big Pond, men er ikke sikre. Er det noen som vet så send oss en e-post.

<pre>
h. Do you want to enable the Coyote DHCP server? [y/n]: n</pre>
Her ''må'' svaret være «n»!

<pre>i. If you don't know what a DMZ is, just answer NO\nDo you want to configure a De-Militarized Zone? [Y/N]: n</pre>
Bare velg «n»

<pre>
j. You now need to specify the module name and parameters for your
We think this refers to some extra stuff that comes from the provider Big Pond, but is not sure. Is there anyone who knows send us an email.

{{{
h. Do you want to enable the Coyote DHCP server? [y/n]: n
}}}

Here ''must'' the answer be «n»!

{{{
i. If you don't know what a DMZ is, just answer NO\nDo you want to configure a De-Militarized Zone? [Y/N]: n
}}}
Just choose &quot;n&quot;

{{{
j. You now need to specify the module name and parameters for your
Line 123: Line 140:
  Enter the module name for you local network card:</pre>
Dette er den vanskelige delen. Å vite hvilken modul som skal brukes for nettverkskorte er av og til vanskelig. Se på [[#ExtraConfiguration--clmodules|Seksjon 3.12]] for å få et overblikk over tilgjengelige moduler. Husk, bruk ikke .o på slutten av modulnavnet. Bruk bare «fornavnet» på modulen.

Mange foretrekker 3Com. Nesten alle bruker modulen '''3c59x'''.

<pre>k. The default language of the Coyote Web Administrator is English
    Do you like to configure a different language ? [Y/N]: n</pre>
Bruk engelsk. Det er mye enklere å få hjelp. Søk gjerne i Google for å finne løsning på problemer.

<pre>l. Syslog server address:</pre>
Her kan man bruke hovedtjener som syslog-tjener. Bruk 10.0.2.2

 1. Du må sette inn en floppydisk i maskinen. Husk å skru av skrivebeskyttelsen. Det tar et par minutter å skrive til disketten.
 1. Vær sikker på at det ikke kommer noen feilmeldinger til ukjente NIC-moduler som dette:

<pre> Checking module deps for (wrong,bad)...
  Enter the module name for you local network card:
}}}
This is the tricky part. Knowing which module to use for network cards is sometimes difficult. See [[#ExtraConfiguration--clmodules|Section 3.12]] to get an overview of the available modules. Remember to not use .o at the end of the module name. Use only &quot;first name&quot; on the module.

Many prefer 3Com. Almost all use this module '''3c59x'''.

{{{
k. The default language of the Coyote Web Administrator is English
    Do you like to configure a different language ? [Y/N]: n
}}}
Use English. It is much easier to get help. Search Google to find solution to problems.

{{{
l. Syslog server address:
}}}
Here you can use the main server as syslog server. Use 10.0.2.2

 1. You must insert a floppy disk in the machine. Remember to turn the write protection. It takes a few minutes to write to the disk.
 1. Be sure it does not get any error messages to unknown NIC modules, like this:

{{{
    Checking module deps for (wrong,bad)...
Line 141: Line 164:
    Unable to copy module (drivers/wrong.o): No such file or directory</pre>
Vær s
ikker på at man får noe lignende dette isteden:

<pre> Checking module deps for (e100,3c59x)...
    Module 3c59x dep =
    Module e100 dep =
    Copying module: drivers/e100.o
    Copying module: drivers/3c59x.o</pre>
===
Løsning 2 Lag en Coyote Linux-diskett på en Windows-maskin ===

Å lager du en diskett på en Windows-maskin er nesten det samme som på Linux.

Last ned kilde
filene for Windows. De kan hentes fra [http://www.coyotelinux.com/downloads/channel.php?ChannelID=5 Disk Creation Wizard v2.24.0]
    Unable to copy module (drivers/wrong.o): No such file or directory
}}}
Be sure you get something l
ike this instead:

{{{
Checking module deps for (e100,3c59x)...
Module 3c59x dep =
Module e100 dep =
Copying module: drivers/e100.o
Copying module: drivers/3c59x.o
}}}
=== Solution 2 Create a Coyote
Linux Floppy on a Windows machine ===

To create a floppy on a Windows machine is done almost the same way as on
Linux.

Download the source files for
Windows. They can be obtained from [http://www.coyotelinux.com/downloads/channel.php?ChannelID=5 Disk Creation Wizard v2.24.0]
Line 161: Line 187:
'''Figur 3-3. Lokalt nettverksoppsett av LAN''' '''Figure 3-3. Local LAN network setup'''
Line 165: Line 191:
Fyll inn nødvendig informasjon om nettverket her: Se [[#ExtraConfiguration--fwconf|A]]

Fyll ut de rette IP-adressene og nettmaske (Netmask) gjør at Coyote Linux vil gi korrekt beregning av kringkastingsadresse (Broadcast) og nettadresse (Network)

'''Figur 3-4. Legg inn passord på Coyote Linux-disketten'''
Fill in necessary network information here: See [[#ExtraConfiguration--fwconf|A]]

Fill in the correct IP address and subnet mask (Netmask) and Coyote Linux will give the correct calculation of broadcast address (Broadcast) and URL (Network)

'''Figure 3-4. Insert a password on the Coyote Linux Floppy'''
Line 173: Line 199:
Uten dette passordet kan du ikke logge inn Coyote Linux ved en senere anledning. Se [[#ExtraConfiguration--cllogin|Seksjon 3.6]]

'''Figur 3-5. Syslog-tjener'''
Without this password you can't log into the Coyote Linux on a later occasion. See [[#ExtraConfiguration--cllogin|Section 3.6]]

'''Figur 3-5. Syslog-server'''
Line 179: Line 205:
La feltet stå blankt, eller se [[#ExtraConfiguration--clsyslog|2.l]]

'''Figur 3-6. Type Internett-tilknytning (WAN)'''
Leave the field blank, or look at [[#ExtraConfiguration--clsyslog|2.l]]

'''Figure 3-6. Type of Internet connection (WAN)'''
Line 185: Line 211:
Velg hva som passer for deg. Har du tilgang til DCHP-tjener, som er svært sannsynlig, da trenger du ikke mer informasjon.

'''Figur 3-7. Fast IP-oppsett'''
Choose what suits you. Do you have access to DHCP server, which is very likely, then you do not need more information.

'''Figure 3-7. Firm IP configuration'''
Line 191: Line 217:
Har du en fast adresse, fyll ut de passende verdier her.

'''Figur 3-8. Ikke skrup på Coyote Linux DHCP-tjener!'''
Do you have a fixed address, fill in the appropriate values here.

'''Figure 3-8. Do not enable the Coyote Linux DHCP server!'''
Line 197: Line 223:
Ikke skru på Coyote Linux DHCP-tjener. Det er allerede en som kjører på [[#ExtraConfiguration--mainserver|hovedtjener]]

'''Figur 3-9. Velg en drivermodul til nettverkskortet (NIC)'''
Do not turn on the Coyote Linux DHCP server. There is already one running on [[#ExtraConfiguration--mainserver|main server]]

'''Figure 3-9. Select a driver module for the network card (NIC)'''
Line 203: Line 229:
Dra og slipp for å velge riktig nettverkskort på Coyote Linux-maskinen.

I dette bestemte skjermbildet brukes modulen for 3Com på LAN-siden av nettet (Skolelinux), og Intel pro 100 kort for WAN-tilkoblingen (Internett).

'''Figur 3-10. Velg språk'''
Drag and drop to choose the correct network card at the Coyote Linux machine.

This particular screen uses the module for 3Com on the LAN side of the grid (Debian Edu's) and Intel pro 100 card for WAN (Internet) connection.

'''Figure 3-10. Select language'''
Line 211: Line 237:
Ønsker du å god støtte på Internett, velge engelsk.

'''Figur 3-11. Lag disken'''
If you want to get good support from the Internet, choose English.

'''Figure 3-11. Make the disc'''
Line 217: Line 243:
Plasser en floppydisk i diskettstasjonen, og trykk «Next».

=== Unntakshåndtering ===

Vårt klare råd er å lage minst 2 kopier av floppydisken. Det er kjekt å et par kopier klar om noe skulle skje.
Place a floppy disk in the disc station and press 'Next'.

=== Hadling of exceptions ===

Our clear advice is to make at least two copies of the floppy disk. It is nice to a couple copies ready if anything should happen.
Line 227: Line 253:
=== Oppdater konfigurasjonsdatabase ===

== Enkel brannmur med CD ==

Brukertilfelle: For å komme igang med Skolelinux trenger vi og lage en enkel brannmur. Hensikten er å dele Skolelinux-nettet fra det andre nettet som er satt opp.

Hovedforfatter Klaus Ade Johnstad
=== Update configuration database ===

== Simple firewall with CD ==

User Case: To get started with Debian Edu's we need to make a simple firewall. The purpose is to divide Debian Edu's network from the second network that is set up.

Main author Klaus Ade Johnstad
Line 237: Line 263:
Coyote Linux er et produkt i stadig utvikling og vedlikehold. Akkurat som Skolelinux/Debian-edu. Det betyr at nye versjoner blir utgitt stadig vekk, med nye funksjoner og sikkerhetsrettelser. Spesielt grunnet sikkerhetsfikser burde du alltid bruke nyeste stabile utgave Coyote Linux

Siden Coyote Linux kjøer kun fra en floppydisk så er det ikke noe system å oppgradere. Man må lage en ny floppy som beskrevet i [[#ExtraConfiguration--makefloppy|Seksjon 3.3]]. For å gjøre denne prosessen så enkel som mulig er det noen ting å huske på.

 1. Finn ut hva slags nettverkskort du har. Om dette er ukjent kan man bruke kommandoen '''lsmod''' for å liste alle lastede moduler (drivere) som er i bruk. Kanskje dette vil gi en ide om hva slags nettverskort som er i bruk.

<pre>coyote# lsmod
Coyote Linux is a product in constant development and maintenance. Just like Skolelinux / Debian-edu. Meaning that new versions are released constantly, with new features and security fixes. Especially due to security fixes, you should always use the latest stable version of Coyote Linux

Since Coyote Linux runs solely from floppy, there is no system to upgrade. You must create a new floppy as described in [[#ExtraConfiguration--makefloppy|Section 3.3]]. To make this process as simple as possible, there are some things to remember.

 1. Find out what kind of network you have. If this is unknown, one can use the command '''lsmod''' to list all loaded modules (drivers) in use. Maybe this will give an idea of what kind of network cards in use.

{{{
coyote# lsmod
Line 258: Line 285:
ip_conntrack_ftp 3440 1</pre>
I denne listen med moduler som er lastet er nettverkskortet 3Com509 på plass to ganger. For en liste med tilgjengelige moduler, se på

Det vil være best å skrive ned på selve maskinen hva slags nettverkskort som er i den.

 1. Hva slags «port forwarding» er det?

Informasjon om «port forwarding»-reglene, om det er laget noen, er i fila <code>/etc/coyote/portforwards</code>

<pre> coyote# more /etc/coyote/portforwards\nport Y 10.0.2.2 tcp 2333 22 # Example - Secondary SSH</pre>
=== Unntakshåndtering ===

=== Verification ===

=== Oppdater konfigurasjonsdatabase ===

== Oppstart av Coyote brannmur ==

Brukertilfelle: Etter enkel brannmur er installert skal den installeres i nettet og virke.
ip_conntrack_ftp 3440 1
}}}
In this list of modules loaded for the network card 3com509 in place twice. For a list of available modules, look at

It will be best to write down at the machine itself what kind of network card is are in it.

 1. What kind of &quot;port forwarding&quot; is it?

Information about the &quot;port forwarding&quot; rules, if you have made any, is in the file`/etc/coyote/portforwards`

{{{
   coyote# more /etc/coyote/portforwards\nport Y 10.0.2.2 tcp 2333 22 # Example - Secondary SSH
}}}
=== Hadling of exceptions ===

=== Verification ===

=== Update configuration database ===

== Starting the Coyote firewall ==

User case: After a simple firewall is installed, it shall be installed in the network and be effective.
Line 282: Line 312:
Det er to network card i Coyote Linux, en (LAN) er tilkoblet til Skolelinux/Debian-edu-tjeneren, den andre er koblet med en krysset kabel, eller via en sitsj til et annet nett (WAN). Noen ganger kan det være litt vanskelig å bestemme hvilke network card som er koblet hvor, spesielt om de begge er koblet til nett med lik adresse. Fremgangsmåten vi bruker for å bestemme hvilket kort som går hvor, er å bruke krysset kabel og først koble denne til network card i Skolelinux/Debian-edu-hovedtjener.

 1. Først starter man Coyote Linux uten noen kabel til network card
 1. Så brukes den kryssede kabelen for å koble Coyote Linux med Skolelinux/Debian-edu-hovedtjener (vær sikker på at den går i nettverkskortet merket eth0 om hovedtjener er en kombinert tjener).
 1. Logg inn på hovedtjener. Forsøk å bruke '''pinge'''l Coyote Linux-maskinen. Bruk kommandoen '''ping -c10 10.0.2.1''', eller alternativt forsøk å pinge hovedtjener fra Coyote Linux med kommandoen '''ping -c10 10.0.2.2'''.
 1. Da får du et svar som dette om det virker:

<pre>ping -c10 10.0.2.1
There are two network cards in Coyote Linux, one (LAN) is connected to the Skolelinux/Debian-edu server, the other is connected with a crossed cable, or via a switch to another network (WAN). Sometimes it can be a bit difficult to decide which network card is which, especially if they are both connected to the same address. The method we use to determine which card is which, is to use a crossed cable and connect it to the network card in the Skolelinux/Debian-edu main server.

 1. First you start Coyote Linux without any cable network card
 1. Then use the crossed cable to connect Coyote Linux with the Skolelinux / Debian-edu main server (make sure it goes to the NIC labeled eth0 if the main server is a combined server).
 1. Login to the main server. Try to use '''pinge'''l the Coyote Linux machine. Use the command '''ping -c10 10.0.2.1''', or alternatively, try to ping the main server from Coyote Linux command '''ping -c10 10.0.2.2'''.
 1. Then you get a response like this if it works:

{{{
ping -c10 10.0.2.1
Line 293: Line 324:
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.3 ms</pre>
Da har du funnet network card på Coyote Linux som må merkes LAN. Da vet vi at den andre network card er WAN. Denne fremgangsmåten vil bare virke sålenge network card-et på LAN-et er satt opp riktig. Som vist under oppstarten på linen

<pre>LAN network: UP</pre>
=== Er normalt det som vises ===

<pre>WAN network:
    down</pre>
Siden du har startet uten noen kabler i network card-en.

Når det er bestemt hvilken rolle det er for hver av network card-ene, da kan man omstarte brannmuren med alle kablene på plass.

Forskjellige navn på network card-ene

De to network card-ene har fote forskjellige navn i Coyote Linux. Det blir litt forvirrende og lite konsistent. Her følger en oversikt:

De forskjellige navn brukt på network cards i Coyote Linux

||''Denne går til eksisterende nett''||''Internett''||''Eth1''||''WAN''||
||Denn går til Skolelinux-nettet||LAN network||Eth0||LAN||

Start Coyote Linux-maskinen omigjen og vær sikker på at floppydisken til Coyote Linux står i diskettstasjonen. Pass også på at maskinen er satt opp til å starte fra floppydisk.
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.3 ms
}}}
Then you have found the network card on the Coyote Linux that must be labeled LAN. Then we know that the other network card is WAN. This procedure will only work as long as the network cards on LAN is set up properly. As shown during startup on the line

{{{
LAN network: UP
}}}
=== What is shown is normally ===

{{{
WAN network:
down
}}}
Since you have started without any cables in the network card.

Når det er bestemt hvilken rolle det er for hver av network card-ene, da kan man omstarte brannmuren med alle kablene på plass.

Forskjellige navn på network card-ene

De to network card-ene har fote forskjellige navn i Coyote Linux. Det blir litt forvirrende og lite konsistent. Her f√∏lger en oversikt:

De forskjellige navn brukt på network cards i Coyote Linux

||''Denne går til eksisterende nett''||''Internett''||''Eth1''||''WAN''||
||Denn går til Skolelinux-nettet||LAN network||Eth0||LAN||

Start Coyote Linux-maskinen omigjen og vær sikker på at floppydisken til Coyote Linux står i diskettstasjonen. Pass også på at maskinen er satt opp til å starte fra floppydisk.
Line 320: Line 356:
Du kan logge inn. Bruk brukernavnet «root» og passordet som ble bestemt når floppydisken ble laget (om dette ble gjort fra Windows). Eller trykk '''Enter''' (tomt passord) for innlogging på disketten laget med Linux

Notat: Det er vanlig at det ikke følger med noen tilbakemelding når man trykker passord i et Linux-system. Dette er for å avsløre så lite som mulig om passordet.

=== Unntakshåndtering ===
Du kan logge inn. Bruk brukernavnet «root» og passordet som ble bestemt når floppydisken ble laget (om dette ble gjort fra Windows). Eller trykk '''Enter''' (tomt passord) for innlogging på disketten laget med Linux

Notat: Det er vanlig at det ikke følger med noen tilbakemelding når man trykker passord i et Linux-system. Dette er for å avsløre så lite som mulig om passordet.

=== Hadling of exceptions ===
Line 330: Line 366:
Når du har kommet inn, trykk «c» for å få statusen til nettverket. I tilfelle det er et problem: N√•r du har kommet inn, trykk ¬´c¬ª for √• f√• statusen til nettverket. I tilfelle det er et problem:
Line 336: Line 372:
Om alt har gått bra vil begge være «oppe»

Q: [[#ExtraConfiguration--AEN698|Det ser ut som network card (LAN) som går til Skolelinux/Debian-edu-nettet ikke virker: DOWN]]
Om alt har gått bra vil begge være «oppe»

Q: [[#ExtraConfiguration--AEN698|Det ser ut som network card (LAN) som går til Skolelinux/Debian-edu-nettet ikke virker: DOWN]]
Line 342: Line 378:
Q: [[#ExtraConfiguration--AEN724|Vi har satt opp brannmurer med mange forskjellige nettverkskort og driver-moduler for mange network card. Vi har til gode å finne noe som ikke virker riktig.]]

'''Q:'''Det ser ut som network card (LAN) som går til Skolelinux/Debian-edu-nettet ikke virker: DOWN
Q: [[#ExtraConfiguration--AEN724|Vi har satt opp brannmurer med mange forskjellige nettverkskort og driver-moduler for mange network card. Vi har til gode å finne noe som ikke virker riktig.]]

'''Q:'''Det ser ut som network card (LAN) som går til Skolelinux/Debian-edu-nettet ikke virker: DOWN
Line 352: Line 388:
 1. Du bruker en tilkobling med feil Internett-tilkobling. Så du må ta en titt på ny på [[#ExtraConfiguration--clconnectiontype|2.b]]

Om du har en tilkobling med en adresse tildelt av DHCP, som ikke er statisk. Da må det være en fysisk tilkobling med en nettverkskabel mellom Coyote Linux og nettkontakten.
 1. Du bruker en tilkobling med feil Internett-tilkobling. S√• du m√• ta en titt p√• ny p√• [[#ExtraConfiguration--clconnectiontype|2.b]]

Om du har en tilkobling med en adresse tildelt av DHCP, som ikke er statisk. Da må det være en fysisk tilkobling med en nettverkskabel mellom Coyote Linux og nettkontakten.
Line 358: Line 394:
Du bør forsøke å logge inn på Coyote Linux og velge '''q) quit''' for å gå ut av Coyote Linux-menyen. Så bør du kjøre kommandoen Du b√∏r fors√∏ke √• logge inn p√• Coyote Linux og velge '''q) quit''' for √• g√• ut av Coyote Linux-menyen. S√• b√∏r du kj√∏re kommandoen
Line 362: Line 398:
bruk så '''mellomrom''' for å bla. Se på referansene til '''eth0''' og '''eth1'''. Se på [[#ExtraConfiguration--clnicnames|Forskjellige navn på network card-ene]] for en påminnelse om hva eth0 og eth1 betyr. Det er vanligvis en indikator for hva problemet er.

'''Q:'''Vi har satt opp brannmurer med mange forskjellige nettverkskort og driver-moduler for mange network card. Vi har til gode å finne noe som ikke virker riktig.

'''A:'''Har du sett på dette nettstedet for mer informasjon om network card og passende driver-moduler for Coyote Linux? [http://www.dalantech.com/ http://www.dalantech.com]

=== Verification ===

Brannmuren virker om du kommer ut på Internett via nettleseren på hovedtjener eller en tilkoblet klient.

=== Oppdater konfigurasjonsdatabase ===
bruk så '''mellomrom''' for å bla. Se på referansene til '''eth0''' og '''eth1'''. Se på [[#ExtraConfiguration--clnicnames|Forskjellige navn på network card-ene]] for en påminnelse om hva eth0 og eth1 betyr. Det er vanligvis en indikator for hva problemet er.

'''Q:'''Vi har satt opp brannmurer med mange forskjellige nettverkskort og driver-moduler for mange network card. Vi har til gode å finne noe som ikke virker riktig.

'''A:'''Har du sett på dette nettstedet for mer informasjon om network card og passende driver-moduler for Coyote Linux? [http://www.dalantech.com/ http://www.dalantech.com]

=== Verification ===

Brannmuren virker om du kommer ut på Internett via nettleseren på hovedtjener eller en tilkoblet klient.

=== Update configuration database ===
Line 376: Line 412:
Brukertilfelle: Vi trenger å endre innstillingene i brannmuren. Brannmuren står innelåst på datarommet. Kan jeg gjøre endringen over nettverket. Brukertilfelle: Vi trenger √• endre innstillingene i brannmuren. Brannmuren st√•r innel√•st p√• datarommet. Kan jeg gj√∏re endringen over nettverket.
Line 382: Line 418:
Coyote Linux har en pen og et velfungerende administrasjonsverktøy via en nettside. Her kan man gjøre det meste. Skriv [http://10.0.2.1:8180/ http://10.0.2.1:8180] i adressefeltet til nettleseren. Adressen vil gi vev-administrasjon av Coyote Linux. Klikk på lenken, og skriv brukernavnet '''root''' og passordet du har laget for brannmuren. Coyote Linux har en pen og et velfungerende administrasjonsverkt√∏y via en nettside. Her kan man gj√∏re det meste. Skriv [http://10.0.2.1:8180/ http://10.0.2.1:8180] i adressefeltet til nettleseren. Adressen vil gi vev-administrasjon av Coyote Linux. Klikk p√• lenken, og skriv brukernavnet '''root''' og passordet du har laget for brannmuren.
Line 388: Line 424:
Alle valg og innstillinger kan gjøres i Main Menu på venstresiden. Alle valg og innstillinger kan gj√∏res i Main Menu p√• venstresiden.
Line 395: Line 431:
Å velge denne gir status for network card-er, IP-adressene som er på plass, oppetid til Coyote Linux, lst og lignende. √Ö velge denne gir status for network card-er, IP-adressene som er p√• plass, oppetid til Coyote Linux, lst og lignende.
Line 399: Line 435:
Her har du mulighet til å endre oppsettet til LAN network card. Det er denne som går til Skolelinux/Debian-edu-nettet. Behold verdiene som de er. Viser til [[#ExtraConfiguration--fwconf|A]].

Varsel: Ikke gjør endringer her! Å gjøre det kan redusere ytelsen til Skolelinux/Debian-edu-nettet

&lt; FIXME: Bør vise inneholdet av change_ip_setup her, senere&gt;
Her har du mulighet til å endre oppsettet til LAN network card. Det er denne som går til Skolelinux/Debian-edu-nettet. Behold verdiene som de er. Viser til [[#ExtraConfiguration--fwconf|A]].

Varsel: Ikke gj√∏r endringer her! √Ö gj√∏re det kan redusere ytelsen til Skolelinux/Debian-edu-nettet

&lt; FIXME: B√∏r vise inneholdet av change_ip_setup her, senere&gt;
Line 407: Line 443:
Her har man muligheten til å endre veridene i WAN network card til det som går til Internett. Har du fått en ny Internett-leverandør, eller endrer dynamisk IP med DHCP til fast IP-adresse, så er dette stedet å endre informasjonen uten behov av å lage ny Coyote Linux-floppy fra bunnen av. Se [[#ExtraConfiguration--clconnectiontype|2.b]] Her har man muligheten til √• endre veridene i WAN network card til det som g√•r til Internett. Har du f√•tt en ny Internett-leverand√∏r, eller endrer dynamisk IP med DHCP til fast IP-adresse, s√• er dette stedet √• endre informasjonen uten behov av √• lage ny Coyote Linux-floppy fra bunnen av. Se [[#ExtraConfiguration--clconnectiontype|2.b]]
Line 411: Line 447:
Dette gir muligheten til å sette opp DHCP-tjener som en del av Coyote Linux Dette gir muligheten til √• sette opp DHCP-tjener som en del av Coyote Linux
Line 415: Line 451:
Her kan man skru på og av tjenester som navnetjener (DNS), ssh og vev-admin. Her kan man skru p√• og av tjenester som navnetjener (DNS), ssh og vev-admin.
Line 419: Line 455:
Her kan man endre og skru på port forwarding i Coyote Linux. Dette er en kjekk funksjon i et Skolelinux/Debian-edu-nett. Siden Coyote Linux stopper og blokkerer de fleste tilkoblinger som f.eks. ssh, er det kjekt å bruke port forwarding. Dette er en måte å slippe ssh-tilknytninger gjennom Coyote Linux til et Skolelinux/Debian-edu-nettverk. Her kan man endre og skru p√• port forwarding i Coyote Linux. Dette er en kjekk funksjon i et Skolelinux/Debian-edu-nett. Siden Coyote Linux stopper og blokkerer de fleste tilkoblinger som f.eks. ssh, er det kjekt √• bruke port forwarding. Dette er en m√•te √• slippe ssh-tilknytninger gjennom Coyote Linux til et Skolelinux/Debian-edu-nettverk.
Line 423: Line 459:
<pre> Yes TCP Any 22 10.0.2.2 22 No SSH straight into Mainserver</pre>
alle ssh-tilkytninger som kommer til Coyote Linux vil bli videresendt til Skolelinux/Debian-edu hovedtjener. Du må bestemme om dette er ønsket.
{{{
Yes TCP Any 22 10.0.2.2 22 No SSH straight into Mainserver
}}}

alle ssh-tilkytninger som kommer til Coyote Linux vil bli videresendt til Skolelinux/Debian-edu hovedtjener. Du må bestemme om dette er ønsket.
Line 433: Line 471:
Her kan man sette opp begrensninger på nettkapasiteten Her kan man sette opp begrensninger p√• nettkapasiteten
Line 437: Line 475:
Her kan man endre root-passordet Coyote Linux, også kjent som system-passordet. Dette er på samme måte som å bruke kommandolinja [[#ExtraConfiguration--cllogin|Seksjon 3.6]]. Her kan man endre root-passordet Coyote Linux, ogs√• kjent som system-passordet. Dette er p√• samme m√•te som √• bruke kommandolinja [[#ExtraConfiguration--cllogin|Seksjon 3.6]].
Line 443: Line 481:
 * Diagnoseverktøy

Her finner man nyttige verktøy som ping, testing av porter (gateway), testing av navnetjener (DNS), og status for nettverket.

 * Backup nå

Er det gjort endringer Coyote Linux ''må'' disse lagres på disketten. Ved å velge Main Menu i Coyote Linux så kan man velge å lagre oppsettet. Alternativet er at alle endringer går tapt ved omstart av Coyote Linux.
 * Diagnoseverkt√∏y

Her finner man nyttige verkt√∏y som ping, testing av porter (gateway), testing av navnetjener (DNS), og status for nettverket.

 * Backup n√•

Er det gjort endringer Coyote Linux ''må'' disse lagres på disketten. Ved å velge Main Menu i Coyote Linux så kan man velge å lagre oppsettet. Alternativet er at alle endringer går tapt ved omstart av Coyote Linux.
Line 453: Line 491:
Når man trenger å starte Coyote Linux på nytt kan dette gjøres fra «Main Menu». Når man velger omstart må dette bekreftes. N√•r man trenger √• starte Coyote Linux p√• nytt kan dette gj√∏res fra ¬´Main Menu¬ª. N√•r man velger omstart m√• dette bekreftes.
Line 459: Line 497:
=== Unntakshåndtering ===

=== Verification ===

=== Oppdater konfigurasjonsdatabase ===
=== Hadling of exceptions ===

=== Verification ===

=== Update configuration database ===
Line 467: Line 505:
Brukertifelle: Ønsker å sette opp en god DHCP-tjener med høy stabilitet uavhengig av operativsystem i nettverket. Varsel: vanlig DHCP-tjener i et ikke-Skolelinux/Debian-edu-nettverk Brukertifelle: √ònsker √• sette opp en god DHCP-tjener med h√∏y stabilitet uavhengig av operativsystem i nettverket. Varsel: vanlig DHCP-tjener i et ikke-Skolelinux/Debian-edu-nettverk
Line 471: Line 509:
Coyote Linux er en god løsning om man bare trenger en DHCP-tjener på nettverket uavhengig av hva slags maskiner som brukes, være seg Linux, Windows eller Mac.

Den eneste tingen som må konfigureres anderledes, er å skru på DHCP-tjeneren. &lt; FIXME: lag lenke til skjermbilde&gt;

En kort oppsummering om å gjøre om Coyote Linux til DHCP-tjener:
Coyote Linux er en god løsning om man bare trenger en DHCP-tjener på nettverket uavhengig av hva slags maskiner som brukes, være seg Linux, Windows eller Mac.

Den eneste tingen som må konfigureres anderledes, er å skru på DHCP-tjeneren. &lt; FIXME: lag lenke til skjermbilde&gt;

En kort oppsummering om å gjøre om Coyote Linux til DHCP-tjener:
Line 479: Line 517:
 * Husk å svar «Yes» på spørsmålet «Do you want to enable the Coyote DHCP-server [y/n]:»
 * Straks en DHCP-tjener kjører på Coyote Linux, må man sannsynligvis bruke en annen adresse å logge på den, om man ikke endret noe på LAN-oppsettet:

<pre>Configuring system for Ethernet based Internet connection
 * Husk √• svar ¬´Yes¬ª p√• sp√∏rsm√•let ¬´Do you want to enable the Coyote DHCP-server [y/n]:¬ª
 * Straks en DHCP-tjener kj√∏rer p√• Coyote Linux, m√• man sannsynligvis bruke en annen adresse √• logge p√• den, om man ikke endret noe p√• LAN-oppsettet:

{{{
Configuring system for Ethernet based Internet connection
Line 493: Line 532:
Would you like to change these settings? [Y/N]: n</pre>
bør du bruke adressen 192.168.0.1 i steden for 10.0.2.1 når man logger inn på Coyote Linuxs vev-administrasjon. Se [[#ExtraConfiguration--clgui|Seksjon 3.7]] og

'''Ny adresse i dette tilfellet er:'''
Would you like to change these settings? [Y/N]: n
}}}
så
bør du bruke adressen 192.168.0.1 i steden for 10.0.2.1 når man logger inn på Coyote Linuxs vev-administrasjon. Se [[#ExtraConfiguration--clgui|Seksjon 3.7]] og

'''In this case the new address is:'''
Line 503: Line 543:
=== Oppdater konfigurasjonsdatabase ===

== Coyote brannmur og Internett-operatører ==

Brukertilfelle: Vi har en brannmur med Coyote Linux. Lar den seg koble til vår Internett-leverandør?
=== Update configuration database ===

== Coyote brannmur og Internett-operat√∏rer ==

Brukertilfelle: Vi har en brannmur med Coyote Linux. Lar den seg koble til vår Internett-leverandør?
Line 511: Line 551:
Notat: Det har enda ikke vært en situasjon hvor Coyote ikke virker mot Internett-leverandører i Norge. Fortell oss om du har erfart problemer med en. Notat: Det har enda ikke v√¶rt en situasjon hvor Coyote ikke virker mot Internett-leverand√∏rer i Norge. Fortell oss om du har erfart problemer med en.
Line 519: Line 559:
 * Utdanningsetaten i Oslo (The Department of Education). Ikke testet på skoler koblet til Simens sin InnsIKT-løsning for Oslo-skolene

Grunnet anderledes nettverkspolitikk på Utdanningsetaten i Oslo ''må'' man gjøre følgende endringer på [[#ExtraConfiguration--mainserver|hovedtjeneren]]:

Endre følgende i filen <code>/etc/bind/named.conf</code> [[#ExtraConfiguration--FTN.AEN983|[5]]]

<pre> // forwarders {
 * Utdanningsetaten i Oslo (The Department of Education). Ikke testet p√• skoler koblet til Simens sin InnsIKT-l√∏sning for Oslo-skolene

Grunnet anderledes nettverkspolitikk på Utdanningsetaten i Oslo ''må'' man gjøre følgende endringer på [[#ExtraConfiguration--mainserver|hovedtjeneren]]:

Endre f√∏lgende i filen `/etc/bind/named.conf` [[#ExtraConfiguration--FTN.AEN983|[5]]]

{{{
// forwarders {
Line 532: Line 573:
        // };</pre>         // };
}}}
Line 535: Line 577:
<pre> forwarders { {{{
forwarders {
Line 542: Line 585:
           };</pre>
Det betyr å fjerne kommentator-me
rker (#) foran «forwarders».

Gjør du ikke dette vil man ikke være i stand til å koble utstyret til Internett som skyldes problemer med navnetjeneren (DNS) hos Utdanningsetaten i Oslo. Driftspersonalet vil også engasjere flere til å få dette endret til slik etaten vil ha det.

Etter endringene er lagt inn i <code>/etc/bind/named.conf</code> må man omstarte bind med '''/etc/init.d/bind9 restart'''
           };
}}}
This mean to remove the comment ma
rker (#) in front of &quot;forwarders&quot;.

Gjør du ikke dette vil man ikke være i stand til å koble utstyret til Internett som skyldes problemer med navnetjeneren (DNS) hos Utdanningsetaten i Oslo. Driftspersonalet vil også engasjere flere til å få dette endret til slik etaten vil ha det.

After the change is inserted in `/etc/bind/named.conf` one need to restart bind with '''service bind9 restart'''
Line 550: Line 594:
 * Høgskolen i Oslo (Oslo College)

Her må man gjøre samme bind-endringer som for Utdanningsetaten i Oslo.

=== Unntakshåndtering ===

=== Verification ===

=== Oppdater konfigurasjonsdatabase ===

== Støtte for nettverkskort i brannmuren ==

Brukertilfelle: Er de to nettverkskortene vi har i maskinen støttet av Coyote?
 * Oslo University College (H√∏gskolen i Oslo)

Her må man gjøre samme bind-endringer som for Utdanningsetaten i Oslo.

=== Hadling of exceptions ===

=== Verification ===

=== Update configuration database ===

== Support for network cards in the firewall ==

Use case: Are the two network cards in the machine supported by Coyote?
Line 566: Line 610:
Dette er en liste med moduler som følger med Coyote Linux. Alle driver-moduler for network carder er listet opp.

<pre>tjener:~/coyote# ls data/kernel/drivers/
This is a list of modules included in Coyote Linux. All driver modules for network cards are listed.

{{{
tjener:~/coyote# ls data/kernel/drivers/
Line 598: Line 643:
epic100.o ne2k-pci.o</pre>
=== Unntakshåndtering ===

=== Verification ===

=== Oppdater konfigurasjonsdatabase ===
epic100.o ne2k-pci.o
}}}

=== Hadling of exceptions ===

=== Verification ===

=== Update configuration database ===
Line 613: Line 659:
Nettverkskot med typebetegnelsen 3c509 fra 3Com har vært en svært populær serie. Flere har Coyote Linux med slike nettverkskort produsert i f.eks. 1989, snart 20 år siden. Vi har kjørt disse kortene i tre år med Coyote brannmur uten problemer. Straks man har fått kortene opp å kjøre, vil de sannsynligvis kjøre i lang tid. Men det er noen ganger vanskelig å få kortene til å virke. Dette er fordi de har ISA-buss. Det betyr at viktige adresser (IO) og avbruddsmeldinger (IRQ) må håndteres manuelt. Dette gjøres helt automatisk med PCI-kort. Men bruker man ISA-kort krever det ekstra innsats. IO og IRQ på disse kortene kan håndteres av et gammelt DOS-program. Dette kan være litt vanskelig å få tak i, siden dette er nesten 20 år gammel programvare.

DOS-programmet for oppsett kalles <code>3c5x9cfg.exe</code>, og det brukes på følgende måte:
Nettverkskot med typebetegnelsen 3c509 fra 3Com har vært en svært populær serie. Flere har Coyote Linux med slike nettverkskort produsert i f.eks. 1989, snart 20 år siden. Vi har kjørt disse kortene i tre år med Coyote brannmur uten problemer. Straks man har fått kortene opp å kjøre, vil de sannsynligvis kjøre i lang tid. Men det er noen ganger vanskelig å få kortene til å virke. Dette er fordi de har ISA-buss. Det betyr at viktige adresser (IO) og avbruddsmeldinger (IRQ) må håndteres manuelt. Dette gjøres helt automatisk med PCI-kort. Men bruker man ISA-kort krever det ekstra innsats. IO og IRQ på disse kortene kan håndteres av et gammelt DOS-program. Dette kan være litt vanskelig å få tak i, siden dette er nesten 20 år gammel programvare.

DOS-programmet for oppsett kalles `3c5x9cfg.exe`, og det brukes på følgende måte:
Line 618: Line 664:
 1. Straks maskinen er startet med DOS, sett inn en diskett med programmet <code>3c5x9cfg.exe</code>. Kjør programmet 3c5x9cfg.exe fra kommandolinja i DOS.
 1. Straks 3c5x9cfg.exe er startet, så kan hver av 3c509 network cardene settes opp med valget «auto»

<code>3c5x9cfg.exe</code> finner man hos Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg: [http://www.urz.uni-heidelberg.de/Netzdienste/nm/misc/3comnic/ ]
 1. As soon as the machine is booted using DOS, insert a diskett with the program <code>3c5x9cfg.exe</code>. Run the program 3c5x9cfg.exe from the command line in DOS.
 1. When 3c5x9cfg.exe is started, each of the 3c509 network cards can be configured with the &quot;auto&quot; option

`3c5x9cfg.exe` can be found at Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg: [http://www.urz.uni-heidelberg.de/Netzdienste/nm/misc/3comnic/ ]
Line 625: Line 671:
=== Unntakshåndtering ===

Varsel: Flere rapporter viser at det er problemer med å bruke to 3c509-kort på samme maskin om ett av kortene er av combo-typen. Det er en korttype med forskjellige typer nettverkskontakter.
=== Hadling of exceptions ===

Varsel: Flere rapporter viser at det er problemer med å bruke to 3c509-kort på samme maskin om ett av kortene er av combo-typen. Det er en korttype med forskjellige typer nettverkskontakter.
Line 633: Line 679:
=== Oppdater konfigurasjonsdatabase ===

== Nyttige linker om brannmuren Coyote ==

Brukertilfelle: Jeg har ikke fått nok hjelp om bruk av brannmuren på disse sidene. Hvor får jeg mere hjelp?
=== Update configuration database ===

== Useful links about the Coyote firewall ==

Brukertilfelle: Jeg har ikke fått nok hjelp om bruk av brannmuren på disse sidene. Hvor får jeg mere hjelp?
Line 644: Line 690:
 * [http://www.vortech.net/phorums/list.php?8 Coyote Linux brukerforum, høy aktivitet]
 * [http://www.coyotelinux.com/faq Coyote Linux, FAQ, velg 2.x - General]
 * [http://rzero.com/coyote/faq.html En annen FAQ av Todd VerBeek]

=== Unntakshåndtering ===

=== Verification ===

=== Oppdater konfigurasjons
database ===
 * [http://www.vortech.net/phorums/list.php?8 Coyote Linux user forum, high activity]
 * [http://www.coyotelinux.com/faq Coyote Linux, FAQ, choose 2.x - General]
 * [http://rzero.com/coyote/faq.html Another FAQ by Todd VerBeek]

=== Hadling of exceptions ===

=== Verification ===

===
Update configuration database ===
Line 656: Line 702:
Brukertilfelle: Hva ønskes konfigurert Brukertilfelle: Hva √∏nskes konfigurert
Line 660: Line 706:
=== Unntakshåndtering ===

=== Verification ===

=== Oppdater konfigurasjonsdatabase ===
=== Hadling of exceptions ===

=== Verification ===

=== Update configuration database ===

Extra configurations

?/!\ Graphics in the document must be inserted and updated

Simple firewall

Debian Edu's architecture suits for both centralized operations, with the placement of services centrally and can be operated locally at each school. A firewall makes it easier to start with Debian Edu's if you want to try out a small installation.

Simple firewall with floppy (Coyote)

User Case: To get started with Debian Edu's we need to make a simple firewall. The purpose is to divide Debian Edu's network from the second network that is set up.

Main author Klaus Ade Johnstad

 • Regardless of whether you choose to Coyote Linux floppy on a Linux or Windows machine, the following configuration must be used. This applies to any other firewall router than Coyote Linux
 • Local interface:

   IP Address: 10.0.2.1
Netmask: 255.255.254.0
Broadcast: 10.0.3.255
Network: 10.0.2.0
 • Install the Big Pond login software? [y/n]:n

Press "n"

his refers to some extra stuff you need if you want to access from the provider Big Pond, but are not sure. Is there anyone who knows?

 • Do you want to enable the Coyote DHCP-server [y/n]: n

Press "n"

 • Use 10.0.2.2 as syslog server. This is the IP address of the main server

Warning: Since Skolelinux/Debian-Edu already has a DHCP server running, you must disable the DHCP server on your firewall/router. The same applies to all other machines that may be connected to a Skolelinux/Debian-Edu network. Having two DHCP servers on the same network is usually only trouble

Eksisterer en ny utgave av Coyote Linux når dette leses, kan den erstatte versjon 2.24 med kommandoene over med versjonsnummeret som ble lastet ned.

 1. After Coyote Linux is downloaded, the files must be unpacked. One must be the root user to unpack.

tar zvxf coyote-2.24.tar.gz

cd coyote

./makefloppysh

 1. When creating Coyote Linux on a Linux machine, one need to answer several questions. Here is a summary of the answers that can be supplied:

a.  Coyote floppy builder script v2.9

  Please choose the desired capacity for the created floppy:
  1) 1.44MB (Safest and most reliable but may lack space needed for
      some options)
  2) 1.68MB (Good reliability with extra space) - recommended
  3) 1.72MB (Most space but may not work on all systems or with all
      diskettes)

  Enter selection:2

The choice recommended is «1.68MB»

b.  Please select the type of Internet connection that your system uses.

  1) Standard Ethernet Connection
  2) PPP over Ethernet Connection
  3) PPP Dialup Connection\n\nEnter Selection:

Here it is best to select 1)

c.  Configuring system for Ethernet based Internet connection.
  By default, Coyote uses the following settings for the local network
  interface:

  IP Address: 192.168.0.1
  Netmask:  255.255.255.0
  Broadcast: 192.168.0.255
  Network:  192.168.0.0

  Would you like to change these settings? [Y/N]: y
  Enter local IP Address [192.168.0.1]: 10.0.2.1
  Enter local Netmask [255.255.255.0]: 255.255.254.0
  Enter local Broadcast [192.168.0.255]: 10.0.3.255
  Enter local network number [192.168.0.0]: 10.0.2.0

These network settings for local network must be changed. SeeA

  IP Address: 10.0.2.1
  Netmask:  255.255.254.0
  Broadcast: 10.0.3.255
  Network:  10.0.2.0

e.  Does your Internet connection get its IP via DHCP? [y/n]:

Answer yes(y) or no(n) in accordance with what is the network configuration.

Getting IP via DHCP, you fill in the following information:

  Please enter the information for your static IP configuration
  Internet IP Address:\nInternet Subnet Mask [255.255.255.0]:
  Internet Broadcast [Enter = Default]:
  Internet Gateway Address:
  Domain Name:
  DNS Server 1:

  DNS Server 2 (optional):
 • Enter your DHCP hostname:

Usually, this one can be blank

 • Install the Big Pond login software? [y/n]:

We think this refers to some extra stuff that comes from the provider Big Pond, but is not sure. Is there anyone who knows send us an email.

h.  Do you want to enable the Coyote DHCP server? [y/n]: n

Here must the answer be «n»!

i.  If you don't know what a DMZ is, just answer NO\nDo you want to configure a De-Militarized Zone? [Y/N]: n

Just choose "n"

j. You now need to specify the module name and parameters for your
 network cards.

 If you are using PCI or EISA cards, leave the IO and IRQ lines
 blank.

 Enter the module name for you local network card:

This is the tricky part. Knowing which module to use for network cards is sometimes difficult. See Section 3.12 to get an overview of the available modules. Remember to not use .o at the end of the module name. Use only "first name" on the module.

Many prefer 3Com. Almost all use this module 3c59x.

k.  The default language of the Coyote Web Administrator is English
  Do you like to configure a different language ? [Y/N]: n

Use English. It is much easier to get help. Search Google to find solution to problems.

l.  Syslog server address:

Here you can use the main server as syslog server. Use 10.0.2.2

 1. You must insert a floppy disk in the machine. Remember to turn the write protection. It takes a few minutes to write to the disk.
 2. Be sure it does not get any error messages to unknown NIC modules, like this:

  Checking module deps for (wrong,bad)...
  Copying module: drivers/wrong.o

  Unable to copy module (drivers/wrong.o): No such file or directory

Be sure you get something like this instead:

  Checking module deps for (e100,3c59x)...
Module 3c59x dep =
Module e100 dep =
Copying module: drivers/e100.o
Copying module: drivers/3c59x.o

Solution 2 Create a Coyote Linux Floppy on a Windows machine

To create a floppy on a Windows machine is done almost the same way as on Linux.

Download the source files for Windows. They can be obtained from [http://www.coyotelinux.com/downloads/channel.php?ChannelID=5 Disk Creation Wizard v2.24.0]

Figur 3-2. Coyote Linux Windows Creator Welcome Image

 • [ATTACH]

Here you can just press "Next"

Figure 3-3. Local LAN network setup

 • [ATTACH]

Fill in necessary network information here: See A

Fill in the correct IP address and subnet mask (Netmask) and Coyote Linux will give the correct calculation of broadcast address (Broadcast) and URL (Network)

Figure 3-4. Insert a password on the Coyote Linux Floppy

 • [ATTACH]

Without this password you can't log into the Coyote Linux on a later occasion. See Section 3.6

Figur 3-5. Syslog-server

 • [ATTACH]

Leave the field blank, or look at 2.l

Figure 3-6. Type of Internet connection (WAN)

 • [ATTACH]

Choose what suits you. Do you have access to DHCP server, which is very likely, then you do not need more information.

Figure 3-7. Firm IP configuration

 • [ATTACH]

Do you have a fixed address, fill in the appropriate values here.

Figure 3-8. Do not enable the Coyote Linux DHCP server!

 • [ATTACH]

Do not turn on the Coyote Linux DHCP server. There is already one running on main server

Figure 3-9. Select a driver module for the network card (NIC)

 • [ATTACH]

Drag and drop to choose the correct network card at the Coyote Linux machine.

This particular screen uses the module for 3Com on the LAN side of the grid (Debian Edu's) and Intel pro 100 card for WAN (Internet) connection.

Figure 3-10. Select language

 • [ATTACH]

If you want to get good support from the Internet, choose English.

Figure 3-11. Make the disc

 • [ATTACH]

Place a floppy disk in the disc station and press 'Next'.

Hadling of exceptions

Our clear advice is to make at least two copies of the floppy disk. It is nice to a couple copies ready if anything should happen.

Verification

< FIXME>

Update configuration database

Simple firewall with CD

User Case: To get started with Debian Edu's we need to make a simple firewall. The purpose is to divide Debian Edu's network from the second network that is set up.

Main author Klaus Ade Johnstad

Solution

Coyote Linux is a product in constant development and maintenance. Just like Skolelinux / Debian-edu. Meaning that new versions are released constantly, with new features and security fixes. Especially due to security fixes, you should always use the latest stable version of Coyote Linux

Since Coyote Linux runs solely from floppy, there is no system to upgrade. You must create a new floppy as described in Section 3.3. To make this process as simple as possible, there are some things to remember.

 1. Find out what kind of network you have. If this is unknown, one can use the command lsmod to list all loaded modules (drivers) in use. Maybe this will give an idea of what kind of network cards in use.

coyote# lsmod
Module         Size Used by
3c509          7732  2
ip_nat_quake3      1768  0 (unused)
ip_nat_mms       2608  0 (unused)
ip_nat_h323       2060  0 (unused)
ip_nat_amanda      876  0 (unused)
ip_nat_irc       1904  0 (unused)
ip_nat_ftp       2384  0 (unused)
ip_conntrack_quake3   1848  1
ip_conntrack_mms    2704  1
ip_conntrack_h323    2065  1
ip_conntrack_egg    2280  0 (unused)
ip_conntrack_amanda   1488  1
ip_conntrack_irc    2672  1
ip_conntrack_ftp    3440  1

In this list of modules loaded for the network card 3com509 in place twice. For a list of available modules, look at

It will be best to write down at the machine itself what kind of network card is are in it.

 1. What kind of "port forwarding" is it?

Information about the "port forwarding" rules, if you have made any, is in the file/etc/coyote/portforwards

  coyote# more /etc/coyote/portforwards\nport Y 10.0.2.2 tcp 2333 22 # Example - Secondary SSH

Hadling of exceptions

Verification

Update configuration database

Starting the Coyote firewall

User case: After a simple firewall is installed, it shall be installed in the network and be effective.

Author: Klaus Ade Johnstad.

Solution

There are two network cards in Coyote Linux, one (LAN) is connected to the Skolelinux/Debian-edu server, the other is connected with a crossed cable, or via a switch to another network (WAN). Sometimes it can be a bit difficult to decide which network card is which, especially if they are both connected to the same address. The method we use to determine which card is which, is to use a crossed cable and connect it to the network card in the Skolelinux/Debian-edu main server.

 1. First you start Coyote Linux without any cable network card
 2. Then use the crossed cable to connect Coyote Linux with the Skolelinux / Debian-edu main server (make sure it goes to the NIC labeled eth0 if the main server is a combined server).
 3. Login to the main server. Try to use pingel the Coyote Linux machine. Use the command ping -c10 10.0.2.1, or alternatively, try to ping the main server from Coyote Linux command ping -c10 10.0.2.2.

 4. Then you get a response like this if it works:

ping -c10 10.0.2.1
PING 10.0.2.1 (10.0.2.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=0 ttl=63 time=0.6 ms
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.3 ms
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.3 ms

Then you have found the network card on the Coyote Linux that must be labeled LAN. Then we know that the other network card is WAN. This procedure will only work as long as the network cards on LAN is set up properly. As shown during startup on the line

LAN network: UP

What is shown is normally

WAN network: 
down

Since you have started without any cables in the network card.

Når det er bestemt hvilken rolle det er for hver av network card-ene, da kan man omstarte brannmuren med alle kablene på plass.

Forskjellige navn på network card-ene

De to network card-ene har fote forskjellige navn i Coyote Linux. Det blir litt forvirrende og lite konsistent. Her f√∏lger en oversikt:

De forskjellige navn brukt på network cards i Coyote Linux

Denne går til eksisterende nett

Internett

Eth1

WAN

Denn går til Skolelinux-nettet

LAN network

Eth0

LAN

Start Coyote Linux-maskinen omigjen og vær sikker på at floppydisken til Coyote Linux står i diskettstasjonen. Pass også på at maskinen er satt opp til å starte fra floppydisk.

Figur 3-12. Coyote Linux Login

 • [ATTACH]

Du kan logge inn. Bruk brukernavnet «root» og passordet som ble bestemt når floppydisken ble laget (om dette ble gjort fra Windows). Eller trykk Enter (tomt passord) for innlogging på disketten laget med Linux

Notat: Det er vanlig at det ikke følger med noen tilbakemelding når man trykker passord i et Linux-system. Dette er for å avsløre så lite som mulig om passordet.

Hadling of exceptions

meny, status til nettveket, nede

 • [ATTACH]

Når du har kommet inn, trykk «c» for å få statusen til nettverket. I tilfelle det er et problem:

Figur 3-14. meny, status til nettverket, opp

 • [ATTACH]

Om alt har gått bra vil begge være «oppe»

Q: Det ser ut som network card (LAN) som går til Skolelinux/Debian-edu-nettet ikke virker: DOWN

Q: Det ser ut som network card (WAN) som er tilkoblet Internett ikke virker: DOWN

Q: Vi har satt opp brannmurer med mange forskjellige nettverkskort og driver-moduler for mange network card. Vi har til gode å finne noe som ikke virker riktig.

Q:Det ser ut som network card (LAN) som går til Skolelinux/Debian-edu-nettet ikke virker: DOWN

A:Har du satt opp network card i henhold til A, men fortsatt virker det ikke. Det kan hende at man har valgt feil driver for network card

Q:Det ser ut som network card (WAN) som er tilkoblet Internett ikke virker: DOWN

A:Det er vanligvis to grunner til at WAN network card ikke er oppe (UP):

 1. Du bruker en tilkobling med feil Internett-tilkobling. Så du må ta en titt på ny på 2.b

Om du har en tilkobling med en adresse tildelt av DHCP, som ikke er statisk. Da må det være en fysisk tilkobling med en nettverkskabel mellom Coyote Linux og nettkontakten.

 1. Du har valgt feil driver-modul for dette network card.

Du bør forsøke å logge inn på Coyote Linux og velge q) quit for å gå ut av Coyote Linux-menyen. Så bør du kjøre kommandoen

dmesg|more

bruk så mellomrom for å bla. Se på referansene til eth0 og eth1. Se på Forskjellige navn på network card-ene for en påminnelse om hva eth0 og eth1 betyr. Det er vanligvis en indikator for hva problemet er.

Q:Vi har satt opp brannmurer med mange forskjellige nettverkskort og driver-moduler for mange network card. Vi har til gode å finne noe som ikke virker riktig.

A:Har du sett på dette nettstedet for mer informasjon om network card og passende driver-moduler for Coyote Linux? [http://www.dalantech.com/ http://www.dalantech.com]

Verification

Brannmuren virker om du kommer ut på Internett via nettleseren på hovedtjener eller en tilkoblet klient.

Update configuration database

Administrasjon av brannmur i nettleser (Coyote)

Brukertilfelle: Vi trenger å endre innstillingene i brannmuren. Brannmuren står innelåst på datarommet. Kan jeg gjøre endringen over nettverket.

Author: Klaus Ade Johnstad.

Co-author: Knut Yrvin

Coyote Linux har en pen og et velfungerende administrasjonsverktøy via en nettside. Her kan man gjøre det meste. Skriv [http://10.0.2.1:8180/ http://10.0.2.1:8180] i adressefeltet til nettleseren. Adressen vil gi vev-administrasjon av Coyote Linux. Klikk på lenken, og skriv brukernavnet root og passordet du har laget for brannmuren.

Coyote Linux vev-administrasjon

 • [ATTACH]

Alle valg og innstillinger kan gjøres i Main Menu på venstresiden.

Coyote Linux hovedmeny

 • [ATTACH]

 • Information

Å velge denne gir status for network card-er, IP-adressene som er på plass, oppetid til Coyote Linux, lst og lignende.

 • LAN oppsett

Her har du mulighet til å endre oppsettet til LAN network card. Det er denne som går til Skolelinux/Debian-edu-nettet. Behold verdiene som de er. Viser til A.

Varsel: Ikke gj√∏r endringer her! √Ö gj√∏re det kan redusere ytelsen til Skolelinux/Debian-edu-nettet

< FIXME: B√∏r vise inneholdet av change_ip_setup her, senere>

 • Internett oppsett

Her har man muligheten til å endre veridene i WAN network card til det som går til Internett. Har du fått en ny Internett-leverandør, eller endrer dynamisk IP med DHCP til fast IP-adresse, så er dette stedet å endre informasjonen uten behov av å lage ny Coyote Linux-floppy fra bunnen av. Se 2.b

 • DHCP oppsett. Varsel: Ikke sett opp DCHP-tjener i Coyote Linux!

Dette gir muligheten til å sette opp DHCP-tjener som en del av Coyote Linux

 • Administrative innstillinger

Her kan man skru på og av tjenester som navnetjener (DNS), ssh og vev-admin.

 • Port Forwarding

Her kan man endre og skru på port forwarding i Coyote Linux. Dette er en kjekk funksjon i et Skolelinux/Debian-edu-nett. Siden Coyote Linux stopper og blokkerer de fleste tilkoblinger som f.eks. ssh, er det kjekt å bruke port forwarding. Dette er en måte å slippe ssh-tilknytninger gjennom Coyote Linux til et Skolelinux/Debian-edu-nettverk.

Bruk denne regelen for port forwarding

  Yes     TCP     Any     22     10.0.2.2     22     No      SSH straight into Mainserver

alle ssh-tilkytninger som kommer til Coyote Linux vil bli videresendt til Skolelinux/Debian-edu hovedtjener. Du må bestemme om dette er ønsket.

 • Forenklet oppsett av brannmur

Her kan man sette opp og stille inn brannmurregler i Coyote Linux. Det er mange regler som er klar til bruk, og kan brukes som eksempel.

 • Avansert brannmuroppsett
 • QOS oppsett

Her kan man sette opp begrensninger på nettkapasiteten

 • Systempassord

Her kan man endre root-passordet Coyote Linux, også kjent som system-passordet. Dette er på samme måte som å bruke kommandolinja Seksjon 3.6.

 • Konfigurasjonsfiler

Dette er filer som inneholder alle innstillinger.

 • Diagnoseverkt√∏y

Her finner man nyttige verkt√∏y som ping, testing av porter (gateway), testing av navnetjener (DNS), og status for nettverket.

 • Backup n√•

Er det gjort endringer Coyote Linux må disse lagres på disketten. Ved å velge Main Menu i Coyote Linux så kan man velge å lagre oppsettet. Alternativet er at alle endringer går tapt ved omstart av Coyote Linux.

 • Omstart av systemet

Når man trenger å starte Coyote Linux på nytt kan dette gjøres fra «Main Menu». Når man velger omstart må dette bekreftes.

Omstart eller skru av Coyote Linux?

 • [ATTACH]

Hadling of exceptions

Verification

Update configuration database

Brannmur som DHCP-tjener (Coyote)

Brukertifelle: Ønsker å sette opp en god DHCP-tjener med høy stabilitet uavhengig av operativsystem i nettverket. Varsel: vanlig DHCP-tjener i et ikke-Skolelinux/Debian-edu-nettverk

Author: Klaus Ade Johnstad.

Coyote Linux er en god løsning om man bare trenger en DHCP-tjener på nettverket uavhengig av hva slags maskiner som brukes, være seg Linux, Windows eller Mac.

Den eneste tingen som må konfigureres anderledes, er å skru på DHCP-tjeneren. < FIXME: lag lenke til skjermbilde>

En kort oppsummering om å gjøre om Coyote Linux til DHCP-tjener:

Coyote Linux som en standard DHCP-tjener

 • Husk √• svar ¬´Yes¬ª p√• sp√∏rsm√•let ¬´Do you want to enable the Coyote DHCP-server [y/n]:¬ª
 • Straks en DHCP-tjener kj√∏rer p√• Coyote Linux, m√• man sannsynligvis bruke en annen adresse √• logge p√• den, om man ikke endret noe p√• LAN-oppsettet:

Configuring system for Ethernet based Internet connection


By default, Coyote uses the following settings for the local network
interface:

IP Address: 192.168.0.1
Netmask:  255.255.255.0
Broadcast: 192.168.0.255
Network:  192.168.0.0

Would you like to change these settings? [Y/N]: n

så bør du bruke adressen 192.168.0.1 i steden for 10.0.2.1 når man logger inn på Coyote Linuxs vev-administrasjon. Se Seksjon 3.7 og

In this case the new address is:

Verification

Update configuration database

Coyote brannmur og Internett-operat√∏rer

Brukertilfelle: Vi har en brannmur med Coyote Linux. Lar den seg koble til vår Internett-leverandør?

Author: Klaus Ade Johnstad.

Notat: Det har enda ikke vært en situasjon hvor Coyote ikke virker mot Internett-leverandører i Norge. Fortell oss om du har erfart problemer med en.

Dette er en liste med Internett-tilbydere som fungerer godt med Coyote Linux

 • Nextgentel, Norway
 • Tele2 ADSL Privat, Norway
 • Tele2 ADSL Bedrift, Norway
 • UPC Chello Classis, Norway
 • Utdanningsetaten i Oslo (The Department of Education). Ikke testet p√• skoler koblet til Simens sin InnsIKT-l√∏sning for Oslo-skolene

Grunnet anderledes nettverkspolitikk på Utdanningsetaten i Oslo må man gjøre følgende endringer på hovedtjeneren:

Endre f√∏lgende i filen /etc/bind/named.conf [5]

    // forwarders {
    // By special request from the good people inside the Dept of Education in
    // Oslo:
    //   193.156.192.40;
    //   193.156.192.50;
    // Dept. of Education in Oslo end of block
    //   0.0.0.0;
    // };

endre dette til

     forwarders {
    // By special request from the good people inside the Dept of Education in
    // Oslo:
        193.156.192.40;
        193.156.192.50;
    // Dept. of Education in Oslo end of block
    //   0.0.0.0;
      };

This mean to remove the comment marker (#) in front of "forwarders".

Gjør du ikke dette vil man ikke være i stand til å koble utstyret til Internett som skyldes problemer med navnetjeneren (DNS) hos Utdanningsetaten i Oslo. Driftspersonalet vil også engasjere flere til å få dette endret til slik etaten vil ha det.

After the change is inserted in /etc/bind/named.conf one need to restart bind with service bind9 restart

 • Telenor ADSL, Norway
 • Oslo University College (H√∏gskolen i Oslo)

Her må man gjøre samme bind-endringer som for Utdanningsetaten i Oslo.

Hadling of exceptions

Verification

Update configuration database

Support for network cards in the firewall

Use case: Are the two network cards in the machine supported by Coyote?

Author: Klaus Ade Johnstad.

This is a list of modules included in Coyote Linux. All driver modules for network cards are listed.

tjener:~/coyote# ls data/kernel/drivers/
3c501.o   eth16i.o        ne.o
3c503.o   ewrk3.o        ni5010.o
3c505.o   fealnx.o        ni52.o
3c507.o   forcedeth.o      ni65.o
3c509.o   hp100.o        pcnet32.o
3c515.o   hp.o          ppp_async.o
3c59x.o   hp-plus.o       ppp_deflate.o
8139cp.o  ip_conntrack_amanda.o ppp_generic.o
8139too.o  ip_conntrack_egg.o   pppoe.o
82596.o   ip_conntrack_ftp.o   pppox.o
8390.o   ip_conntrack_h323.o  ppp_synctty.o
ac3200.o  ip_conntrack_irc.o   sch_htb.o
amd8111e.o ip_conntrack_mms.o   sch_ingress.o
at1700.o  ip_conntrack_quake3.o sch_sfq.o
b44.o    ip_conntrack_rtsp.o  sis900.o
bridge.o  ip_conntrack_tftp.o  slhc.o
bsd_comp.o ip_nat_amanda.o    smc9194.o
cls_fw.o  ip_nat_cuseeme.o    smc-ultra.o
cls_u32.o  ip_nat_ftp.o      softdog.o
cs89x0.o  ip_nat_h323.o     starfire.o
de4x5.o   ip_nat_irc.o      sundance.o
depca.o   ip_nat_mms.o      tlan.o
dgrs.o   ip_nat_quake3.o    tulip.o
dmfe.o   ip_nat_rtsp.o     typhoon.o
e100.o   ip_nat_tftp.o     via-rhine.o
e2100.o   lance.o        wd.o
eepro100.o lp486e.o        winbond-840.o
eepro.o   mii.o         zlib_deflate.o
eexpress.o natsemi.o       zlib_inflate.o
epic100.o  ne2k-pci.o

Hadling of exceptions

Verification

Update configuration database

Particularly old network cards in the firewall (ISA)

Use case: We want to try to use some network cards in the firewall that is almost 20 years old. They are using the so called ISA bus. Is this possible?

Author: Klaus Ade Johnstad.

Co-author: Knut Yrvin

Nettverkskot med typebetegnelsen 3c509 fra 3Com har vært en svært populær serie. Flere har Coyote Linux med slike nettverkskort produsert i f.eks. 1989, snart 20 år siden. Vi har kjørt disse kortene i tre år med Coyote brannmur uten problemer. Straks man har fått kortene opp å kjøre, vil de sannsynligvis kjøre i lang tid. Men det er noen ganger vanskelig å få kortene til å virke. Dette er fordi de har ISA-buss. Det betyr at viktige adresser (IO) og avbruddsmeldinger (IRQ) må håndteres manuelt. Dette gjøres helt automatisk med PCI-kort. Men bruker man ISA-kort krever det ekstra innsats. IO og IRQ på disse kortene kan håndteres av et gammelt DOS-program. Dette kan være litt vanskelig å få tak i, siden dette er nesten 20 år gammel programvare.

DOS-programmet for oppsett kalles 3c5x9cfg.exe, og det brukes på følgende måte:

 1. Start the machine with DOS. One can use FreeDOS or a boot floppy created with Windows 95 or 98.
 2. As soon as the machine is booted using DOS, insert a diskett with the program <code>3c5x9cfg.exe</code>. Run the program 3c5x9cfg.exe from the command line in DOS.

 3. When 3c5x9cfg.exe is started, each of the 3c509 network cards can be configured with the "auto" option

3c5x9cfg.exe can be found at Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg: [http://www.urz.uni-heidelberg.de/Netzdienste/nm/misc/3comnic/ ]

FreeDOS can be found on: [http://www.freedos.org/ ]

Hadling of exceptions

Varsel: Flere rapporter viser at det er problemer med å bruke to 3c509-kort på samme maskin om ett av kortene er av combo-typen. Det er en korttype med forskjellige typer nettverkskontakter.

Do not use combo type ISA bus cards!

Verification

Update configuration database

Brukertilfelle: Jeg har ikke fått nok hjelp om bruk av brannmuren på disse sidene. Hvor får jeg mere hjelp?

Author: Klaus Ade Johnstad.

Co-author: Knut Yrvin

Hadling of exceptions

Verification

Update configuration database

Config:

Brukertilfelle: Hva √∏nskes konfigurert

Solution

Hadling of exceptions

Verification

Update configuration database