Belarus: Minsk

Participants

  1. Alexander Reshetov

  2. Vitaliy Kukhta
  3. Dmitry Marshkov
  4. Sergey Gavrushkin